(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar") (Til Advokat-Jette: klik her)

 

Forfattet af [MEM og JS]:

 

Den juridiske konsekvens

Månedens kommentar

Viden for de indviede

 extra / april 2004

… en god historie fra Grelber

3. serie

… på foranledning af advo­kat­firma Kromann & Reumert

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra:      Grelber [mailto:grelber@image.dk]

Sendt:  13. november 2003 01:00

Til:       jhl@kromannreumert.com; Fa.Høiland

Emne:  Rykker

Til:                                                        13. november 2003

Thomas Høiland Auktioner A/S

Frydendalsvej 27

1809 Frederiksberg C

 

KROMANN + REUMERT / Att. : Jette Hessellund Lauridsen

Advokatfirma

Sundkrogsgade 5

2100 København Ø

Jette Hessellund Lauridsen

www.kromannreumert.com

fotograf: A.P. Schaldemose

- gengivelse i kritisk & satirisk sammenhæng, cf. OL § 3.2

Idet jeg erindrer om min 2 uger gamle skrivelse af 31.10.2003, som aftrykt på bagsiden af udkast til "Månedens Kommentar" 03.2004.extra og forespørgsel deri, skal jeg høfligst anmode om meget snarligt svar under hensyntagen til auktions-deadlinen, idet der naturligvis hos forskellige interessenter ikke haves noget udstrakt ønske om igen at blive vildledt fra deres penge.

 

Opmærksomheden henledes i særlig grad på Markedsføringslovens § 2, stk. 4: "Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kun­ne dokumenteres." . Af denne § 2, stk. 4, følger, at kan man IKKE dokumentere rigtigheden, overtræ­des lov­teksten. 

 

Endvidere følger, at såkaldt 'faktuelle' udtalelser baseret på ek­sem­pelvis gætværk eller digteri eller fortielser eller direkte lyv, er ulovlige at an­ven­de.

 

Thomas, den små: Hvis væmmelige Grelber igen viser sig på MIN auktion, så smider jeg ham personligt ud én gang til ! ! !

 

Grelber: Thomas min ven, Du véd da godt, at du afholder en OFFENT­LIG auktion, ikke ? ?  Vil Du også udsmide bodyguardsene & Politiet ?Såfremt auktionsfirmaet inden auktionens afholdelse offentligt tilkendegiver til samt­­lige brevbydere og for de personligt fremmødte på hver auktionsdag ved frem­­læggelse eller opslag af skriftlig meddelelse i auktionslokalet samt ved højt­læs­­ning af samme på hver auktionsdag umiddelbart forinden auktionen på­be­gyn­des, at de meddelte sjældenheds-/antalsoplysninger/grader/ beror på et vilkårligt og udokumenteret skøn og grundlag, og at man for ikke fremtidig at skulle risikere at overtræde gældende love, da med øjeblikkelig virkning  ophører  man for frem­­ti­den at meddele sådanne sjældenhedsantalsangivelser, med mindre der i hvert en­kelt tilfælde er foretaget en tilbundsgående undersøgelse, da kan Grel­bers For­lag tilbyde i mindelighed at bilægge den af Advokatfirma Kromann & Reu­mert's + Jette's skrivelse af 22.10.2003 fremprovokerede sag.

 

For yderligere at undgå en forhaling af sagens afslutning  anbefales det auktions­fir­­maet forinden til godkendelse til Grelbers Forlag at fremsende den tekst, man ag­ter at benytte. Til gengæld loves en prompte besvarelse.

 

Med venlige hilsener

for Grelbers Forlag

[Anm.: Auktionshuset meddelte selvfølgelig aldrig svaret det helt legitime spørgsmål.]

 

 

Markedsføringslovens § 2 - vildledning, stk. 1: Der må ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjeneste­ydelser.

 

Markedsføringslovens § 2, stk. 4: Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kun­ne dokumenteres.

 

Ud over den erhvervsdrivende, … kan også … redaktører ifalde strafansvar for ……. indhold.

 

Straffelovens § 279: For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridig at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende et formuetab.

 

Straffelovens § 285: De i §§ 276 og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

 

Straffelovens § 296, stk. 1: Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 279 foreligger, udspreder løgnagtige meddelelser, hvorved prisen på varer, værdipapirer eller lignende genstande kan påvirkes.

 

Straffelovens § 300: Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 279 foreligger, på retsstridig måde forsætligt eller groft uagtsomt bevirker, at en person, der befinder sig i en vildfarelse, af denne grund bestemmes til en handling eller undladelse, og derved påfører ham eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et betydeligt formuetab.

 

Anmeldelser af overtrædelse af Straffeloven og Markedsføringsloven indgives til Politiet (færdigskrevet skabelonbrev til skriftlig politianmeldelse: klik her. Alle har påtale- og anmelde- ret. Alle har også Borgerpligt ! ). Ukendskab til loven gør ikke straffri. Hvis politimanden afviser anmeldelsen, påklager Du blot dette til Statsadvokaten, som derefter viderebehandler sagen.

 

Auktionsholderlovens § 8. Auktionslederen er pligtig at give agt på, at der ikke foreligger omstændigheder, som tyder på manglende lovlig adkomst til det, der skal bortsælges ved auktion, ligesom han skal påse, at bortsalget ikke kommer i strid med næringslovgivningen eller andre lovregler.

 

Auktionsholderlovens § 9. Klager over en auktionsleder indgives til justitsministeren gennem fogeden.

 

Auktionsholderlovens § 12. Stk. 2. Omfatter kataloget genstande hidrørende fra forskellige sælgere, skal dette tydeligt angives. Hvis salgsgenstandene opgives helt eller delvis at hidrøre fra navngivne boer eller personer, skal det bestemt opgives, hvilke genstande der hidrører fra hvert enkelt navngivent bo eller person.  [MEM anm. = proveniens-identificere]

 

Auktionsholderlovens § 14. En auktionsleder må ikke selv eller ved anden sælge egne ting eller købe eller byde på en auktion, som han eller nogen på hans vegne afholder.

 

Auktionsholderlovens § 16. Auktionslederen afgør tvistigheder, der opstår vedrørende fremgangsmåden under en frivillig auktion. Fremsættes der i øvrigt indsigelser under denne, er auktionslederen ikke pligtig at tage hensyn til disse, medmindre vedkommende, efter at auktionslederen har nægtet at tage indsigelsen til følge, nedlægger protest til auktionsbogen mod auktionens fremme. Auktionen skal da i det omfang, protesten nødvendiggør dette, standses under forudsætning af, at vedkommende, for så vidt det forlanges af auktionslederen, uopholdelig stiller en af denne fastsat sikkerhed for standsningens følger. Auktionslederen tilstiller fogeden udskrift af auktionsbogen. Fogeden afgør, om protesten har været berettiget, og fastsætter i benægtende fald eventuel erstatning. Forhandlingerne for fogeden foregår efter reglerne i retsplejelovens kapitel 52.

 

Instruks nr. 211 af 2. juli 1935 for auktionsledere § 7, stk. 2. Der skal gives de mødende fornøden adgang til forud eller under auktionen at gøre sig bekendt med de til salg stillede genstande.

 

Instruks nr. 211 af 2. juli 1935 for auktionsledere § 7, stk. 6. Det er i det hele taget auktionslederens pligt at drage omsorg for, at de bydende ikke vildledes med hensyn til genstandenes oprindelse og beskaffenhed m.m.

 

Jørgen Jacobsen ”Auktioner & auktionsledelse”, 1997 p. 78. [Der] kan blive tale om mangelindsigelser, jfr. [Købelovens] § 77, stk. 1. Det drejer sig om tilfælde: (a) hvor genstanden ikke svarer til de oplysninger, som sælger har givet, (b) hvor sælger har krænket sin loyale oplysningspligt, (c) hvor genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, (d) hvor genstanden er i væsentlig ringere stand end køber havde grund til at regne med.

 

Konkurrenceloven § 11,  stk. 1. Det er forbudt for en eller flere virksomheder m.v. at misbruge en dominerende stilling.

Konkurrenceloven § 11,  stk. 3. Misbrug efter stk. 1 kan f.eks. foreligge ved   2) begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne

Konkurrenceloven § 11, stk. 3. Misbrug efter stk. 1 kan f.eks. foreligge ved   3) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen

 

Anmeldelser af overtrædelse af Konkurrenceloven indgives til Konkurrencerådet / Konkurrencestyrelsen. 

 

Læs: Ny dom 04.08.2004 med vidtrækkende følger for mønt-, brugt-, antik- og auktions- brancherne. Skandinavisk professionel fik fængselsstraf for "at udnytte en købers vildfarelse"

 

Falske eller mangelfulde oplysninger i handel è falske forudsætninger è ”udnyttelse af købers vildfarelse” è Strfl. § 279 è fængselsstraf.

 

En engel: Det ser slet ikke rart ud !
 

En djævel:  Ahr pyt, når bare man har fået salæret betalt. .

Bedrevidenhed er kun en skærpende omstændighed. .  

Renomé, badwill & presse- skandalen er ikke medregnet….   

 

  

TIL: KROMANN + REUMERT / Att.: Jette Hessellund Lauridsen  20.12.2003  Emne: Rykker-II

 

Du har lovet mig en retssag, men indtil nu er der jo slet ikke sket noget. Var det bare en gang tom snak? Som Du sikkert ved, er det Dig og ikke mig, der skal udtage stæv­ning.  Sig mig lige en gang: Var det et falsk brev uden seriøst indhold, Du sendte mig ? Den slags er ikke noget, der højner respekten for Dig hos mig. Tværtimod, mest af alt får jeg opfattelsen af, at det synes, Du under dit jurastu­di­um blot har været et lillebitte skvat, der har hal­tet sig igennem. Eller blev det kun til advokat-sekretær ? Det vil nok være svært for Dig at skulle indrømme.

 

Som Du indtil nu har håndteret sagen og derved Din klients interesser, må jeg konsta­te­re, at hvis alle de vinkelskriveropgaver, Du får overdraget, klares på samme ynkvær­di­ge måde, da skulle Du snarest søge andet arbejde. For eksempel tror jeg, Du ville kun­ne klare dig glimrende som kassedame i Aldi.

 

For at vende tilbage til den aktuelle sag,  da kunne man jo godt vurdere et firma efter dets valg af advokat, og her må jeg så konstatere, at ved flinke og god­tro­en­de Herr Thomas' valg af Dig, vir­ker A/S Thomas Høiland ganske dilettantisk. Kom nu ud af busken Advokat-Jette ! ! Jeg sidder flere gange daglig ved computeren i håb om at få Din meddelelse om, at Du vil gøre alvor af sagen. Når papirposten kom­mer, da ser jeg hver eneste dag for­gæ­ves efter et brev fra Dig, for slet ikke at tale om, at jeg sådan savner stæv­nings­man­dens besøg med en forkyndelse.

 

Så indtil nu har Dine tomme og falske trusler jo været lige så farlige som en børneprut.

 

Hvis Du ikke allerede vidste det, så har Grelber faktisk sagførerdrilleri som hobby. Jeg har over en 20 års periode fået opbygget en virkelig fin referenceliste over sagførere, som vil gøre alt i livet, for ikke yderligere at skulle møde mig i Ret­ten. Du kommer meget snart på listen, som med mellemrum bliver tilstillet ud­valg­te adresser.

 

Her er et utvetydigt, offentligt publiceret udsagn:

 

"Bøvede Advokat-Jette  fremfører falske anklager for mammon".    [note: DKK 31.250]

 

Lad os istedet se om Du vil bakke Dine egne ord op med Dine egne penge, idet dét nu er Dig personligt, der skal betale salærer for en evt. hypotetisk injurie-sag mod Grelber.

 

Din klients tidsfrist udløber 09.04.2004. Din egen tidsfrist udløber 20.06.2004.

 

Herefter er der vundet hævd på i al fremtid at kunne anvende alle de 'slemme' ord, og sam­ti­digt: Samtlige Dine & klients anklager falder dermed til jorden som falske og op­­dig­­tede, og Grelber har så intet forkert gjort overhovedet, og må ikke ud­smi­des ! 

 

Som amerikanerne korrekt siger: "Money talks - shit walks".

Det lille-bitte-bitte, men særdeles svære ord 'undskyld' accepteres også . . . . . . . . . .

 

::/:: Kopi til alle Dine bistående kolleger på kontoret og til A/S Thomas Høiland og alle medar­bej­der­ne + en videre kreds indenfor auktions- & mønt- branchen samt potentielt udbredt ube­græn­set til samt­li­ge verdens internetbrugere.  NB: Du er ikke berettiget til nogen 'erstatning' overho­ve­det.

 

Med væmmelig hilsen ( & i håb om at den sublime satire får Dig til at stævne)

Grelber

 

 

 
En engel: Gør den onde Grelber ikke tykt nar af kønne Advokat-Jette  ?

 

En djævel: Såmænd, men hun var jo selv ude om det. Grelber er også ret flot !  Og tillige er Grelber en suveræn pigernes danser. Grelber spørgsmål:

Hvorfor fremførte kønne Advokat-Jette  falske, opdigtede anklager ?

 

Grelber svar:

For mammon ….     [note: DKK 31.250]

 

Grelber lære:

Lære for advokater: Du bør aldrig mere fremføre falske, opdigtede anklager for mammon mod andre mennesker.

 

Lære for andre end advokater: Nogle advokater har en eller anden mani med at anklage folk falskt - Du skal altså IKKE bare bøje hovedet i en misforstået autoritetstro mod advokatstanden  !!!

 

Declaration:

"Retssystemet er således opbygget, at et vidne, som vidner falsk, risikerer langvarig fængselsstraf. Dette gælder ikke for advokater, om hvem man ligefrem forventer, at de i Retten taler usandt. En retssal er således stedet, hvor der siges mest løgn. Det hører til den jurastuderendes grundlære.

Derfor har nogle advokater et så forkvaklet forhold til begreberne løgn og sandhed.

Paradoksalt nok gælder en advokats vitterligshedserklæring dobbelt. Ikke underligt siges advokater at være den erhvervsgruppe, som procentuelt er størst repræsenteret som indsatte i landets fængsler."  [Senest og helt aktuelt Advokat-Fischer o.a. advokater, der 04.2004 idømtes op til 7 års tugthus i selskabstøm­mer-sagerne].

 

Læs hele korrespondancen med Advokat-Jette på disse 3 links:

http://numisbooks.dk/info/advokatsigerinjurier.htm og http://numisbooks.dk/info/denjuridiskekonsekvens.htm og http://numisbooks.dk/info/grelberharjoret.htm .

 

 

(Læs den publicerede tilhørende uddybning: http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memschou.htm

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memhede.htm

og http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

og http://numisbooks.dk/info/lyvomraritetsgrader.htm

og http://numisbooks.dk/info/sjovtraritetslyvdel1.htm

og http://numisbooks.dk/info/trykningafsjaeldenhedsundersoegelser.htm

og http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm 

og http://numisbooks.dk/info/eksperterogeksternekonsulenter.htm

og http://numisbooks.dk/info/ordforklaringvedrsjaeldenhed.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm )

 

ærbødigst

 

 


Tilbage til MEM forsiden