(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar") 

 

Misbrug af Aagaards registreringsdata

Månedens kommentar

Viden for de indviede

 februar 2006

… en god historie fra Grelber

4. serie

 

 

Læserspørgsmål: Af hvilken økonomisk grund vildleder auktionshuse køberne ?

 

Tilfælde A – November 2005:

 

 

  

 
                                             

 

INFO: Når 'researcheren' skriver: "RR i privateje iflg. Aagaard", betyder det: "Mønten kendes i 4-6 exemplarer i privateje".              

                                            2846;2846

 

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra:        Grelber [mailto:grelber@image.dk]

Til:         'kk@thauctions.com

Cc:         'pb@thauctions.com'; 'mh@thauctions.com'; 'kgl@thauctions.com'; 'B_Lohmann@mail.tele.dk'

Emne:    uheldigt misbrug af Aagaards registreringsdata udført af Fa. Høiland medarbejder for mammon // samt: Henvisninger til tidligere publiceret undervisningslærdom // samt: de falske Sieg R’er i Høilands kataloger

 

På bagsiden af denne kommentar http://numisbooks.dk/info/Rmendeterlyvdel4.htm  forklares, hvorfor Aagaards arbejder ikke kan anvendes til at konstruere antals-udtalelser om, at "Denne mønt kendes i X eksemplarer i privateje".

 

MEM 2005: "Både Schou og Aagaard havde til hensigt at udarbejde reference­kataloger over alle kendte typer og varianter af mønterne. De har derimod ikke gennemgået hele det relevante trykte kilde­materiale m.m. med henblik på fuldstændigt at belyse mønternes sjældenhedsantal. De angiver følgelig et antal eksemplarer af mønterne, som er væsentlig mindre end det virkelige antal kendte eksemplarer, dvs. det antal eksemplarer af hver type og variant som kunne dokumenteres ved en tilbundsgående undersøgelse af hele kildematerialet. Som det ofte er påpeget og dokumenteret i forbindelse med andre mønt­bøger (f. eks. af Hede, Sieg og NM), må det betragtes som misbrug af de forskellige forfatteres del­registreringer, at kommercielt interesserede benytter delregistreringerne som grundlag for angivelser af mønternes sjældenheds-antal."

 

Se så ovenfor hvad en uheldig katalogmedarbejder hos Fa. Høiland A/S mod salærbetaling skrev i auktionskatalog 88, november 2005, lot 2846 !

 

Lot 2846: Krone 1666 H 113A udtales at være 'RR i privateje iflg. Aagaard'.

 

Snyderiet er:

1) Krone 1666 H 113A er såre almindelig og på ingen måde 'RR i privateje'.

2) Aagaards registreringsdata kan ikke oversættes til 'antal af kendte eksemplarer'. Gør man det alligevel, misbruger man Aagaards registreringsdata.

3) Man udtaler sig endvidere overhovedet ikke om sjældenheds-antal for varianter. Se Hedes artikel "Mønters Raritetsangivelse" fra 1927 vedr. brug/misbrug af rari­tets­an­givelser, som er citeret på dette link http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memschou.htm :

 

HEDE 1927: "Angivelsen af Antal bør anvendes ... hvor denne Fremgangsmaade ikke kan virke misvisende ... Derimod vil et Citat ... hvor man kun nævner en Vari­ant og angiver dennes Antal, være misvisende og derfor utilladelig. Hvor deri­mod det drejer sig om et Auktionskatalog, bør man ikke ved en Variant angive det Antal Exemplarer, denne er kendt i, thi den ukyndige vil ikke kunne vide, hvor mange (Exemplarer af de) andre Varianter der findes".

 [MEM NOTE: Aagaards bøger m.v. opsplitter mønterne i varianter.]

 

Når nu denne uheldige katalogmedarbejder ansat af Fa. Høiland hævder at være 'professionel' og dygtig, altså får penge for at være 'klog', hvordan kan han så optræde så uvidende ? ?      Er det for at snyde flest muligt penge ud af køberne ?

 

I denne forbindelse kan nævnes, at det også tidligere er set, at en uheldig med­ar­bej­der hos Fa. Høiland har afgivet vildledende antals-udtalelser af helt samme kaliber, nem­lig ved tilsvarende (mis)brug af R-antal fra Knudsen & Nielsens bog fra 1982 om Chr. IV mønter. Også Knudsen & Nielsen fabrikerer nemlig såmænd bare deres R-angi­velser ud fra de ufuldstændige registreringsdata i Schous kartotek fra ca. 1920, og disse forfattere Knudsen & Nielsen udspecificerer ovenikøbet Schous regi­stre­rings­data til R-antals-angivelser for Schou-varianterne ! 

Dette er altså en handlemåde, der karambolerer direkte med Holger Hedes ovenfor ci­te­rede ord fra 1927 om det potentielt forkastelige i at angive sjældenheds-antal for varianter.

  

I denne kommentar http://numisbooks.dk/info/hedesmoentkatalog1964datafra1920.htm er oplyst, at R'erne i Hedes bog udgivet i 1964 generelt er baseret på afskrift af Schous ufuldstændige kartotek (og data) fra ca. 1920, og at Schous data fra ca. 1920 kun omfattede sølle 19 private samlinger.

 

I disse 2 artikler http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memschou.htm og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memhede.htm  er forklaret mere om Schous kartotek og Holger Hedes og Poul-Henning Knudsens afskrift derfra.

 

I denne artikel http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm er alle de 'upålidelige' (sjældenheds-antals-)katalogforfattere - incl. Poul-Henning Knudsen - simpelthen offentligt blevet oplyst ved navns nævnelse (som en 'advarsels-liste').

 

Alle de forfattere, som har fået deres navn nævnt her, skal man altså ikke afskrive sjæl­den­heds-antal fra ! !

 

I denne kommentar http://numisbooks.dk/info/vildlederDetErKunNogetMineKonkurrenterPraktiserer.htm offentliggør jeg for en sikkerheds skyld én gang til navnene på (nogle af) de 'upålidelige' antals-udtalelses-forfattere og på denne bagsidekommentar

http://numisbooks.dk/info/stime.htm  offentliggør jeg for 3. gang navnene på (nogle af) de 'upålidelige' antals-udtalelses-forfattere.

  

I denne kommentar http://numisbooks.dk/info/numismatikermatematik.htm  er givet den matematiske mængdelære-forklaring på, hvorfor det egentlig er sådan, at de 'upålide­li­ge' navnenævnte katalogforfattere ikke kan anvendes som afskriftskilde for sjæl­den­heds-'antal'.

 

I denne artikel http://numisbooks.dk/info/zinckappendiksantalslyv.htm forklares nær­me­re om Fa. Høilands vildledende misbrug af Hede og Sieg R'er, nemlig:

 

MEM 2004: "Fa. Høilands trykte antals-’oplysninger’ bygger altså i hovedsagen på et vilkårligt og udokumenteret skøn og grundlag uden tilbundsgående  undersøgelse.

 

Fa. Høiland foretog i virkeligheden intetsteds nogen tilbundsgående selvstændig re­se­arch eller efter­prø­velse af sjælden­heds-antal-’oplysningerne’. Derudover var Fa. Høi­land - og er fortsat - i det hele ganske inkom­pe­tent til at udtale sig om sjældenheds-an­tal. R-’oplysningerne’ blev i stedet i de to første Zinck-kataloger simpelthen bare afskrevet fra de ukurante møntbøger Hede og NM. Nøjagtig den samme ’professionelle eks­pert’-vildledningsind­sats kan enhver nybe­gyn­dersamler af år­gangs­mønter præstere efter 3 måneders sam­le­ri – og det helt uden salærbetaling.

 

Fra og med katalog III kopierede Fa. Høiland end­vi­de­re og­så Sieg-katalogets R-’oplys­ning­er’. Det er et forunderligt faktum, at Sieg-katalogets R-’oplys­ning­er’ i ho­ved­­sa­gen også blot er afskrift fra Hede’s ca. 84 år antikverede mønt-bog.

 

Fa. Høiland valgte således at anvende en ’dobbelt-konfekt’ politik med både Hede- og Sieg- R-’oplysninger’. Dette var så dobbelt pinligt for auktionshuset, da MK kun­ne doku­men­te­re, at både Hede og dermed også Sieg R-’oplysningen’ var falske !

Men for det store flertal af bydere og købere, som ikke kender baggrunden, ser dob­belt så man­ge (falske) R’er i salgs­kata­lo­get jo vældigt imponerende ud og er potentielt med til at skrue priserne i vejret.

 

På det pinligste viste det sig i løbet af de fire auktionsår, at udgiverne af Sieg kata­lo­get er ligeså inkompetente til at håndtere såvel oplysninger om sjældenheds-antal, så­vel som Sieg-ud­gi­vernes egne forpligtelser overfor katalogkøberne, samlerne og auk­ti­ons­­hu­senes af­skrivere, idet Sieg-udgiverne fuldt bevidst undlader at korrigere falske R-’oplys­ninger’, de gentagne gange tidligere har fået doku­men­te­ret usandheden af.

 

Fa. Høiland handler lige så moralsk forkasteligt som de inkompetente Sieg-udgivere:

De oplysninger om sjældenheds-antal i Fa. Høilands kataloger, som MK allerede en eller flere (sic !) gange tidligere havde dokumenteret var falske, gentog Fa. Høiland frej­digt og fuldt bevidst uden korrektion i senere af Fa. Høilands auktionskataloger.

 

Fa. Høiland er og var gennem alle fire auktionsår fuldt bekendte med, at Hedes mønt­bog og Sieg-katalogerne systematisk indeholder et større antal falske R-’oplys­ninger’. Fa. Høi­land valgte fuldt vidende at vildlede bydere ved at kopiere forældet og utidssvarende og forkert eller utilstrækkelig forskning fra disse bøger.

 

Fa. Høiland og Sieg undlader helt bevidst at anvende den nyeste, rigtigere forskning. "

 

I denne kommentar http://numisbooks.dk/info/Rmendeterlyvdel3.htm roses Fa. Høiland for i foråret 2005, at have besluttet at droppe alle Hede R'er.

 

I denne kommentar http://numisbooks.dk/info/katalogdropperRer.htm roses Karl Sæthre for i sit seddelkatalog 2003, at droppe faktuelle sjældenheds-antals-udtalelser og i ste­det kun at anvende subjektive tillægsord som "sjælden - meget sjælden - ekstrem sjæl­den".

 

I denne kommentar http://numisbooks.dk/info/sjaeldenhedsangivelserSaadanGoerMan.htm roses Jørgen Sømod for i prisvurderingskataloget 'Den brune bog' (udgivet af Siegs Forlag 1971-1977) at have droppet alle faktuelle sjældenheds-antals-udta­lel­ser herunder alle R'er.

 

Det mindste auktionshus, IK, har helt officielt i 2005 annonceret: "I.K. Mønter vil ikke vildlede by­derne. Derfor trykker vi ikke de falske R'er fra Hede og Sieg, og vi trykker heller ikke falske sjældenheds-antals-undersøgelser. Hos I.K. Mønter sætter vi en pro­fes­sio­nel ære i ikke at snyde byderne. Vær tryg - byd hos I.K."

 

I Fa. Høilands seneste auktionskatalog, nr. 98, maj 2006, fortsætter firmaets mønt­med­­arbejdere Peter, Mogens, Karl, Kurt og Brian den gamle trafik med at gen­gi­ve falske R'er fra Siegs Møntkatalog, vel vidende at disse sjældenhedsangivelser bare er afskrift af Hede's falske R'er. Derimod er Poul-Henning efter Grelbers kritik efteråret 2005 ( http://numisbooks.dk/info/afskriveren.htm ) stoppet med at bruge de fal­ske Sieg R'er i sit nye JDK-II katalog. Jeg tror i virkeligheden ikke, at mønt­medarbejderne hos Fa. Høiland er intelligensmæssigt mindrebemidlede, og jeg tror derfor hel­ler ikke, at det kan være af denne grund, at Fa. Høilands medarbejdere fortsætter med at trykke de falske Sieg R'er.

 

Men er det så for ussel mammons skyld, at Fa. Høilands møntmedarbejdere Peter, Mogens, Karl, Kurt og Brian tilsyneladende bevidst fortsætter med at vildlede byderne og trykke falske Sieg R'er ?

 

udarbejdet af

gæsteskribenten

02.2006 og senere

ærbødigst

Grelber

 ”License

to offend”

 


 

http://numisbooks.dk/info/misbrugafAagaardsregistreringsdata.htm#Tonkin-2018-anvender-ufuldstaendige-antals-registreringer-af-Roland

 

Professionel mønthandler, Tonkins, prisvurderingskatalog anvender i 2018 u-fuldstændige antals-registreringer fra Roland Falkensson

 

 

 

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed-Katalog-over-Samling-Ottar-Ertzeid.htm#Roland

http://numisbooks.dk/info/misbrugafAagaardsregistreringsdata.htm

http://numisbooks.dk/info/auktionshusdoemtforatvildlede.htm

http://numisbooks.dk/info/faengselsdomforudnyttelseafkoebervildfarelseDK.htm

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

.

http://numisbooks.dk/info/masterliste.htm#Referencevaerk-over-Dansk-Norske-Moentauktionskataloger-1684-2018-B

 


 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#De-falske-sjaeldenheds-antal-fra-Ottar-Ertzeid-og-Roland-Falkensson---og-Sven-Aagaard-og-Roberto-Delzanno-og-Hede-Sieg-og-NM-SM-etc

 

 

Se eksempelvis her:

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Fa-Kuenker-auction-house-and-Doktor-Andreas-Kaiser-plagiarizes-Danish-numismatist-Joergen-Soemod

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed-Katalog-over-Samling-Ottar-Ertzeid.htm#Roland

http://numisbooks.dk/info/misbrugafAagaardsregistreringsdata.htm#Tonkin-2018-anvender-ufuldstaendige-antals-registreringer-af-Roland

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#MIS-AB-indfoerer-kildemateriale-paa-kun-71-styk-auktioner

http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm

 

Salget af Ottar Ertzeid møntsamlingen: Falske og vildledende sjældenheds-antal samt ’kopiering’ / plagiering /

uden skam anvendt til helt bevidst at snyde byderne fra deres penge.”

 

Se ordforklaring vedrørende sjaeldenhed.

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Det-tog-kun-3-uger-for-MEM-at-vinde-sin-seneste-retssag

 

 

http://numisbooks.dk/info/afskrivningsfilosofien.htm

 

Der er så meget faglitteratur, som Delzanno og Falkensson og Ertzeid aldrig har gidet at læse.

Her er en 18 år gammel artikel anonymt forfattet af [Sømod & MEM] [MEM 54.857-1]:

”AFSKRIVNINGS-FILOSOFIEN” klik her

 


Grelber spørgsmål:

Hvorfor var auktionshusets dygtige sjældenheds-'researcher's 'undersøgelse'/'udtalelse' ukorrekt ?

 

 

Grelber svar:

Fordi 'researcheren' IKKE havde lavet en undersøgelse ….

 

 

Grelber lære:

Dette er et fællestræk for auktionshusenes 'researchere' - afskrift er jo meget hurtigere.

 

Det uheldige er jo bare, at de i stedet skriver af efter andre, som HELLER IKKE havde lavet en undersøgelse !!!

                       


(Læs den publicerede tilhørende uddybning: http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memschou.htm

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memhede.htm

og http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

og http://numisbooks.dk/info/lyvomraritetsgrader.htm

og http://numisbooks.dk/info/sjovtraritetslyvdel1.htm

og http://numisbooks.dk/info/trykningafsjaeldenhedsundersoegelser.htm

og http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm 

og http://numisbooks.dk/info/eksperterogeksternekonsulenter.htm

og http://numisbooks.dk/info/ordforklaringvedrsjaeldenhed.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm )

 


Tilbage til MEM forsiden