(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar") (Til Advokat-Jette: klik her)

Thomas Høiland Auktioner A/S

 

Månedens kommentar

Viden for de indviede

marts 2004

… en god historie fra Grelber

3. serie


Auktionshus salærbetaler advokat [note: DKK 31.250] for at fremføre det farlige ord 'injurier' … farlig fordi 'injurier' har en tveægget od !

 

 

 

KROMANN + REUMERT

ADVOKATFIRMA

SUNDKROGSGADE 5

DK-2100 KØBENHAVN Ø

TEL +45 70 12 12 11

FAX +45 70 12 13 11

DIR +45 38 77 43 57+JHL@KROMANNREUMERT.COM

WWW.KROMANNREUMERT.COM

 

 

ANBEFALET BREV                                                          22. oktober 2003

Grelbers Forlag                                                                 157375 JHL/jhl

Att.: [M. E. M.]                                                                     Dok.nr.: 888228-1

Drejøgade 26 F 501

2100 København Ø

 

 

 

INJURIER

 

Som advokat for XYXYXYXYXYXYXYXYXYXY retter jeg henvendelse til Dem i anledning af, at min klient har fået oplysning om samt kopi af en email af 9. oktober 2003 ("Nyhedsinformation fra Grelber"), som De har distribueret til en bred kreds af mønt-interesserede indeholdende ærekrænkende sigtelser og ringeagtsytringer om min klient.

 

Beskrivelsen af en civilingeniørs anmeldelse af et offentligt, skandinavisk auktionshus til forbrugermyndighederne for "professionelt at vildlede" med "usande og falske" faktuelle sjældenheds­antals­oplysninger sammenkædet med Deres brevskabelon og henvisningen til "Auktionshuset Fupmads Føiland & Fuskerall Fidutz A/S, Snydendalsvej 27, 1809 Bluffenberg C" efterlader ingen tvivl hos modtagerne af e-mailen om, at det er min klient, De henviser til.

 

Det er korrekt, at min klient har modtaget kopi af en klage til Forbrugerombudsmanden vedrørende sjælden­heds­angivelser. Min klient er endnu ikke blevet bedt om at kommentere klagen, men betragter klagen som grundløs. Klagen berettiger under alle omstændigheder ikke Deres fremsættelse og udbredelse af injurierende ytringer.

 

Der er herved tale om fremsættelse og udbredelse af ringeagtsytringer og sigtelser i strid med straffelovens § 267, stk. 1 om ærekrænkelser. Efter bestemmelsens stk. 3 er det en skærpende omstændighed, at fornærmelsen er fastsat i "trykt skrift eller på anden måde, hvorved den får en større udbredelse, eller på sådanne steder eller til sådanne tider, at det i høj grad forøger det krænkende i ytringen". I dette tilfælde forøger det det krænkende i ytringerne, at de er fremsat og udbredt i en e-mail med deraf følgende risiko for yderligere, ubegrænset udbredelse som følge af de simple videresendelsesfunktionaliteter, som alle e-mail programmer indeholder.

 

Denne adfærd berettiger min klient til erstatning og godtgørelse for de skete krænkelser. Der tages forbehold for anlæggelse af straffe- og erstatningssag for overtrædelserne af straffelovens § 267.

 

På vegne af min klient kan jeg imidlertid tilbyde, at denne sag sluttes uden, at der indledes retsforfølgning mod Dem, såfremt De senest mandag den 27. oktober 2003:

 

har sendt en email til samme kreds som modtog ovennævnte e-mail med kopi til min klient med følgende indhold:

 

"Den 9. oktober modtog De en e-mail (Nyhedsinformation fra Grelber) fra undertegnede. E-mailen og den deri anførte brevskabelon indeholdt injurierende udsagn om XYXYXYXYXYXYXYXYXYXY . Undertegnede skal beklage dette."

 

samt

 

skriftligt har bekræftet over for undertegnede at have krænket min klients rettigheder ved udarbejdelsen og fremsendelsen af e-mail af 9. oktober 2003.

 

Afslutningsvis bemærkes, at min klient fra øjenvidner har fået oplyst, at De ved min klients auktioner på Børsen har handlet med eget materiale udenom min klients auktion og uden min klients samtykke. Dette er naturligvis ikke tilladt ved et arrangement af denne karakter og er i øvrigt i strid med næringsloven. Jeg skal derfor anmode Dem om ikke at møde op på min klients fremtidige auktioner.

 

Med venlig hilsen

Kromann Reumert

Søren Johansen

 

Jette Hessellund Lauridsen


 


KROMANN + REUMERT                                                                                     30.10.2003

ADVOKATFIRMA

SUNDKROGSGADE 5

DK-2100 KØBENHAVN Ø

Att.: Jette Hæssellund Lauridsen

DETTE BREV MÅ GERNE OFFENTLIGGØRES

Kære Jette

 

Jeg har modtaget Deres venlige brev af 22.10.2003 og skal mange gange takke for Deres interesse (håber ikke, det bare er for pengenes skyld ? [note: DKK 31.250] ) for Grelbers Forlag, der er et mere end 20 år gl. uafh., filantropisk etablissement bl.a. for udbredelse af mere ærlighed og mindre snyd i møntverdenen, ejet af undertegnede. Det er særdeles alment kendt, at udgivelserne fra Grelbers Forlag indeholder bl.a. kritiske, stærkt satiriske samt afslørende skrifter bl.a. vedr. fup og snyd i møntbranchen. Herunder den af Dem refererede email af 9. oktober 2003.

 

Jeg vedlægger til Deres behagelige information en (selektiv, nu forlængst forældet) Forlagsfortegnelse [Bilag 1]. [mere aktuel webadresse: 

http://grelbersforlag.dk/info/forlagsfortegnelserDKgrelbersforlag.htm#grelber ].

 

Angående Deres venlige brev: Allerede i Deres allerførste ord – overskriften – nemlig ordet "INJURIER" begår De en temmelig uheldig fejl, idet der i det af Dem senere referede materiale fra Grelbers Forlag naturligvis ikke er benyttet een eneste 'injurie'. Grelbers Forlag har den politik alene at holde sig til strengt korrekte udtalelser. 'Injurier' anvendes ikke. Det giver mindre bøvl.

 

Den af Dem refererede email udkommer naturligvis også trykt på papir i massemediet "Månedens Kommentarer", februar 2004 udgaven, som vedlægges til Deres behagelige orientering i prøvetryk mærket "Udkast".

 

Jeg kan se af Deres høflige henvendelse, at Deres klient tilsyneladende har fortiet overfor Dem netop dette massemedie "Månedens Kommentarer" udgivet siden 1993 af Grelbers Forlag. Det skal De ikke tage specielt fortrydeligt op; det er præcist, hvad deres klient gør overfor sine kommercielt betalende klienter. For at råde bod på denne Deres klients fortielse bilægges dette svarbev en større stak af tidligere publicerede udgaver [Bilag 2]. De vil hurtigt konstatere, at de deri forskellige, individuelt behandlede, skandinaviske, offentlige auktionshuse har hver deres farvekode: forårsgrøn = Fa. Høiland; mørkrosa = Bruun Rasmussen Kunstauktioner i samarbejde med Ahlström Myntauktioner; lysegrøn = Hornungs Møntauktioner (op til ihvertfald 1997 ejet af Michael Fornitz, i dag ansat hos Fa. Høiland som chefredaktør vedr. møntkataloger); metalgrå = Siegs Møntkatalog; abrikos = almene kommentarer osv. osv. Omtrent 'alle' offentlige, skandinaviske auktionshuse indenfor møntbranchen optræder frivilligt i "Månedens Kommentarer" – ingen bliver forskelsbehandlet.

De bedes bemærke, at den af Dem omhandlede email i "Kommentarerne" tildeles farvekoden abrikos.

 

Til Deres hjælp oplyses her nogle letforståelige ordforklaringer af diverse svære ord og formuleringer fra "Månedens Kommentarer" :

[ (*) fra Nudansk Ordbog, 11. udgave, Lis Jacobsen + Mogens Rud m.fl., Politikens Forlag 1982, bind I+II ]

 

"professionel"       = 'erhvervsmæssig' (*) ; modtage salær som levebrød for et stykke

                                arbejde, eksempelvis et stykke vildlednings-arbejde.

"bluff"                     = 'komediespil' , 'dupere andre ved falske foregivender', 'foregive at

                                have bedre kort, end man i virkeligheden har' . (*) .

"bondefanger"      = 'person, der franarrer godtroende fremmede (f.eks. tilrejsende bønder)

                                deres penge', 'lumskeri', 'hundekunster' . (*) .

"bøvet"                  = 'sløv, stupid'. (*) .

"falsk"                   = 'forfalskning', 'snyde', 'bedrage' . (*) . Modsat "sand".

"fidus"                   = 'tro', 'tillid'  - især i forbindelsen: 'jeg har IKKE f… ' , 'kneb' , 'fif'' . (*) .

"fup"                      = 'snyde', 'fidusmageri', 'narre' . (*) .

"fusk"                    = 'dårligt udført arbejde', 'en dilettant' . (*) .

"føi / føj"                = '[udråbsord] hvor det er modbydeligt' . (*) .

"ignorant"              = 'uvidende person' . (*) .

"inkompetence"   = 'mangel på dygtighed, sagkundskab eller adkomst' . (*) .

"lyv"                       = 'løgn', 'mildere udtryk end løgn' . (*) .

"manipulation"     = 'overf.: ikke helt hæderlig fremgangsmåde' ; 'ensidig psykisk påvirkning'. (*) .

"plattenslager"     = 'person, der franarrer andre folk penge under falske foregivender'. (*) .

"skurk"                  = 'skurken i filmen (modsat helten)'

"snyde"                 = 'tage én ved næsen' . (*) .

"unik"                    = 'enestående' , 'som kun eksisterer i ét eksemplar' . (*) .

"usand"                 = 'usandfærdig' , 'usandhed'. (*) .

"vildlede"              = 'en vildledende forklaring'  (*) .

"bedre vidende"  = 'handle mod bedre vidende' = 'ikke være i god tro' . (*) .

 

Nu tilbage til informations-mailen fra Grelbers Forlag:

Kan De godhedsfuldt oplyse mig navnene på alle de offentlige, skandinaviske auktionshuse, der er anmeldt ?

På hvilket fiktivt grundlag bygger De Deres gætværk, at Deres klient evt. skulle være ene om æren ?

Har De husket at foretage kontrolforespørgsel hos de skandinaviske forbrugermyndigheder ?

Derpå tvivler jeg.

 

Derudover ser jeg, at De sammenblander nyhedsinformation om en anmeldelse til forbrugermyndighederne, med en helt anden, biføjet, stærkt satirisk tekst tydeligt mærket "Skabelon" vedr. gør-det-selv-selvhjælp til POLITIanmeldelse af (citeres) "… andre fuppende erhvervsdrivende ….".

 

Ang. den stærkt satiriske, særdeles tydeligt mærkede, SKABELONbrevtekst turde det tydeligt fremgå, at der er alene benyttet rent fiktive navne [Al lighed med enhver(alle) nulevende person(er) er naturligvis alene tilfældig]. Det foreslås kraftigt, at de efterkontrollerer retspraksis vedr. (A) kritiske – (B) satiriske tryksager.

 

Hvis De ønsker at hævde, at SKABELONteksten refererer til XYXYXYXYXYXYXYXYXYXY, må De først starte med at bevise/ erkende/ at XYXYXYXYXYXYXYXYXYXY udøver 'vildledning' med 'usande og falske' sjældenhedsantalsoplysninger. Såfremt De virkelig måtte ønske at bevise sådant, foreslås De at studere de af mig netop nu fremsendte forårsgrøntfarvekodede udgaver af "Månedens Kommentarer". Jeg tror, De herefter stilfærdigt henlægger sagen.

 

Især fniser jeg over Deres kommentar:

"Deres brevskabelon og henvisningen til "Auktionshuset Fupmads Føiland & Fuske(r)a[a]l(l) Fidutz A/S, Snydendalsvej 27, 1809 Bluffenberg C" efterlader ingen tvivl hos modtagerne af e-mailen om, at det er min klient, De henviser til.". Udtalen af "Fuskeaal" er >>fus-kael<< eksempelvis tilsvarende udtalen af, ja "Mi-kael".

De vil her finde det fremsendte [Bilag 3] ustyrligt morsomt, idet De naturligvis straks opdager, at email-afsenderen [navn sløret af undertegnede, men naturligvis bekendt] kyndigt kommenterer allerede d. 13.10.2003:

"Jeg har kigget lidt på det nu. Det er nu meget sjovt alt sammen, blot glæder jeg mig over at være en af de mere kyndige." og videre "Det er vel nok Lauritz.com, der nævnes. Jeg ser, de har sat tilføjelse på nu 'ifølge Sieg's møntkatalog er denne mønt R' ".

 

:: // ::  Fremfor at skrive underholdende breve til mig, gør De Dem selv og Deres klient en stor tjeneste ved i stedet at få Deres klient til at ophøre med at trykke flere vildledende sjældenhedsantals-lyverier, der ikke stemmer med virkeligheden.   :: // ::   .       Stop det nu !

 

Jeg er bekendt med, at det ikke er tilladt at indgå forretninger i auktionslokalet, hvilket jeg så heller ikke gør. Dette oplyste jeg utvetydigt Deres klient d. 08.05.2003, da han fremførte den af Dem nu viderekolporterede, afsluttende, ukorrekte beskyldning.

Deres klient vidste jo dog også godt, at der ikke var hold i den fremførte beskyldning, hvorfor Deres klient:

A) undlod at konfrontere mig med de påståede 'vidner', til kontrolafklaring af hvad disse 'troede at have set'

B) undlod at kontrolforespørge de påståede medskyldige 'handlende', der jo så også skulle/skal/ bortvises

C) bortviste mig da heller ikke

Til gengæld er jeg ikke bekendt med et forbud om eksempelvis at aflevere andre personers ejendom, ligesom jeg heller ikke er vidende om et forbud om eksempelvis at betale en gældspost.

Som anført i Deres klients kondition nr. 1 er auktionerne netop offentlige, hvorfor jeg fortsat skal beære med mit besøg. Postbudet har ved en fejl ikke afleveret de nye nov. kataloger til mig – kan De hjælpe hermed ?

 

De selv (advokatuddannet ?) og Deres klient anbefales velment at tage ved lære af Grelbers Forlag:

"Alene at fremsætte korrekte, efterkontrollerede, dokumentérbare anklager".

 

Denne ganske kloge anklagepolitik har medført, at der fortsat gennem fulde 21 år ingen er, som har vovet at anlægge injuriesag mod Grelbers Forlag.

 

De skal naturligvis ikke betale mig salær for undervisningen ovenfor; tværtom vil jeg lykønske Dem med, at De har fundet een, der blåøjet vil betale Dem salær for intet [note: DKK 31.250]. Mit detaillerede, grundige og lange svar ovenfor med bilag giver Dem lykkeligtvis endnu et pænt antal salærtimer.

 

Til gengæld har Deres brev udvirket, at Grelbers Forlag nu udarbejder et par nye udgaver af "Månedens Kommentar" omhandlende Deres klient. Disse vedlægges i prøveaftryk til behagelig gennemlæsning. [Bilag 4].

 

Vil De venligst sørge for, at der til den lovede retshandling bliver bestilt en stor retssal, idet jeg til en videre kreds med ledsagere agter at udsende indbydelser til at overvære hele sceneriet.

 

Med venlige hilsener

på vegne Grelbers Forlag

[M. E. M.]  (indehaver)  


Grelber spørgsmål:

Hvorfor fremførte kønne Advokat-Jette falske, opdigtede anklager ?

 

Grelber svar:

For mammon ….   [note: DKK 31.250]

 

Grelber lære:

Lære for advokater: Du bør aldrig mere fremføre falske, opdigtede anklager for mammon mod andre mennesker.

 

Lære for andre end advokater: Nogle advokater har en eller anden mani med at anklage folk falskt - Du skal altså IKKE bare bøje hovedet i en misforstået autoritetstro mod advokatstanden  !!!

 

Declaration:

"Retssystemet er således opbygget, at et vidne, som vidner falsk, risikerer langvarig fængselsstraf. Dette gælder ikke for advokater, om hvem man ligefrem forventer, at de i Retten taler usandt. En retssal er således stedet, hvor der siges mest løgn. Det hører til den jurastuderendes grundlære.

Derfor har nogle advokater et så forkvaklet forhold til begreberne løgn og sandhed.

Paradoksalt nok gælder en advokats vitterligshedserklæring dobbelt. Ikke underligt siges advokater at være den erhvervsgruppe, som procentuelt er størst repræsenteret som indsatte i landets fængsler."  [Senest og helt aktuelt Advokat-Fischer o.a. advokater, der 04.2004 idømtes op til 7 års tugthus i selskabstømmer-sagerne].

 

Læs hele korrespondancen med Advokat-Jette på disse 3 links:

http://numisbooks.dk/info/advokatsigerinjurier.htm og http://numisbooks.dk/info/denjuridiskekonsekvens.htm og http://numisbooks.dk/info/grelberharjoret.htm .

 

 

(Læs den publicerede tilhørende uddybning: http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memschou.htm

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memhede.htm

og http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

og http://numisbooks.dk/info/lyvomraritetsgrader.htm

og http://numisbooks.dk/info/sjovtraritetslyvdel1.htm

og http://numisbooks.dk/info/trykningafsjaeldenhedsundersoegelser.htm

og http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm 

og http://numisbooks.dk/info/eksperterogeksternekonsulenter.htm

og http://numisbooks.dk/info/ordforklaringvedrsjaeldenhed.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm )

 

ærbødigst


Tilbage til MEM forsiden