REPUBLICAN: Preface / Vorwort / Avant-propos / Prefazio / Prefacio / Forord  .

 

IMPERIAL: Preface / Vorwort / Avant-propos / Prefazio / Prefacio / Forord  .

 

  

[IMPERIAL VOL.] 

Forord

 

En registrering af opnåede hammerslagspriser fra offentlige auktioner vil i første række have pecuniær interesse for handlere, samlere etc.

 

Man bør bemærke sig en væsentlig ting: en opnået hammerslagspris er absolut ikke nødvendigvis lig med den korrekte "markedsværdi". Utallige faktorer spiller ind på en auktionspris: var der ingen liebhavere på auktionsdagen, var der to ´fanatiske´ liebhavere som kom op at toppes, forhindrede vejrliget eller fodboldkampe at folk mødte op, mødte hele samler- og handler-markedet op pga. auktionens generelle vigtighed, var mønten eller kvaliteten fejlbestemt, havde liebhaverne lige betalt terminsudgifter eller havde de lige arvet osv. osv.

"Markedsværdi" er i virkeligheden et fuldstændigt arbitrært tal som kun gælder på eet givent sted i eet givent sekund; derefter er tallet for "markedsværdien" forældet. Emnet er ligesom fastsættelsen af den "rigtige konserveringsgrad" helt subjektivt indenfor visse rammer. Fastsættelse af "vurderingspriser" - måske endda uden Møntpris-Årbogens markedsoverblik - er i endnu højere grad fuldstændigt subjektivt.

 

En listning af offentlige auktionspriser har en meget værdifuld støttemæssig betydning.

 

Markedsoverblikket som Møntpris-Årbogen giver vil måske afsløre, at den mønt, man troede var almindelig, i virkeligheden meget sjældent bliver udbudt til salg, eller omvendt at den mønt, man troede var sjælden, slet ikke er så sjælden endda.

 

En anden og i virkeligheden væsentlig betydning af en sådan registrering, er den forskningsmæssige støtte som special-samlere og -skribenter kan hente ved på en yderst hurtig måde at konstatere hvilke og hvor mange eksemplarer, der fremkommer i markedet. Foto-, vægt- og reference-angivelserne har for disse interesse-grupper også et betydningsfuldt aspekt. Det ville være af stor betydning, hvis alle auktionshuse kunne oplyse vægt- og reference-angivelser.

 

Alle mønttyper handles ikke hvert eneste år. Møntrækkerne indeholder mangfoldige yderst sjældne mønter, som kun udbydes til offentligt salg med 5,10, 20, 30, 50 års mellemrum - eller endnu sjældnere !

 

En længere række af Møntpris-Årbøger vil derfor både for kommercielt og forskningsmæssigt interesserede få en uvurderlig betydning. Et kolossalt opslagsarbejde vil kunne spares for brugerne af sådanne Møntpris-Årbøger.

 

Så gem derfor årets udgave af Møntpris-Årbogen. Den vil stadig have sin betydning om 10 år.

 

Priserne i denne årbog repræsenterer et historisk tilbageblik over, hvad markedspriserne var i de år, som er medtaget. Priserne fortæller altså ikke, hvordan markedspriserne i dag er, og spår heller ikke hvordan de vil blive i fremtiden.

 

Såfremt læseren dog alligevel ønsker at læse den fuldstændigt sikre spådom over markedsprisernes udvikling efter udgivelsen af denne årbog, er den eneste handling De skal foretage, at købe bogens næste udgave om 2 år !

 


 

Denne bog er IKKE KOMPLET

Denne bog vil ALDRIG BLIVE KOMPLET

Denne bog er IKKE FORSØGT GJORT KOMPLET.

 

Årbogen indeholder et bredt udsnit af auktionsresultater over romerske mønter solgt på et tilfældigt udvalg af 251 offentlige auktioner fra hele verden i kalenderårene 1995+1996. I alt 372 kataloger er blevet gennemset.

Listen på bagsiden af bogen nævner alle de auktionskataloger, som er blevet konsulteret incl. de, som viste sig ikke at indeholde romerske mønter. Læserne kan således danne sig et præcist billede af hvilke auktioner, der er blevet konsulteret, og dermed også hvilke kataloger, som ikke er gennemgået.

 

Nøglen til alle registreringerne i årbogen er referenceværket Roman Imperial Coinage (RIC). Et auktionssalg af en mønt optages kun i denne årbog, såfremt auktionshuset bestemmer mønten med en RIC-reference eller evt. med en reference til Cohen/BMC/Seaby, som uden nævneværdige problemer lader sig omsætte til et RIC-reference-nummer. Såfremt en mønt ikke ligger indenfor RICs rammer, vil den altså ikke inkluderes i denne årbog. Specielt skal bemærkes, at benytter et auktionshus Sear eller Kankelfitz-referencer, vil den solgte mønt overhovedet ikke blive medtaget i årbogen p.g.a. disse referencebøgers summariske indhold. Kun mønter solgt som enkeltstykker medtages, mens alle samlelots overspringes.

 

Som nævnt er nøglen til alle registreringer i årbogen mønternes RIC-reference-nummer. Årbogen oplyser endvidere supplerende referencenumre til BMC, Cohen, Kankelfitz, Seaby, Sear etc. Disse supplerende reference-numre bygger enten på oplysninger, som auktionshuset selv meddeler i auktionskataloget, eller de bringes efter krydsreferencer som forfatterne til disse reference-bøger oplyser. Endvidere er benyttet 2 konkordans-tabeller udarbejdet af Maria R. Alföldi hhv. Franziska Schmidt-Dick. Undertiden er en mønt, som er medtaget i eet reference-værk ikke inkluderet i et eller flere af de andre reference-værker; mønter kan af senere udgivne reference-værker være erkendt som forfalskninger eller på anden vis ikke-eksisterende, eller nye mønttyper kan senere være opdaget. Disse forhold betyder, at det absolut ikke er altid, at der findes et korresponderende reference-nummer til samme mønt i alle reference-værkerne. Der forekommer også tilfælde, hvor 2 referenceværkforfattere direkte er "uenige", når de foretager en krydsomsætning til andre referenceværkers nummerering. Ved krydsomsætning af et reference-nummer fra et værk til et andet værk kan referenceværkernes forfattere - ligesåvel som herværende årbogsredaktør - endvidere også risikere at gøre gemene fejlomsætninger ved nært beslægtede møntvariationer. Der er intet forsøg gjort på at opdage sådanne gemene krydsomsætningsfejl; brugerne af møntpris-årbogen må blot have enten referenceværkernes forfattere - eller herværende årbogsredaktør - tilgivet for sådanne mulige fejlomsætninger. Såfremt læserne opdager sådanne fejl vedr. krydsreferencer eller andet, vil redaktøren være meget taknemmelig for at modtage sådanne korrektioner, som da vil blive indarbejdet i kommende udgaver af Roman Coin Price Yearbook.

 

De gengivne beskrivelser af mønterne såsom forside-omskrift, bagside-omskrift, portræt etc. er alle gengivet efter de beskrivelser, som RIC anfører. RIC har undertiden - som andre værker - større eller mindre fejlbeskrivelser; der er intet forsøg gjort på at lokalisere eller korrigere disse; sådanne fejl vil ukritisk være viderebragt i denne årbog.

 

RIC vol. I (Augustus-Vitellius 31 BC- AD 69): Læserne bør være klar over, at bogen totalt omarbejdedes med helt nye reference-numre for 13 år siden (i 1984).

Følgende skribenter refererer efter den forældede 1. udgave (1923 med senere optryk):

Seaby, vols. I+II, 3. udg., 1978-1979

Kankelfitz, 4. udg., 1996

hyppigt i auktionskataloger fra Sabine Bourgey, Hess-Divo, Münz-Zentrum, Harald Möller og andre enkelt-tilfælde.

 

I nærværende årbog er referencer til den forældede udgave af RIC vol. I (1. udgave) forsøgt oversat til nummereringen brugt i den omarbejdede 2. udgave af RIC vol. I ved hjælp af Franziska Schmidt-Dick ´s konkordans-tabel.


 

Møntrækkernes ordning

 

Igennem århundrederne har samlerne benyttet ganske forskellige systemer til at ordne og opstille møntrækkerne.

Nogle særligt udbredte metoder til at ordne samlingerne har været

 

1) efter rækkefølgen i Description historique des monnaies frappées sous l’Empire romain communément appelées médailles impériales (Cohen), 2. rev. udgave, vols. I–VIII, Paris og London 1880-1892.

Otte-binds værk på fransk over alle romerske kejsertids udmøntninger i alle metaller c. 75 B.C – 476 A.D. Mønterne placeres under de kejsere/personligheder, hvis portræt er på mønten eller i hvis navn mønten er slået; indenfor hver kejser/personlighed sorteres mønterne alfabetisk efter mønternes bagside-omskrift (guld-, sølv, kobber-mønter blandes mellem hverandre). Alle typer med varianter kendt på udgivelsestidspunktet er medtaget: 32.500 forskellige mønter er registreret (2.033 er illustreret) dækkende en 550 års periode.

 

Cohens værk benytter den mest enkle og samlervenlige (men ganske u-videnskabelige) opstillingsmetode, hvilket forklarer, at Cohens mere end 100 år gamle værk stadig er u-undværligt ved katalogisering af romer-mønter.

Dermed er det ganske hurtigt at finde en given mønt i Cohens værk.

 

2) efter rækkefølgen i British Museum Catalogue, Coins of the Roman Empire in the British Museum (BMC), vols. I–VIII, London 1923-1980.

Otte-binds værk på engelsk over romerske kejsertids udmøntninger i alle metaller, dog kun mønter som findes i British Museums samlinger. Mønterne arrangeres videnskabeligt: indenfor de enkelte kejsere inddelt kronologisk og efter møntsteder.

 

3) efter rækkefølgen i The Roman Imperial Coinage (RIC), vols. I-X, London 1923-1994.

Ti-binds værk på engelsk over alle romerske kejsertids udmøntninger i alle metaller c. 31 B.C. - 491 A.D. Mønterne arrangeres videnskabeligt: indenfor de enkelte kejsere inddelt kronologisk og efter møntsted. Alle typer med varianter kendt på udgivelsestidspunktet er medtaget: anslået i størrelsesordenen 35-45.000 forskellige mønter er registreret (5.400-5.600 er illustreret) dækkende en 500 års periode.

 

Hurtige reference-opslag i de videnskabeligt orienterede værker RIC + BMC er meget vanskeligt, med mindre læseren er meget godt kendt med de romerske møntserier, og endda må læseren undertiden konsultere et eller flere index.

 

4) efter rækkefølgen i Roman silver coins (Seaby), vols. I-V, forskellige rev. udgaver, London 1978-1987.

Fem-binds værk på engelsk over alle romerske republik+kejsertids udmøntninger af sølv c. 289 B.C. - 476 A.D.

Alle typer med varianter kendt på udgivelsestidspunktet er medtaget; i alt 16.200 forskellige sølvmønter (2.287 er illustreret).

Mønterne placeres under de kejsere/personligheder, hvis portræt er på mønten eller i hvis navn mønten er slået; kun sølvmønter er medtaget. Alle guld-, kobber- etc. mønter er udeladt. Indenfor hver kejser/personlighed anbringes mønterne i Cohen-nummerrækkefølge [:altså sorteret alfabetisk efter mønternes bagside-omskrift]. De forskellige nominaler denar, quinarius, tetradrachme blandes dermed mellem hverandre. Giver samleren et meget hurtigt overblik over 800 års romerske sølv-udmøntninger i 5 mindre bøger. Egnet til nøjagtige reference-angivelser, idet alle typer og varianter (af sølv) medtages.

 

5) efter rækkefølgen i Roman coins and their values (Sear), 4. rev. udgave, London 1988.

Et-binds værk på engelsk over alle romerske republik+kejsertids+provins udmøntninger c. 289 B.C. - 518 A.D. Indeholder 4.400 udvalgte typer (503 typer er illustreret).

Mønterne placeres under de kejsere/personligheder, hvis portræt er på mønten eller i hvis navn mønten er slået; indenfor hver kejser/personlighed inddeles efter mønternes metal: først guld, dernæst sølv og til sidst uædle metaller kobber/messing/etc. Indenfor hvert metal anbringes mønterne i Cohen-nummerrækkefølge [:altså sorteret alfabetisk efter mønternes bagside-omskrift]. Giver samleren et meget hurtigt overblik over 800 års romerske udmøntninger i een enkelt bog; u-egnet til nøjagtige reference-angivelser, da mange tusinde mønter overspringes.

 

6) efter rækkefølgen i Römische Münzen. Von Pompejus bis Romulus (Kankelfitz), 4. rev. udgave, Augsburg 1996.

Et-binds værk på tysk over alle romerske kejsertids+provins udmøntninger c. 49 B.C. - 476 A.D. Indeholder 4.600 udvalgte hovedtyper (1.137 er illustreret).

Mønterne placeres under de kejsere/personligheder, hvis portræt er på mønten eller i hvis navn mønten er slået; indenfor hver kejser/personlighed inddeles mønterne i 2 metalgrupper: ædelmetal - sølv først med guld til sidst og u-ædelt metal kobber/messing/etc. Indenfor hver af de 2 metalgrupper anbringes mønterne for det meste i Cohen-nummerrækkefølge [:altså sorteret alfabetisk efter mønternes bagside-omskrift], men Kankelfitz ordner også store passager med afvigelser fra denne rækkefølge; denne egen systematisering forekommer ikke helt klart defineret. Giver samleren et meget hurtigt overblik over 500 års romerske udmøntninger i een enkelt bog; u-egnet til nøjagtige reference-angivelser, da mange tusinde mønter jo enten overspringes eller slås sammen i samle-numre.

 

7) efter nominalværdier med største værdi først og laveste værdi sidst

 

8) efter nominalværdier med laveste værdi først og største værdi sidst

 

9) efter de møntsteder hvor mønterne er præget

 

10) efter hvilke landsdele mønterne er beregnet til

 

11) efter møntens metal

 

12) eller efter andre systematiserings-metoder eller en kombination af nogle af de ovennævnte metoder

Fortalerne for den ene opstillingsmetode, man nu vælger, vil måske udtale sin tilfredshed med den valgte løsning. Men man kan ihvertfald være sikker på, at fortalerne for de 11 andre metoder vil føle en vis utilfredshed med den anvendte metode.

 

I denne Møntpris-Årbog benyttes en kombination af ovenstående opstillingsmetoder:

 

Mønterne placeres under de kejsere/personligheder, hvis portrætter er på mønterne eller i hvis navn mønten er slået; indenfor hver kejser/personlighed inddeles efter mønternes metal: først guld, dernæst sølv og til sidst uædle metaller kobber/bronze/etc. Indenfor hvert metal sorteres mønterne alfabetisk efter mønternes bagside-omskrift. Ordningen ligger således rimelig tæt på Cohens nummer-rækkefølge.


 

Hvilke oplysninger Møntpris-Årbogen giver om de udbudte mønter

 

Generelt:

Møntpris-Årbogen registrerer de oplysninger, som er trykt i auktionskatalogerne. Visse fejlkilder vil altid kunne forekomme. Det kan være auktionshusenes fejlangivelser såsom fejlbestemmelser, skrivefejl, trykfejl osv. Hertil kommer, at Møntpris-Årbogen heller ikke kan garanteres at være fejlfri. Som hovedregistreringsgrundlag benytter Møntpris-Årbogen auktionshusenes angivelse af mønternes RIC-/Cohen-/Seaby-nummer. Såfremt auktionshusene tager fejl her, er det ret sandsynligt, at fejlen er viderebragt i Møntpris-Årbogen.

Såfremt en mønt har undertyper - f.ex. RIC 80A-80B-80C og auktionshuset blot oplyser hovedtypen RIC 80, vil Møntpris-Årbogen anføre mønten under den første undertype - i eksemplet altså som RIC 80A.

Såfremt det ikke er rimeligt enkelt at henføre en udbudt mønt til et RIC reference-nummer på grundlag af auktionshusets oplysninger, medtages mønten ikke i årbogen.

 

Auctkode:

Identificerer hvilken auktion, der er tale om. Yderligere anføres dato for auktionens afholdelse samt møntens lot-nr i auktionskataloget.

 

P:

Angiver, at der forefindes en foto-gengivelse af pågældende mønt i auktionskataloget.

 

Cohen:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens variant-nummer hos Cohen, angives dette.

 

BMC:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens nummer i BMC, angives dette.

 

Comments (Kommentar):

Her anføres auktionshusets kommentarer vedr. mønten, beskadigelser m.v. De anførte sjældenhedsgrader, er de af auktionshusene anførte. Der er forskel på de forskellige auktionshuses definition af R-gradueringer. Læseren bør være klar over, at de sjældenhedsgrader auktionshusene anfører i hovedsagen afspejler, hvad der skrives i referenceværket RIC.

Auktionshusenes kommentarer gengives på originalsproget og oversættes altså ikke.

Redaktørens anmærkninger indskrænkes til [Printers error (Trykfejl): ... ] eller [Quoted as (Anført som): ... ] .

 

Weight (Vægt):

Såfremt auktionshuset oplyser den udbudte mønts individuelle vægt, angives dette.

 

Condition (Kvalitet):

Her anføres auktionshusets angivelse af møntens konserveringsgrad. Bemærk at der forekommer store nuanceringsforskelle auktionshusene imellem vedr. den subjektive opfattelse af, hvorledes en mønts konserveringsgrad bør betegnes.

Konserveringsgraderne er af sammenligningsmæssige årsager blevet "oversat" til de engelske kvalitets-betegnelser. Forrest i årbogen findes en oversigt over de forskellige, internationale kvalitetsbetegnelser, som er i brug.

 

Min./Estimate (Min./Vurd.):

Bemærk at auktionshusene benytter forskellige angivelser. Nogle auktionshuse benytter vurderingspriser, mens andre benytter minimumspriser. Minimumspriserne skal efter angivende være betydeligt lavere end de anslåede tilsvarende vurderingspriser.

I tilfældet at en vurderingspris er angivet som et interval, f.ex. (10.000-15.000) registrerer årbogen kun det højeste vurderingsbeløb (15.000).

Alle prisangivelser er omregnet til USD efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

 

Hammer price (Hammerslag):

Udover hammerslagsprisen skal køberen betale køber-salær til auktionshuset. I nogle tilfælde skal køberen endvidere betale moms til staten. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive auktionshuses satser for køber-salær samt statens momssatser.

Af sammenligningsmæssige årsager er alle prisangivelser omregnet til samme valuta (USD) efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

Hammerslagspriserne er angivet således, som auktionshusene selv angiver disse i de efter auktionen trykte lister over opnåede priser. Undertiden varierer disse lister i forhold til, hvad tilstedeværende i auktionslokalet føler at have oplevet; f.ex. hvis en mønt i første omgang ikke opnår hammerslag, men senere bliver gen-udråbt.

 

Ved romermønter og disses individuelle prisnotering skal læserne være klar over et meget specielt fænomen: møntens eventuelle patina og den fuldstændigt subjektivt opfattede "skønhed" af patineringen, kan betyde pris-forhøjelser på både 30-, 50- og 100- % eller mere for den samme mønt !

Samme prisforhøjende forhold gør sig også gældende ved den subjektivt opfattede "kunstneriske dygtighed" hos den enkelte stempelskærer for mønter præget lige netop med hans mester-stempler !


 

Generel Guide til

hvad en "Myntpris-Årbok" er,

og hvad en "Myntpris-Årbok" er IKKE

 

De definerede regler for, hvad en "Myntpris-Årbok" er, forefindes kort og koncist beskrevet i "Myntpris-Årbokens" forord. Disse regler kan suppleres med denne lidt mere detaillerede "Guide", der generelt forklarer principperne for, hvad en "Myntpris-Årbok" basisk er.

 

En "Myntpris-Årbok" er basisk et INDEX til, hvad der er skrevet i et større antal af auktions-kataloger, og en "Myntpris-Årbok" er basisk INTET MERE end et index

 

Dette har f.eks. den følge, at forkert anførte reference-numre, ukorrekte kvalitets-beskrivelser eller endda helt fejlbestemte mønter sandsynligvis vil blive viderebragt fra auktions-katalogernes tekst til "Myntpris-Årboken".

 

En "Myntpris-Årbok" foretager basisk overhovedet INTET - systematisk - FORSØG på at identificere, opklare og korreksere de eventuelle forkerte informationer, som alle véd findes i større eller mindre tal i de ofte hastigt frembragte auktions-kataloger. Heller ikke diverse for-anmeldelser, efter-anmeldelser, auktions-deltagere osv. eftersøges. Dette er ganske enkelt en opgave som aldrig vil kunne gennemføres fuldstændigt.

Ved rent og skært held kan "Myntpris-Årbok"-redaktøren falde over sådanne fejl, og i disse tilfælde vil redaktøren selvfølgelig gøre en note om den fejlagtige katalog-beskrivning.

Men per definition vil disse fejl-korrektioner kun foretages i de tilfælde, som redaktøren ved et "tilfælde" opdager.

 

En "Myntpris-Årbok" indeholder INGEN AFBILDNINGER, da den kun er et index. Nogle versioner af "Myntpris-Årbøker" vil dog gå så langt i indekseringen, at der også medtages en henvisende note til illustrationer i auktions-katalogerne.

 

En hovedbegrundelse for udgivelsen af pris-angivende bøger er prissammenligning . Af prissammenligningsmæssige årsager er det nødvendigt at omregne forskellige valutaer til een og samme valuta overalt.

 

En "Myntpris-Årbok" medtager kun auktionerne afholdt i, hvad der defineres som HJEMME-MARKEDET.

 

F. eks. vil man notere, at den gamle og etablerede Deutsches Münzpreis-Jahrbuch kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som var det gamle tyske rige (kun de ca. 35 mest dominerende auktionshuse i Tyskland+Østrig; + Schweiz + Polen). Bogen medtager ikke tyske mønter solgt i U.S.A. og resten af verden.

 

Som et andet eks. vil man notere, at den ligeledes gamle og etablerede Auction prices realized. U.S. coins. Auction results kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som er placeret på det amerikanske statsområde (kun de ca. 15 mest dominerende auktionshuse i U.S.A.). Bogen medtager ikke amerikanske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

 

Som et tredie eks. vil man notere, at den nye Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 kun medtager auktioner afholdt indenfor det skandinaviske område (dog undtagelsesvist een schweizisk auktion i den nye Svenska Myntpris-Årsboken). Bogen medtager ikke danske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

 

For antikke mønters vedkommende defineres `hjemme´-markedet som værende `verdens´-markedet.

 

Til slut:

Tak til alle for Deres interesse - af den ene eller anden baggrund - omkring bogen, og Deres glædelige lyst til at diskutere bogen og dens nuværende og fremtidige form.

 

Redaktøren


 

[REPUBLICAN VOL.]

Denne bog er IKKE KOMPLET

Denne bog vil ALDRIG BLIVE KOMPLET

Denne bog er IKKE FORSØGT GJORT KOMPLET.

 

Årbogen indeholder et bredt udsnit af auktionsresultater over romerske mønter solgt på et tilfældigt udvalg af 251 offentlige auktioner fra hele verden i kalenderårene 1995+1996. I alt 372 kataloger er blevet gennemset.

Listen på bagsiden af bogen nævner alle de auktionskataloger, som er blevet konsulteret incl. de, som viste sig ikke at indeholde romerske mønter. Læserne kan således danne sig et præcist billede af hvilke auktioner, der er blevet konsulteret, og dermed også hvilke kataloger, som ikke er gennemgået.

 

Nøglen til alle registreringerne i årbogen er referenceværket Roman Republican Coinage (CR). Et auktionssalg af en mønt optages kun i denne årbog, såfremt auktionshuset bestemmer mønten med en CR-reference eller evt. med en reference til Babelon/Sydenham/BMCrep/Seaby, som uden nævneværdige problemer lader sig omsætte til et CR-reference-nummer. Såfremt en mønt ikke ligger indenfor CRs rammer, vil den altså ikke inkluderes i denne årbog. Specielt skal bemærkes, at benytter et auktionshus Sear eller Gebhardt-referencer, vil den solgte mønt overhovedet ikke blive medtaget i årbogen p.g.a. disse referencebøgers summariske indhold. Kun mønter solgt som enkeltstykker medtages, mens alle samlelots overspringes.

 

Som nævnt er nøglen til alle registreringer i årbogen mønternes CR-reference-nummer. Årbogen oplyser endvidere supplerende referencenumre til Babelon, BMCrep, Gebhardt, Seaby, Sear, Sydenham etc. Disse supplerende reference-numre bygger enten på oplysninger, som auktionshuset selv meddeler i auktionskataloget, eller de bringes efter krydsreferencer som forfatterne til disse reference-bøger oplyser. Undertiden er en mønt, som er medtaget i eet reference-værk ikke inkluderet i et eller flere af de andre reference-værker; mønter kan af senere udgivne reference-værker være erkendt som forfalskninger eller på anden vis ikke-eksisterende, eller nye mønttyper kan senere være opdaget. Disse forhold betyder, at det absolut ikke er altid, at der findes et korresponderende reference-nummer til samme mønt i alle reference-værkerne. Der forekommer også tilfælde, hvor 2 referenceværkforfattere direkte er "uenige", når de foretager en krydsomsætning til andre referenceværkers nummerering. Ved krydsomsætning af et reference-nummer fra et værk til et andet værk kan referenceværkernes forfattere - ligesåvel som herværende årbogsredaktør - endvidere også risikere at gøre gemene fejlomsætninger ved nært beslægtede møntvariationer. Der er intet forsøg gjort på at opdage sådanne gemene krydsomsætningsfejl; brugerne af møntpris-årbogen må blot have enten referenceværkernes forfattere - eller herværende årbogsredaktør - tilgivet for sådanne mulige fejlomsætninger. Såfremt læserne opdager sådanne fejl vedr. krydsreferencer eller andet, vil redaktøren være meget taknemmelig for at modtage sådanne korrektioner, som da vil blive indarbejdet i kommende udgaver af Roman Coin Price Yearbook.

 

De gengivne beskrivelser af mønterne såsom forside-omskrift, bagside-omskrift, portræt etc. er alle gengivet efter de beskrivelser, som CR anfører. CR har undertiden - som andre værker - større eller mindre fejlbeskrivelser; der er intet forsøg gjort på at lokalisere eller korrigere disse; sådanne fejl vil ukritisk være viderebragt i denne årbog.


 

Møntrækkernes ordning

 

Igennem århundrederne har samlerne benyttet ganske forskellige systemer til at ordne og opstille møntrækkerne.

Nogle særligt udbredte metoder til at ordne samlingerne har været

 

1) efter rækkefølgen i Description historique et chronologique des monnaies de la république romaine, vulgairement appelées monnaies consulaires (Babelon) vols. I–II, Paris 1885-1886.

To-binds værk på fransk over alle romerske republik/imperator udmøntninger i alle metaller. Alle typer med varianter kendt på udgivelsestidspunktet er medtaget.

Mønterne placeres alfabetisk under familienavnet for den møntmester, som er ansvarlig for udmøntningerne, når disse kunne identificeres. Dette inkluderer også udmøntninger fra triumviratet og under Octavian.

 

Babelons værk benytter en opstillingsmetode, der har været meget populær blandt både samlere, handlere og auktionshuse siden bogens publikation, hvilket forklarer, at Babelons mere end 100 år gamle værk stadig anvendes hyppigt ved katalogisering af republik-mønter.

 

2) efter rækkefølgen i British Museum Catalogue, Coins of the Roman republic in the British Museum (BMCrep), vols. I–III, London 1910

Tre-binds værk på engelsk over romerske republik/imperator udmøntninger i alle metaller, dog kun mønter som findes i British Museums samlinger pr. 1910. Mønterne arrangeres videnskabeligt: inddelt kronologisk.

 

3) efter rækkefølgen i The coinage of the Roman republic (Sydenham), London 1952

Et-binds værk på engelsk over alle romerske republik/imperator udmøntninger i alle metaller c. 269 B.C. - 30 B.C. Alle typer med varianter kendt på udgivelsestidspunktet er medtaget: 1.700 forskellige mønter er registreret (514 er illustreret) dækkende en 240 års periode.

Mønterne arrangeres videnskabeligt: inddelt kronologisk i 9 forskellige perioder. Udmøntninger som er anonyme, fra møntmestre med kendt familienavn eller fra imperatorer blandes fuldstændigt mellem hverandre.

 

4) efter rækkefølgen i Roman republican coinage (Crawford), vols. I–II, Cambridge 1974

To-binds værk på engelsk over alle romerske republik/imperator udmøntninger i alle metaller c. 326 B.C. - 31 B.C. Alle typer med varianter kendt på udgivelsestidspunktet er medtaget: 2.274 forskellige mønter er registreret (1.337 er illustreret) dækkende en 300 års periode.

Mønterne arrangeres videnskabeligt: inddelt kronologisk. Udmøntninger som er anonyme, fra møntmestre med kendt familienavn eller fra imperatorer blandes fuldstændigt mellem hverandre.

 

Hurtige reference-opslag vedr. imperatortiden i de videnskabeligt orienterede værker BMC + Sydenham + CR er meget vanskeligt, men forholdsvis lette i Babelon + Seaby + Sear. Vedr. møntmester-relaterede og især anonyme mønter er hurtige opslag noget hhv. meget vanskelige i alle 6 nævnte værker, da republikmønter, som helhed betragtet er et ganske svært område.

 

5) efter rækkefølgen i Roman silver coins (Seaby), vols. I-V, forskellige rev. udgaver, London 1978-1987.

Fem-binds værk på engelsk over alle romerske republik+kejsertids udmøntninger af sølv c. 289 B.C. - 476 A.D.

Alle typer med varianter kendt på udgivelsestidspunktet er medtaget; i alt 16.200 forskellige sølvmønter, hvilket tal inkluderer både republik+imperie mønter (2.287 er illustreret). Kun sølvmønter er medtaget. Alle guld-, kobber- etc. mønter er udeladt.

De 1.400 republik/imperator udmøntninger inddeles i 4 overordnede grupper: a) pre-denarius; b) anonyme fra sølv denarius møntfodsperioden; c) familienavnskendte møntmester udmøntninger placeres som i Babelons værk alfabetisk under familienavnet for den møntmester, som er ansvarlig for udmøntningen; d) imperatortidsmønter placeres under de imperatorer/personligheder, hvis portræt er på mønten eller i hvis navn mønten er slået ; Indenfor hver imperator/personlighed anbringes mønterne i Cohen-nummerrækkefølge [:altså sorteret alfabetisk efter mønternes bagside-omskrift]. De forskellige nominaler denarius og quinarius blandes dermed mellem hverandre.

Giver samleren et meget hurtigt overblik over 800 års romerske sølv-udmøntninger i 5 mindre bøger. Egnet til nøjagtige reference-angivelser, idet alle typer og varianter (af sølv) medtages.

 

6) efter rækkefølgen i Roman coins and their values (Sear), 4. rev. udgave, London 1988.

Et-binds værk på engelsk over alle romerske republik+kejsertids+provins udmøntninger c. 289 B.C. - 518 A.D. Indeholder 4.400 udvalgte typer (503 typer er illustreret).

De 469 medtagne republik/imperator udmøntninger inddeles i 7 overordnede grupper: a) støbte; b) prægede og disse sidste igen i c) sølv didrachm møntfoden (incl. guld+bronze) samt d) sølv denarius møntfoden (incl. guld+bronze) disse sidste igen i e) anonyme samt f) familienavnskendte møntmester udmøntninger; derefter g) imperatortidsmønter placeret under de imperatorer/personligheder, hvis portræt er på mønten eller i hvis navn mønten er slået. Indenfor hver enkelt af alle disse grupper a)-g) listes typerne i kronologisk orden dog opsplittet efter mønternes metal: først guld, dernæst sølv og til sidst uædle metaller kobber/messing/etc.

Giver samleren et meget hurtigt overblik over 800 års romerske udmøntninger i een enkelt bog; u-egnet til nøjagtige reference-angivelser, da mange tusinde mønter overspringes.

 

7) efter nominalværdier med største værdi først og laveste værdi sidst

 

8) efter nominalværdier med laveste værdi først og største værdi sidst

 

9) efter de møntsteder hvor mønterne er præget

 

10) efter hvilke landsdele mønterne er beregnet til

 

11) efter møntens metal

 

12) eller efter andre systematiserings-metoder eller en kombination af nogle af de ovennævnte metoder

 

Fortalerne for den ene opstillingsmetode, man nu vælger, vil måske udtale sin tilfredshed med den valgte løsning. Men man kan ihvertfald være sikker på, at fortalerne for de 11 andre metoder vil føle en vis utilfredshed med den anvendte metode.

 

 

I denne Møntpris-Årbog er mønterne ordnet efter Crawfords nummer-rækkefølge

 


 

Hvilke oplysninger Møntpris-Årbogen giver om de udbudte mønter

 

Generelt:

Møntpris-Årbogen registrerer de oplysninger, som er trykt i auktionskatalogerne. Visse fejlkilder vil altid kunne forekomme. Det kan være auktionshusenes fejlangivelser såsom fejlbestemmelser, skrivefejl, trykfejl osv. Hertil kommer, at Møntpris-Årbogen heller ikke kan garanteres at være fejlfri. Som hovedregistreringsgrundlag benytter Møntpris-Årbogen auktionshusenes angivelse af mønternes CR-/Babelon-/Sydenham-nummer. Såfremt auktionshusene tager fejl her, er det ret sandsynligt, at fejlen er viderebragt i Møntpris-Årbogen.

Såfremt en mønt har undertyper - f.ex. CR 80A-80B-80C og auktionshuset blot oplyser hovedtypen CR 80, vil Møntpris-Årbogen anføre mønten under den første undertype - i eksemplet altså som CR 80A.

Såfremt det ikke er rimeligt enkelt at henføre en udbudt mønt til et CR reference-nummer på grundlag af auktionshusets oplysninger, medtages mønten ikke i årbogen.

 

Auctkode:

Identificerer hvilken auktion, der er tale om. Yderligere anføres dato for auktionens afholdelse samt møntens lot-nr i auktionskataloget.

 

P:

Angiver, at der forefindes en foto-gengivelse af pågældende mønt i auktionskataloget.

 

Bab:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens variant-nummer hos Babelon, angives dette.

 

BMCrep:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens nummer i BMCrep, angives dette.

 

Syd:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens variant-nummer hos Sydenham, angives dette.

 

Comments (Kommentar):

Her anføres auktionshusets kommentarer vedr. mønten, beskadigelser m.v. De anførte sjældenhedsgrader, er de af auktionshusene anførte. Der er forskel på de forskellige auktionshuses definition af R-gradueringer.

Auktionshusenes kommentarer gengives på originalsproget og oversættes altså ikke.

Redaktørens anmærkninger indskrænkes til [Printers error (Trykfejl): ... ] eller [Quoted as (Anført som): ... ] .

 

Weight (Vægt):

Såfremt auktionshuset oplyser den udbudte mønts individuelle vægt, angives dette.

 

Condition (Kvalitet):

Her anføres auktionshusets angivelse af møntens konserveringsgrad. Bemærk at der forekommer store nuanceringsforskelle auktionshusene imellem vedr. den subjektive opfattelse af, hvorledes en mønts konserveringsgrad bør betegnes.

Konserveringsgraderne er af sammenligningsmæssige årsager blevet "oversat" til de engelske kvalitets-betegnelser. Forrest i årbogen findes en oversigt over de forskellige, internationale kvalitetsbetegnelser, som er i brug.

 

Min./Estimate (Min./Vurd.):

Bemærk at auktionshusene benytter forskellige angivelser. Nogle auktionshuse benytter vurderingspriser, mens andre benytter minimumspriser. Minimumspriserne skal efter angivende være betydeligt lavere end de anslåede tilsvarende vurderingspriser.

I tilfældet at en vurderingspris er angivet som et interval, f.ex. (10.000-15.000) registrerer årbogen kun det højeste vurderingsbeløb (15.000).

Alle prisangivelser er omregnet til USD efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

 

Hammer price (Hammerslag):

Udover hammerslagsprisen skal køberen betale køber-salær til auktionshuset. I nogle tilfælde skal køberen endvidere betale moms til staten. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive auktionshuses satser for køber-salær samt statens momssatser.

Af sammenligningsmæssige årsager er alle prisangivelser omregnet til samme valuta (USD) efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

Hammerslagspriserne er angivet således, som auktionshusene selv angiver disse i de efter auktionen trykte lister over opnåede priser. Undertiden varierer disse lister i forhold til, hvad tilstedeværende i auktionslokalet føler at have oplevet; f.ex. hvis en mønt i første omgang ikke opnår hammerslag, men senere bliver gen-udråbt.

 

Ved romermønter og disses individuelle prisnotering skal læserne være klar over et meget specielt fænomen: møntens eventuelle patina og den fuldstændigt subjektivt opfattede "skønhed" af patineringen, kan betyde pris-forhøjelser på både 30-, 50- og 100- % eller mere for den samme mønt !

Samme prisforhøjende forhold gør sig også gældende ved den subjektivt opfattede "kunstneriske dygtighed" hos den enkelte stempelskærer for mønter præget lige netop med hans mester-stempler !


..... Se selv hvad markedet betaler for Deres egne mønter .....

 

Roman Coin Price Yearbook 1996/97

 

Udgivelses-oplysninger

 

I Tyskland har samlerne gennem 20 år kunnet slå markedspriserne op i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch (første udgave 1976) med ca. 30.000 hammerslagspriser i hver årbog fra tyske/schweiziske/østrigske/polske/svenske auktioner.

Årbøgerne om tyske mønter har været udgivet af Tyra Gräfin Klenau, O.P.Wentzlaff og senest Kazimir Wonsik

(1995: pris DEM 185).

 

Nu får samlere af romerske mønter samme mulighed med den nye Roman Coin Price Yearbook 1996/97.

...............................................

 

Roman Coin Price Yearbook 1996/97 indeholder 32.000 auktionspriser.

 

De 32.000 hammerslagspriser, repræsenterer mønter udbudt til salg på 251 offentlige auktioner afholdt i 1995 og 1996 af auktionshusene:

 

B.Ahlström (Sweden) - Willem van Alsenoy (Belgium) - Antikören (Sweden) - Apostrophe (Stack´s, Rarcoa, Akers) (USA) - Numismatica Aretusa (Schweiz) - Numismatica Ars Classica (Schweiz) - Auctiones AG (Schweiz) - Australian Coin Auctions / Downie´s (Australia) - Bankhaus Aufhäuser (Germany) - Baldwin (England) - Harlan J. Berk (USA) - Sabine Bourgey (France) - Bowers & Merena (USA) - Bruun Rasmussen (Denmark) - Buckland, Dix & Wood (England) - CGF Comptoir Général Financier (France) - Classical num. Group (USA+England) - Coin Galleries (USA) - Crédit de la Bourse (France) - Delavenne & Lafarge / Weil (France) - Delorme et Fraysse / Weil (France) - Dix, Noonan & Webb (England) - Dorotheum (Austria) - Jean Elsen (Belgium) - Emporium Hamburg (Germany) - Finarte Casa d´Aste (Italy) - Frankfurter Münzhandlung (Germany) - Giessener (Germany) - Glendining (England) - Gradl & Hinterland (Germany) - Greiser (Germany) - Heidelberger Münzhandlung (Germany) - Heritage (USA) - Hess-Divo (Schweiz) - Claus W. Hild (Germany) - Gerhard Hirsch (Germany) - Holmasto (Finland) - Hornung (Denmark) - I.K. Møntauktioner (Denmark) - Kricheldorf (Germany) - Kunsthallen (Denmark) - Kurpfälzische Münzhandlung (Germany) - Künker (Germany) - Kölner Münzkabinett (Germany) - Lanz (Germany) - Leipziger Münz.hdl (Germany) - Bank Leu (Schweiz) - McCawley-Grellmann (USA) - Millon & Robert / Parsy (France) - Monasterium (Germany) - Myntgalleriet as (Norway) - Myntgalleriet AB (Sweden) - Münz Zentrum (Germany) - Münzen & Medaillen AG (Schweiz) - Harald Möller (Germany) - Nellemann & Thomsen (Denmark) - Oldenburg (Germany) - Oslo Mynthandel (Norway) - Bankhaus Partin (Germany) - Busso Peus (Germany) - Ponterio (USA) - H.D.Rauch (Austria) - Riibe (Norway) - Schenk-Behrens (Germany) - Laurens Schulman (Netherland) - Schweizerischer Bankverein / SBCO (Schweiz) - Sotheby (England) - Spink London (England) - Spink America (USA) - Stack´s (USA) - Sternberg (Schweiz) - Superior (USA) - Tempelhofer Münzenhaus (Germany) - Tietjen (Germany) - Tkalec (Schweiz) - Tonkin (Sweden) – Tradart (Schweiz) - Italo Vecchi (England+USA) - Josiane Vedrines / Poindessault (France) - Jean Vinchon Numismatique (France) - Wallin (Sweden) - Westpfälische Münzauktionen (Germany) - Maison Williame (Belgium) - World-Wide Coins of California / Elmen (USA) .

 

Alle mønter udbudt som ENKELT-stykker er medtaget for hele perioden 280 B.C – 254 A.D. (for så vidt de kan identificeres). Alle lots indeholdende TO eller flere mønter er udeladt.

 

Ved hver udbudt mønt registrerer Roman Coin Price Yearbook 1996/97 følgende:

a) identifikation af auktionen: auktionshus + dato

b) lot-nr

c) identifikation af mønten: årstal + nominal

d) reference for mønten:

Crawford/BMCrep/Babelon/Sydenham/Gebhardt/RIC/BMC/Cohen/Sear/Seaby/Kankelfitz-nr.

f) vurderings-pris

g) hammerslags-pris

h) evt. kommentar fra auktionshuset

 

Enkelte registreringer vil kunne afvige fra hovedreglerne anført ovenfor.

 

...............................................

 

Roman Coin Price Yearbook 1996/97

 

Årbogen er indbundet i A5 format (148 mm bred, 210 mm høj). Mere end 1.200 sider med 32.000 hammerslagspriser og en extra [204] siders sektion med annoncer fra auktionshuse og mønthandlere verden over.


 [ Back to DEMO: Roman Coin Price Yearbook ]

 

[ To INFO: Roman Coin Price Yearbook ]

 

Information on Scandinavian Coin Price Yearbooks

 

To MEM-homepage of new and antiquarian coin books