(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar") 

 

 

Appendiks til

Zinck-indekset 

 

 

Angivelserne af sjældenheds-antal i

Zinck-katalogerne er ikke tilforladelige

 

 

Auktionshuset var bevidst om,

at det systematisk trykte falske ’oplysninger’ om sjældenheds-antal,

hvorved bydere og købere vildledtes.

Vildledningen kan have haft indflydelse på størrelsen af de i in­dekset opnåede hammerslagspriser.

 

Ifølge markedsførings- og bedrageri- lovgivningen er det direkte ulovligt og strafbart at vildlede købere med falske, faktuelle ’oplysninger’ samt ”at udnytte en købers vildfarelse”.

 

 

Grelbers Forlag

København

Nytår 2004*


 

 

Nytårsbrevet 31. December 2004

 

Epilog


 

Angivelserne af sjældenheds-antal i Zinck-katalogerne

 

Et supplement til anmeldelserne af Emil Glückstadts katalog 1924 (note 1),

L.E. Bruuns Doublet katalog 1925 (note 1)

og Holger Hede katalogerne 1988-1994 (note 2).

Georg Galster fremlagde i 1924 de præcis samme synspunkter, som Grelber gør 80 år senere (note 1).

 

 

Eget Forlag, som udgiver Zinck-indekset, har tilladt Grelbers Forlag at trykke nærværende appendiks til Zinck-indekset 2004. Appendikset beskæftiger sig med sjældenheds-antal, men ikke med de øvrige aspekter af auktionshusets salgsindsats ved­rørende Zinck-samlingen, herunder bl.a. almindelig katalog­be­skriv­else, an­ven­del­se / frasortering af irrelevante eller forældede litteratur-citater, kvalitetsvurdering, kata­log­udformning, fotografarbejde og farveillustrationer samt mar­keds­føring.

 

Appendikset behandler kun det for samlere, købere og investorer vigtige aspekt, der påkalder sig stor interesse og også kan have en vis økonomisk betydning:

 

tilforladeligheden af angivelserne vedrørende sjældenheds-antal.

 

Den forfatter, som betros at udfærdige kataloget til en samling på niveau med Zinck-sam­lingen står med en uforlignelig chance, der kun tilfalder 1 forfatter en enkelt gang for hvert ca. 50. år. Denne lykketilsmilede forfatter har da et særdeles stort ansvar overfor nu­mis­matikken for ikke at tabe denne formidable chance på gulvet. Forfatteren får tillige lejligheden til at bevise sit værd med et katalogkorpus, der bliver stående til kommende generationers samlere i de følgende 100 år eller mere. Forfatteren får som bonus for sin indsats oven i købet en stor portion mammon.

 

I de 8 Zinck-auktionskataloger, som Thomas Høiland Auktioner A/S har udsendt i perio­den april 2001 til november 2004, er der i alt blevet udbudt 3.187 enkelt lots og samle lots med to­talt 3.422 eksemplarer af dansk-norske mønter m.m.

Disse 3.187 lots havde en samlet opråbspris på DKK 16.141.250 og den samlede ham­merslagspris blev DKK 30.739.385 (è 190 % af opråbsprisen).

Desuden blev der i katalog nr. IV udbudt 135 lots med udenlandske mønter til en sam­let opråbspris på DKK 247.950 og en samlet hammerslagspris på DKK 586.920 (è 236 % af opråbsprisen).

Auktionshuset anlagde strategisk den opråbsprispolitik at sætte me­get lave opråbs­pri­ser, dvs. priser langt under markedsprisen. En sådan fremgangsmåde giver en god reklameværdi, når auktionshuset bag­­ef­ter udtaler sig om, hvor højt over op­råbs­pri­ser­ne auktionshuset præsterer at sæl­ge varerne. Skribenten har her ikke foretaget udreg­ning af eller skøn over, hvor lavt op­råbs­pri­serne blev fastsat under den gængse ’forventede almindeligt vurderede mar­keds­pris’.

 


 

Overordnet og generel analyse af angivelserne af sjældenheds-antal

i Zinck-auktionskatalogerne I-VIII, 2001-2004

 

I hele den fire år lange salgsperiode har det uafhængige Grelbers Forlag publiceret det kri­tiske og stærkt satiriske massemedie ”Månedens Kommentar” (MK) (note 3), der ge­nerelt beskæftiger sig med snyderierne med sjældenheds-antal i den pro­fes­sio­nel­le skan­dinaviske auktionsbranche dokumenteret med konkrete og grove til­fælde af be­vidst snyderi. Stort set alle auktionshuse er uden forskel blevet be­hand­let i de mere end 100 udgaver af MK, som hidtil er blevet publiceret. De Ekstra­blads-agtige over­skrif­ter og de tilhørende tek­ster er i 4 års perioden gradvist blevet skrappere og skrap­pe­re i ordvalg og for­mu­le­ring. Også Fa. Høiland’s 8 Zinck-auktioner er blevet stik­prø­vevis efter­prøvet. Det stod allerede fra det allerførste Zinck-katalog i april 2001 klart for Grelber, at Fa. Høi­land valgte at anvende falske ’oplysninger’ om sjæl­den­heds-an­tal som salgs­frem­­men­de ele­ment for Zinck-mønterne. Efter denne erkendelse ud­pluk­ke­de Grelber blot løbende 1-3 stik­prøver fra hver af de 8 Zinck-auktioner for at kon­sta­te­re, hvorvidt Fa. Høiland hen ad vejen ville vælge at indføre en anden poli­tik for ud­ta­lelserne om sjældenheds-antal under indtryk af de snyderi-afsløringer, der lø­ben­de blev offentliggjort i MK. Det kan efterfølgende konstateres, at auk­ti­ons­­hu­set ik­ke, som Grelber lønligt og forhåbningsfuldt troede, ville lade sig retlede; men i stedet valg­te auk­tionshuset bevidst at videreføre den sam­me samler-vildledende politik u­for­an­dret gen­nem alle 8 kataloger. Det rent sta­ti­stisk forventes, at et større antal af de i Zinck-katalogerne trykte antals-’oplys­ninger’ ved efter­prø­vel­se viser sig at være fal­ske.

 

Grelbers Forlag har på ingen måde påtaget sig systematisk at afsløre alle de for­ven­te­ligt mange falske angivelser af sjældenheds-antal. Fremtidens samlere og brugere af Zinck-katalogerne er hermed advaret. Fa. Høi­land forsøgte undervejs i fireårs perio­den med advokathjælp at standse den kritik, der blev fremført i MK, idet advokaten tru­e­de med injurie-søgsmål og erstatnings-retssag og straffe-retssag.

Dette forsøg viste sig frug­tesløst, idet auk­ti­ons­huset tabte advokatsagen, og ud­­givelsen af MK fortsatte upåvirket.

 

De 8 Zinck kataloger består af et klister- og flet- værk af afskrifter fra andre skri­ben­ters forskellige udtalelser om sjældenheds-antal helt uden et kunst-værks kvaliteter. Des­værre er de kopierede skribenters antals-’angivelser’ generelt ligeså inkompetente, som auktionshuset selv er indenfor dette ganske vigtige katalogiserings-felt. Mu­lig­vis er denne afskrifts- og kopierings- politik blevet anvendt af Fa. Høiland som et for­søg på at vaske egne hænder og forsøg på at undgå an­svars­på­dragelse under hæv­del­se af, at udtalelserne jo ikke er fremsat af Fa. Høi­land, men blot ’citeret’ fra en op­lyst kilde – uanset at denne er lige så uvederhæftig. Fa. Høiland burde have vidst bed­re. Et an­tal steder oplyser Fa. Høiland dog ingen kilde til de påviste falske og gæt­te­de fak­tu­el­le ’oplysninger’, og i sådanne tilfælde vælger Fa. Høiland altså selv at på­ta­ge sig æren eller skyl­den for at fremsætte (have ’researchet’ !) den falske ’oplys­ning’.

 

De købere, som Fa. Høiland med sine katalog-beskrivelser forventeligt burde have vejledt ved at anvende sande og rigtige sjældenheds-antal, betalte til Fa. Høiland et sam­let købersalær for de dansk-norske mønter på i alt DKK 6.147.877 (20 % af ham­mer­­slagsprisen). For denne millionløn udførte Fa. Høiland følgende arbejds­ind­sats:

Om mere end 496 dansk-norske enkeltmønter har Fa. Høiland udtalt sig om sjæl­den­heds-antallet. Disse udtalelser er angivet enten i form af direkte kopierede R-’oplys­ninger’ eller som tilfælde, hvor auktionshusets ’oplysning’ på falsk vis har illuderet at væ­re underbygget af en tilbundsgående og omhyggelig og pålidelig og tro­vær­dig sjæl­den­heds-undersøgelse af formen ”Denne mønt kendes i X eksemplarer i privat­eje”.

En undersøgelse som auktionshuset bare ikke har foretaget.

 

Fa. Høilands trykte antals-’oplysninger’ bygger altså i hovedsagen på et vilkårligt og udokumenteret skøn og grundlag uden tilbundsgående  undersøgelse.

 

Fa. Høiland foretog i virkeligheden intetsteds nogen tilbundsgående selvstændig re­se­arch eller efter­prø­velse af sjælden­heds-antal-’oplysningerne’. Derudover var Fa. Høi­land - og er fortsat - i det hele ganske inkom­pe­tent til at udtale sig om sjældenheds-an­tal. R-’oplysningerne’ blev i stedet i de to første Zinck-kataloger simpelthen bare afskrevet fra de ukurante møntbøger Hede og NM. Nøjagtig den samme ’professionelle eks­pert’-vildledningsind­sats kan enhver nybe­gyn­dersamler af år­gangs­mønter præstere efter 3 måneders sam­le­ri – og det helt uden salærbetaling.

 

Fra og med katalog III kopierede Fa. Høiland end­vi­de­re og­så Sieg-katalogets R-’oplys­ning­er’. Det er et forunderligt faktum, at Sieg-katalogets R-’oplys­ning­er’ i ho­ved­­sa­gen også blot er afskrift fra Hede’s ca. 84 år antikverede mønt-bog.

 

Fa. Høiland valgte således at anvende en ’dobbelt-konfekt’ politik med både Hede- og Sieg- R-’oplysninger’. Dette var så dobbelt pinligt for auktionshuset, da MK kun­ne doku­men­te­re, at både Hede og dermed også Sieg R-’oplysningen’ var falske !

Men for det store flertal af bydere og købere, som ikke kender baggrunden, ser dob­belt så man­ge (falske) R’er i salgs­kata­lo­get jo vældigt imponerende ud og er potentielt med til at skrue priserne i vejret.

 

På det pinligste viste det sig i løbet af de fire auktionsår, at udgiverne af Sieg kata­lo­get er ligeså inkompetente til at håndtere såvel oplysninger om sjældenheds-antal, så­vel som Sieg-ud­gi­vernes egne forpligtelser overfor katalogkøberne, samlerne og auk­ti­ons­­hu­senes af­skrivere, idet Sieg-udgiverne fuldt bevidst undlader at korrigere falske R-’oplys­ninger’, de gentagne gange tidligere har fået doku­men­te­ret usandheden af.

 

Fa. Høiland handler lige så moralsk forkasteligt som de inkompetente Sieg-udgivere:

De oplysninger om sjældenheds-antal i Fa. Høilands kataloger, som MK allerede en eller flere (sic !) gange tidligere havde dokumenteret var falske, gentog Fa. Høiland frej­digt og fuldt bevidst uden korrektion i senere af Fa. Høilands auktionskataloger.

 

Fa. Høiland er og var gennem alle fire auktionsår fuldt bekendte med, at Hedes mønt­bog og Sieg-katalogerne systematisk indeholder et større antal falske R-’oplys­ninger’. Fa. Høi­land valgte fuldt vidende at vildlede bydere ved at kopiere forældet og utidssvarende og forkert eller utilstrækkelig forskning fra disse bøger.

 

Fa. Høiland og Sieg undlader helt bevidst at anvende den nyeste, rigtigere forskning.

 

Hvis man anslår kopiering af en R-’oplysning’ fra Hede, Sieg eller NM til at koste 1 mi­nuts kopierings-arbejdstid, har auktionshuset for det af køberne betalte salær på 6.147.877 kroner til arbejdsløn m.v. for bl.a. 496 sjældenheds-antals-udtalte mønter alt­så ydet i alt 496 minutters’research’-arbejde (dvs. afskrifts-arbejde) i for­bin­delse med de trykte angivelser af sjældenheds-antal.

Læserne bedes selv fundere over den re­el­le timeløn for hele projektet idet 496 minut­ter er godt 8 timer eller en enkelt ar­bejds­dag !

 

Til læsernes orientering kan det oplyses, at en pålideligt og tilbundsgående udført rigtig sjældenheds-undersøgelse er en omstændelig affære, der kræver et sted mellem 10 og 20 timers research-arbejde for bare én mønt. (note 4)

 

Profitten har således været ganske maksimeret i forhold til den af auktionshuset præsterede arbejds­indsats-omkostning.

 

Sælgerparten har omvendt kun betalt et meget, meget lille, specialaftalt, men ube­kendt sælgersalær til Fa. Høiland. For dette ringe lønbeløb har sælgeren til gengæld, som det ses ovenfor, hos Fa. Høiland fået udført et rigtigt stort og omhyggeligt  vildled­nings­arbejde for løn-pengene.

Auktionshuset har bevidst antals-løjet til fordel for sælgeren og sig selv.

 

Lovligheden (eller ulovligheden) af auktionshuset Fa. Høilands købervildledende handlinger tager skri­benten her ikke stilling til.

[Note: Der er i skrivende stund i december 2004 modtaget meddelelse om, at Statsadvokaten nu er i færd med at undersøge et eller flere unavn­givne skandinaviske auktionshuses anvendelse af falske og vildledende 'faktuelle' oplysninger om sjældenheds-antal.]

 

*  *  *

 

Den næste ’en enkelt gang i en generation’ forfatterchance kommer i år 2023. Da skal L.E. Bruuns hovedsamling sælges. Denne samling er økonomisk flere gange større end Zinck-samlingen. Til de personer, der ved den lejlighed ude i fremtiden er invol­ve­ret i Bruun-sal­get, bør det anbefales at stille sig følgende relevante spørgsmål:

 

” Har auktionshuset Fa. Høiland vist sig sit ansvar bevidst overfor byderne, kø­ber­ne og samlerne i forbindelse med Zinck-auktionerne ? Har Fa. Høiland bevist sig kvalificeret til at få betroet salget af L.E. Bruun samlingen ?  Ønsker man, at det in­vol­­ve­re­de auk­ti­onshus i år 2023 skal anvende samme vildledningsmetodik over for kø­berne som set i Zinck-katalogerne ?

Har auktionshuset Fa. Høiland bevist sig kvalificeret til at få betroet salget af DINE mønter ? ”.

 

Morten Eske Mortensen 31.12.2004

Indehaver af Grelbers Forlag


 

 

En engel: Man må håbe på, at alle de i år 2023 levende ’researchere’ nu har lært ikke mere at snyde klienterne.

 

En djævel: Man må håbe på, at alle de i år 2023 levende ’researchere’ intet har lært. Så får vi 5. serie af Månedens Kommentar. Hæ, hæ.

 

En Grelber: Man må håbe på, at Grelber da stadig er blandt de levende . . .

 

Carl Erik Soya: Ingen er både ærlig og fjendeløs.

 

 

Noter

(1)   Lederen af Winkel & Magnussens Auktioner Kai Grunth skriver i Samleren (sept. 1924, pp. 129-131) artiklen: ”En Centralisering af vore Museer” [læs videre i note 5 angående Nationalmuseets hemmelige auktionssalg af danefæ-mønter], hvorefter Georg Galster som retaliation fulgte op med: ”Winkel & Mag­nus­sens Auktioner Nr. 25” i NFM (bind VII, nr. 14, dec. 1924, pp. 200-205), hvorfra følgende citeres Raritetsangivelserne, hvoraf kun forekommer ganske faa, er i høj Grad tilfældige. Uden at gaa ind paa det Spørgsmaal, hvorvidt man i et Katalog bør angive Raritetsgrader, der ofte hvile paa et ganske usikkert Skøn, og hvor det navnlig altid er betænkeligt at tage sin Tilflugt til ældre Katalogers Angivelser [f. eks. Hedes eller Siegs kataloger - MEM anm.]  …. Enten bør Raritetsangivelser ganske undlades, eller det maa gøres med mere Kritik end der in casu er udvist. …. Man kunde have benyttet …. hvor der er anvendt en viden­ska­be­lig, ikke en viilkaarlig, Fremgangsmaade til Fastsættelse af Mønternes Sjældenhed. …. Men hvad Tiltro kan man efter det foranstaaende have til d’Hrr. Winkel & Magnussens Ord, naar de erklærer, at ’Kataloget er affattet med al Omhu og Nøjagtighed’ ? De har aaben­bart ikke selv troet derpaa, ….”. Så kørte sagen med svar fra J.P. Fischer og J. Wilcke: ”Hr. Museumsinspektør G. Galster”, 4 sidet fly­ve­blad (København 16. de­cem­ber 1924), citat ”At vi næsten har udeladt alle Ra­ri­tets­bestemmelser er jo en for­fær­delig Ulykke” [ironisk underforstået for sælgeren ! – MEM anm.]. H.H. Schou: ”Winkel & Magnussens Auktioner Nr. 25” (pp. 209-212 i NFM VII, nr. 15, jan. 1925), citat ”Hovedpunkterne i Kritikken var: …. Raritetsbetegnelsernes vilkaarlige Be­nyt­telse … Om Raritetsbetegnelserne har Brev­skri­ver­ne ikke andet at sige end det iro­ni­ske, at ’det er jo en forfærdelig Ulykke’. Nej, det er for det første en Mangel paa Kon­se­kvens, at ’næsten’ alle Raritetsbetegnelser er udeladte; hvor­for saa ikke alle ? Det er der­næst en Mangel paa Omhu for ’Sælgerens Aktiv’, naar man dog sætter nogle Rari­tets­be­teg­nel­ser saa ikke at sætte flere, der er Mønter nok, der med Sikkerhed vides at fortjene det, og endelig maa af Anbringelsen af disse Betegnelser slut­tes, at Forfatterne har er­kendt at være kommet ind paa et Omraade, som de ikke be­her­skede, og derfor har opgivet paa Halvvejen.”. J.P. Fischer og J. Wil­cke ”Bor­ger­krig”, 8 sidet flyveblad (Kø­ben­havn 21. januar 1925), citeres igen iro­nisk ”… ret ulogisk synes Hr. Schou ogsaa at tale den betrængte Sælgers Sag, idet han gaar i Ret­te med os for Rari­tets­be­teg­nel­ser­nes Udeladelse, ja han mener endog af den­ne Grund at have erholdt flere Mønter billigere, end han havde ventet”. Kai Grunth: ”Muse­ums­in­spek­tør Galster og den Glück­stadt­ske Møntauktion” (pp. 13-14, jan. 1925 i Sam­leren). Georg Galster: ”Win­kel & Magnussens Auktioner Nr. 25” (pp. 254+214 i NFM VII, nr. 19, maj 1925) [ang. retskendelse hvor Georg Gal­ster døm­tes til at betale sags­om­kost­ning­er­ne efter Dr. Wilckes og kon­tor­chef Fi­schers injuriesagsanlæg mod Gal­ster]. Anonym: ”Museumsinspektør Gal­sters uhel­dige Kritik” i Samleren maj 1925. J. Wilcke: ”Grosserer L.E. Bruuns Doub­let­samlinger af Mønter og Me­da­iller” (pp. 174-176 i Samleren, nr. 9, sept. 1925 og på web-adressen http://numisbooks.dk/info/1925bruun.htm), ci­tat Kondi­tio­ner­ne giver Garanti for Stykkernes "Ægthed", men ikke for Kata­lo­gets An­gi­velser af Konser­ve­rings- eller Rari­tets­gra­der, endmindre for selve Beskrivelsens Rig­tig­hed. En saa omfat­ten­de Garanti for Fejl i Kataloget, som Forfatterne i sin Tid for­lang­te af andre, har de altsaa ikke selv dristet sig til at yde”. Endvidere henvises for ud­dyb­ning til den af Jørgen Sømod under pseu­donymet ”Dr. Phil. Norman Lindtner” for­­fat­te­de artikel ”Ors. Hedes med­skyl­dighed i et tyveri fra L.E. Bruuns sam­ling” fly­ve­blad ud­gi­vet af Grelbers For­lag, København (24. december) 1983, (4) s. ill. på lyse­grønt papir som bilag til Gribbebos Julehæfte 1983 og på web­-adres­sen http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/medskyldighed.htm .

(2)   ”Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II. En orientering til nyheds­skri­benterne i anledning af det 3. Holger Hede auktionskatalog”, og på web adres­sen http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memhede.htm.

(3)   Læs i denne forbindelse samtlige udgaver af Månedens Kommentar. Titel­in­deks over alle udgaver af MK kan læses omstående og på web­­-adres­sen http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm , hvor yder­­li­ge­re et antal af Månedens Kommentarer er udlagt frit til­gæn­ge­li­ge for læs­ning.

(4)   Brugsanvisning ang. trykning af sjældenheds-undersøgelser i møntauktions-kataloger”, pp. 16-17 i Numismatiskt Forum nr. 4, Åtvidaberg [dec.] 2001. ”Forklaring af svære ord og formuleringer vedr. sjældenhed af mønter (samt hvad katalogforfattere skriver for at slippe udenom research-arbejdet)” i ”Må­ne­dens Kommentar” nr. 88, oktober 2004. ” Nytårsbrevet 31. december 1993: H. H. Schous aftrykskartotek og sjældenheds-undersøgelser”.

(5)   Kai Grunth citeres: ”At Ministeriet under den nuværende Ordning let kan komme paa den gale Side, saa man i Oktober 1921, da Nationalmuseet solgte Dubletter fra Mønt­sam­lingen, - men kun inden for en privat Kreds af Samlere. Det skulde ske i største Hem­me­lig­hed, men Pressen fik Nys om Sagen og nedlagde en skarp Protest mod Museets Frem­gangs­maa­de og betegnede den som ganske utilstedelig, men til almindelig Forbavselse kun­de dette henvise til, at hvad der skete, skete med Kultusministeriets Sanktion. Sagen var oven i Købet endnu mere graverende, end det den Gang kom frem, idet det for en stor Del var Danefæ, der solgtes, - Mønter, som Landets Befolkning havde fundet i sin egen Jord og ofte med Sorg i Sind efter Loven maattet aflevere til Museet, som saa solgte sit Danefæ til en sluttet Kreds af Samlere. Man skulde synes, at ethvert fornuftigt Menneske kun­de se det forkastelige heri. Her havde en Overledelse, som stod uafhængig, sagt Mini­ste­riet, at det ikke gik an, selv om det var belejligt for den paagældende Direktør [MEM anm.: = GG] at fylde sit Museums Pengekasse, i Stedet for at lade Dubletterne komme Pro­vinsmuseerne til gode. ”

 

Grelbers Forlag:

”Hermed tak til alle de hidtidige trofaste læsere af Månedens Kommentar serie 1-4.”

 

 

 


Tilbage til MEM forsiden