Skandinavisk sprogede forord til:

(English / German click here)

 

A) Skandinavisk Myntpris-Årbok

B) Dansk-Norsk Myntpris-Årbok

C) Svenska Myntpris-Årsboken

D) Nordisk Seddelpris-Årbok

E) Roman Coin Price Yearbook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forord#1: Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98

Forord#2: Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96

Forord#3: Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000

 

Forord

 

En registrering af opnåede hammerslagspriser fra offentlige auktioner vil i første række have pecuniær interesse for handlere, samlere etc.

 

Man bør bemærke sig en væsentlig ting: en opnået hammerslagspris er absolut ikke nødvendigvis lig med den korrekte "markedsværdi". Utallige faktorer spiller ind på en auktionspris: var der ingen liebhavere på auktionsdagen, var der to ´fanatiske´ liebhavere som kom op at toppes, forhindrede vejrliget eller fodboldkampe at folk mødte op, mødte hele samler- og handler-markedet op pga. auktionens generelle vigtighed, var mønten eller kvaliteten fejlbestemt, havde liebhaverne lige betalt terminsudgifter eller havde de lige arvet osv. osv.

"Markedsværdi" er i virkeligheden et fuldstændigt arbitrært tal som kun gælder på eet givent sted i eet givent sekund; derefter er tallet for "markedsværdien" forældet. Emnet er ligesom fastsættelsen af den "rigtige konserveringsgrad" helt subjektivt indenfor visse rammer. Fastsættelse af "vurderingspriser" - måske endda uden Møntpris-Årbogens markedsoverblik - er i endnu højere grad fuldstændigt subjektivt.

 

En listning af offentlige auktionspriser har en meget værdifuld støttemæssig betydning.

 

Markedsoverblikket som Møntpris-Årbogen giver vil måske afsløre, at den mønt, man troede var almindelig, i virkeligheden meget sjældent bliver udbudt til salg, eller omvendt at den mønt, man troede var sjælden, slet ikke er så sjælden endda.

 

En anden og i virkeligheden væsentlig betydning af en sådan registrering, er den forskningsmæssige støtte som special-samlere og -skribenter kan hente ved på en yderst hurtig måde at konstatere hvilke og hvor mange eksemplarer, der fremkommer i markedet. Foto-, vægt- og Schou-angivelserne har for disse interesse-grupper også et betydningsfuldt aspekt. Det ville være af stor betydning, hvis alle auktionshuse kunne oplyse vægt- og Schou-angivelser.

 

Alle mønttyper handles ikke hvert eneste år. Møntrækkerne indeholder mangfoldige yderst sjældne mønter, som kun udbydes til offentligt salg med 5,10, 20, 30, 50 års mellemrum - eller endnu sjældnere !

 

En længere række af Møntpris-Årbøger vil derfor både for kommercielt og forskningsmæssigt interesserede få en uvurderlig betydning. Et kolossalt opslagsarbejde vil kunne spares for brugerne af sådanne Møntpris-Årbøger.

 

Så gem derfor årets udgave af Møntpris-Årbogen. Den vil stadig have sin betydning om 10 år.

 

 

Priserne i denne årbog repræsenterer et historisk tilbageblik over, hvad markedspriserne var i de år, som er medtaget. Priserne fortæller altså ikke, hvordan markedspriserne i dag er, og spår heller ikke hvordan de vil blive i fremtiden.

 

Såfremt læseren dog alligevel ønsker at læse den fuldstændigt sikre spådom over markedsprisernes udvikling efter udgivelsen af denne årbog, er den eneste handling De skal foretage, at købe bogens næste udgave om 2 år !

 


 

Møntrækkernes ordning

 

Igennem århundrederne har samlerne benyttet ganske forskellige systemer til at ordne og opstille møntrækkerne.

F.ex. har man ordnet samlingerne

 

1) efter rækkefølgen i "Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den Kongelige Samling" (1791)

 

2) efter rækkefølgen i Jørgensens "Beskrivelse over Danske Mønter 1448-1888" (1888)

 

3) efter rækkefølgen i Schous "Beskrivelse af Danske og Norske Mønter 1448-1814 og Danske Mønter 1815-1923" (1926)

 

4) efter rækkefølgen i Hedes "Danmarks og Norges mønter. 1541.1814.1977" (1978)

 

5) efter rækkefølgen i Bergsøes "Trankebar-Mønter" (1895)

 

6) efter rækkefølgen i Funck-Rasmussens "Beskrivelse af Danske Mønter fra Trankebar 1620-1845" (1948)

 

7) efter rækkefølgen i Uno Barner Jensens "Trankebar-mønter. Ca. 1620-1845" (1978)

 

8) efter rækkefølgen i Ahlström, Brekke og Hemmingssons "Norges mynter", (1976)

 

9) efter rækkefølgen i Galsters "Unionstidens udmøntninger" (1972)

 

10) efter rækkefølgen i "Siegs møntkatalog" (1997)

 

11) efter nominalværdier med største værdi først og laveste værdi sidst

 

12) efter nominalværdier med laveste værdi først og største værdi sidst

 

13) efter de møntsteder hvor mønterne er præget

 

14) efter hvilke landsdele mønterne er beregnet til

 

15) efter møntens metal

 

16) eller efter andre systematiserings-metoder eller en kombination af nogle af de ovennævnte metoder

 

Fortalerne for den ene opstillingsmetode, man nu vælger, vil måske udtale sin tilfredshed med den valgte løsning. Men man kan ihvertfald være sikker på, at fortalerne for de 15 andre metoder vil føle en vis utilfredshed med den anvendte metode.

 

I denne Møntpris-Årbog benyttes en kombination af ovenstående opstillingsmetoder

 

For de danske, slesvig-holstenske, gullandske, svenske og vestindiske landsdele benyttes metoderne 12) og 10). For Trankebar benyttes metode 7). For Norge benyttes metode 8).


 

Hvilke oplysninger Møntpris-Årbogen giver om de udbudte mønter

 

Generelt:

Møntpris-Årbogen registrerer de oplysninger, som er trykt i auktionskatalogerne. Visse fejlkilder vil altid kunne forekomme. Det kan være auktionshusenes fejlangivelser såsom fejlbestemmelser, skrivefejl, trykfejl osv. Hertil kommer, at Møntpris-Årbogen heller ikke kan garanteres at være fejlfri. Som hovedregistreringsgrundlag benytter Møntpris-Årbogen auktionshusenes angivelse af mønternes Galster-/Hede-/UBJ-nummer. Såfremt auktionshusene tager fejl her, er det ret sandsynligt, at fejlen er viderebragt i Møntpris-Årbogen.

Såfremt en mønt har undertyper - f.ex. H80A-H80B-H80C-H80D - og auktionshuset blot oplyser hovedtypen H80, vil Møntpris-Årbogen anføre mønten under den første undertype - i eksemplet altså som H80A.

 

Auktkode:

Identificerer hvilken auktion, der er tale om. Yderligere anføres dato for auktionens afholdelse samt møntens lot-nr i auktionskataloget.

 

F:

Angiver, at der forefindes en foto-gengivelse af pågældende mønt i auktionskataloget.

 

Schou:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens variant-nummer hos Schou, angives dette.

 

NM:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens nummer i NM, angives dette (for det meste).

 

Kommentar:

Her anføres auktionshusets kommentarer vedr. mønten, beskadigelser m.v.

De anførte sjældenhedsgrader er de af auktionshusene anførte. Der er forskel på den dansk-norske og svenske definition af R-gradueringer. Læseren bør være klar over, at de sjældenhedsgrader auktionshusene anfører i hovedsagen afspejler, hvad der skrives i Hedes referenceværk. Hedes sjældenhedsbetegnelser er pr. definition misvisende og utilstrækkelige. Ligeledes er alle de af auktionshusene anonymt forfattede sjældenheds-´undersøgelser´ pr. definition utilstrækkelige og derfor vildledende for køberne. Om disse to emner kan læses yderligere forklaring i flyveskrifterne "Nytårsbrevet 31. december 1993: H.H.Schous aftrykskartotek og sjældenheds-undersøgelser" og "Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II ".

Redaktørens anmærkninger indskrænkes til [Trykfejl: ... ], [Anført som: ... ] eller [Fejlbestemt: ... ].

 

Vægt:

Såfremt auktionshuset oplyser den udbudte mønts individuelle vægt, angives dette.

 

Kvalitet:

Her anføres auktionshusets angivelse af møntens konserveringsgrad. Bemærk at der forekommer nuanceringsforskelle auktionshusene imellem vedr. den subjektive opfattelse af, hvorledes en mønts konserveringsgrad bør betegnes.

 

Min./Vurd.:

Bemærk at auktionshusene benytter forskellige angivelser. Nogle auktionshuse benytter vurderingspriser, mens andre benytter minimumspriser. Minimumspriserne skal efter angivende være betydeligt lavere end de anslåede tilsvarende vurderingspriser.

I tilfældet at en vurderingspris er angivet som et interval, f.ex. (10.000-15.000) registrerer årbogen kun det højeste vurderingsbeløb (15.000).

Alle prisangivelser er omregnet til DKK/NOK efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

 

Hammerslag:

Udover hammerslagsprisen skal køberen betale køber-salær til auktionshuset. I nogle tilfælde skal køberen endvidere betale moms til staten.

Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive auktionshuses satser for køber-salær samt statens momssatser.

Af sammenligningsmæssige årsager er alle prisangivelser omregnet til samme valuta (DKK/NOK) efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

Hammerslagspriserne er angivet således, som auktionshusene selv angiver disse i de efter auktionen trykte lister over opnåede priser. Undertiden varierer disse lister i forhold til, hvad tilstedeværende i auktionslokalet føler at have oplevet; f.ex. hvis en mønt i første omgang ikke opnår hammerslag, men senere bliver gen-udråbt. For de aller-friskeste auktioner har auktionshusene endnu ikke udsendt deres lister over hammerslagspriser, hvorfor Møntpris-Årbogen i disse tilfælde lister en tilstedeværende observatørs prisnoteringer.

 

Hammerslag+ standardsalær:

Hammerslagspris + standard køber-salær. Køberens samlede pris kan anvendes til sammenligning med priser i vurderingskataloger eller andre prisangivelser i markedet. Bemærk at køber ikke nødvendigvis i alle tilfælde betaler standardprovision.


 

Generel Guide til

hvad en "Myntpris-Årbok" er,

og hvad en "Myntpris-Årbok" er IKKE

 

De definerede regler for, hvad en "Myntpris-Årbok" er, forefindes kort og koncist beskrevet i "Myntpris-Årbokens" forord. Disse regler kan suppleres med denne lidt mere detaillerede "Guide", der generelt forklarer principperne for, hvad en "Myntpris-Årbok" basisk er.

 

En "Myntpris-Årbok" er basisk et INDEX til, hvad der er skrevet i et større antal af auktions-kataloger, og en "Myntpris-Årbok" er basisk INTET MERE end et index

 

Dette har f.eks. den følge, at forkert anførte reference-numre, ukorrekte kvalitets-beskrivelser eller endda helt fejlbestemte mønter sandsynligvis vil blive viderebragt fra auktions-katalogernes tekst til "Myntpris-Årboken".

 

En "Myntpris-Årbok" foretager basisk overhovedet INTET - systematisk - FORSØG på at identificere, opklare og korreksere de eventuelle forkerte informationer, som alle véd findes i større eller mindre tal i de ofte hastigt frembragte auktions-kataloger. Heller ikke diverse for-anmeldelser, efter-anmeldelser, auktions-deltagere osv. eftersøges. Dette er ganske enkelt en opgave som aldrig vil kunne gennemføres fuldstændigt.

Ved rent og skært held kan "Myntpris-Årbok"-redaktøren falde over sådanne fejl, og i disse tilfælde vil redaktøren selvfølgelig gøre en note om den fejlagtige katalog-beskrivning.

Men per definition vil disse fejl-korrektioner kun foretages i de tilfælde, som redaktøren ved et "tilfælde" opdager.

 

En "Myntpris-Årbok" indeholder INGEN AFBILDNINGER, da den kun er et index. Nogle versioner af "Myntpris-Årbøker" vil dog gå så langt i indekseringen, at der også medtages en henvisende note til illustrationer i auktions-katalogerne.

 

En hovedbegrundelse for udgivelsen af pris-angivende bøger er prissammenligning . Af prissammenligningsmæssige årsager er det nødvendigt at omregne forskellige valutaer til een og samme valuta overalt.

 

En "Myntpris-Årbok" medtager kun auktionerne afholdt i, hvad der defineres som HJEMME-MARKEDET.

 

F. eks. vil man notere, at den gamle og etablerede Deutsches Münzpreis-Jahrbuch kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som var det gamle tyske rige (kun de ca. 35 mest dominerende auktionshuse i Tyskland+Østrig; + Schweiz + Polen). Bogen medtager ikke tyske mønter solgt i U.S.A. og resten af verden.

 

Som et andet eks. vil man notere, at den ligeledes gamle og etablerede Auction prices realized. U.S. coins. Auction results kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som er placeret på det amerikanske statsområde (kun de ca. 15 mest dominerende auktionshuse i U.S.A.). Bogen medtager ikke amerikanske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

 

Som et tredie eks. vil man notere, at den nye Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 kun medtager auktioner afholdt indenfor det skandinaviske område (dog undtagelsesvist een schweizisk auktion i den nye Svenska Myntpris-Årsboken). Bogen medtager ikke danske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

 

Forefindes indimellem en udenlandsk auktion af SIGNIFICANT betydning af danske/norske/svenske mønter, bliver denne SIGNIFICANTE auktion som en undtagelse medtaget.

(se f.ex. Münzen & Medaillen AG auktion 80 som er medtaget, da det var en SIGNIFICANT auktion af svenske mønter).

 

Det skal specielt bemærkes at slesvig-holstenske mønter solgt på tyske auktioner er medtaget i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch. Disse vil således ikke blive includeret i Dansk-Norsk Myntpris-Årbok.

 

Man vil også notere sig at slesvig-holstenske mønter solgt på danske auktioner ikke er includeret i i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch.

 

Til slut:

Tak til alle for Deres interesse - af den ene eller anden baggrund - omkring bogen, og Deres glædelige lyst til at diskutere bogen og dens nuværende og fremtidige form.

 

Redaktøren


 

..... Se selv hva markedet betaler for Deres egne mynter .....

 

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/1998

 

Utgivelses-informasjon

I Tyskland har samlere gjennom 20 år kunnet slå opp markedspriser på mynt i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch (første utgave 1976) m. tusener av hammerslagspriser i hver årbok fra tyske/sveitsiske/østerikske/polske/svenske auksjoner.

Årbøkene om tyske mynter har blitt utgitt av Tyra Gräfin Klenau, O.P.Wentzlaff og senest Kazimir Wonsik (pris: DEM 185)

Nå får skandinaviske samlere samme mulighet med den nye Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98.

...............................................

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 inneholder følgende:

Mynter fra Danmark 1448-1997, Norge 1483-1814-1997, Slesvig-Holsten 1514-1864, Trankebar 1620-1845, Dansk Vest- India 1740-1917; danske konger i Sverige 1449-1565, Wolfenbüttel 1627, Bremen og Verden 1641-1643, Oldenborg 1761-1765, Lauenborg 1830.

[Dvs. i prinsippet alle de mynter som Schous verk "Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1814 og danske Mønter 1815-1923" (Kbh.1926) inneholder - bortsett fra myntene fra Prins Magnus]

De 12.000 auksjonsobjektene i Myntpris-Årboken er utbudt for salg på følgende 46 offentlige auksjoner i 1996 + 1997:

Ahlström 53-54-55-56

Künker 34

Antikören 18-19-20

Myntgalleriet, Oslo 1

Bruun Rasmussen 621-626-632-639

Nellemann & Thomsen 698-708-714-724

Holmasto 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63

Oslo Mynthandel 37-38-39-40

Hornung 40-41-42

Riibe 15-16

IK Mønter 29-30-31-32

Tonkin 7-8

Kunsthallen 467-475

Wallin 15-16-17

 

 

Alle mynter utbudt som ENKELT-stykker er tatt med for hele perioden 1448-1997 (i den grad de lar seg identifisere).

Det samme gjelder alle lotter med TO stykker for hele perioden 1448-1995 (den andre mynten i lotten oppgis alltid i kommentar-feltet).

For perioden 1448-1730 er også alle lotter med TRE eller flere stykker tatt med (ingen spesifisering av lottens øvrige mynter, men kun angivelsen "Lot" og kvaliteten anføres som "VK").

Ved hver utbudt mynt registrerer Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 følgende:

a) identifikasjon av auksjonen: auksjonshus + dato
b) lot-nr
c) identifikasjon av mynten: årstall + nominal
d) referanse: Galster/Hede/UBJ-nr
e) myntens konserverings-grad
f) vurdering
g) hammerslags-pris
h) evt. kommentarer fra auksjonshuset

Enkelte registreringer vil kunne avvike fra hovedreglene anført ovenfor.

...............................................

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98

Årboken i A5-format er innbundet i hard cover og er på 379 sider med 12.000 hammerslagspriser plus en extra seksjon på [52] sider med annonser fra auksjonshus og mynthandlere rundt verden.


Förord#4: Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98

Förord#5: Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96

Förord#6: Skandinaviska Myntpris-Årsboken 1999/2000

  

  Förord

 

En registrering av uppnådda klubbade priser från offentliga auktioner har i första hand ett pekuniärt intresse för handlare och samlare etc.

 

Man bör dock lägga märke till en väsentlig sak: ett uppnått klubbat pris är inte nödvändigtvis lika med det korrekta "marknadsvärdet". Otaliga faktorer inverkar på ett auktionspris: var där ingen liebhaber på auktionsdagen, var där två ´fanatiska´ liebhaber som konkurrerade, gjorde vädret eller en fotbollsmatch att folk inte kom, mötte samlare och handlare upp mangrant p.g.a. att auktionen var generellt viktig, var mynten eller kvaliteterna felbestämda, hade dessa liebhaber haft stora utgifter eller hade de fått ärva osv. osv.

"Marknadsvärde" är i verkligheten ett fullständigt arbiträrt tal som blott gäller på en given plats och i en given sekund; därefter är talet för "marknadsvärdet" föråldrat. Ämnet är liksom bestämningen av den "riktiga konserveringsgraden" helt subjektivt inom vissa ramar. Att fastställa "värderingspriser" - kanske utan Myntpris-Årsbokens marknadsöversikt - är i ännu högre grad fullständigt subjektivt.

 

En förteckning av offentliga auktionspriser har en mycket värdefull dokumentarisk betydelse.

 

Marknadsöversikten som Myntpris-Årsboken ger avslöjar kanske att det mynt man trodde var vanligt, i verkligheten mycket sällan salubjudes, eller omvänt att det mynt man trodde var sällsynt egentligen inte är så sällsynt.

 

En annan och i verkligheten väsentlig betydelse av en sådan registrering, är det forskningsmässiga stöd som specialsamlare och skribenter kan få genom att mycket snabbt kunna fastställa vilka och hur många exemplar som förekommer på marknaden. Foto- , vikt- och litteratur- anvisningarna är för dessa intressegrupper en viktig aspekt. Det skulle vara av stor betydelse om alla auktionshus kunde ge besked om vikt- och litteratur- uppgifter.

 

Alla mynttyper förekommer inte i handeln varje år. Myntserierna innehåller många ytterst sällsynta mynt som bara har sålts offentligt med 5, 10, 20, 30, 50 års mellanrum - eller ännu mera sällan !

 

En längre serie Myntpris-Årsböcker blir därför av högsta värde för de som är intresserade av både kommers och forskning. Ett kolossalt arbete med letande i kataloger kan undvikas genom att använda sådana Myntpris-Årsböcker.

 

Så spar därför årets upplaga av Myntpris-Årsboken. Den kommer fortfarande att ha betydelse om 10 år.

 

 

Priserna i denna årsbok representerar en historisk tillbakablick över vad marknadspriserna var under de år som omfattas. Priserna är alltså inte vad marknadspriserna är i dag och spår heller inte vad de kan bli i framtiden.

Om läsaren ändå önskar läsa om den fullständigt säkra förutsägelsen om marknadsprisernas utveckling efter utgivningen av denna årsbok återstår endast en sak att göra, nämligen att köpa bokens nästa upplaga om två år !

 


 

Myntseriernas ordning

 

Under århundraden har samlarna använt ganska olika system för att ordna och ställa upp myntserierna. Samlingarna har man t.ex. ordnat

 

Förespråkarna för den ena uppställningsmetod man nu väljer vill kanske visa att de är nöjda med den valda lösningen. Men man kan ändå vara säker på att förespråkarna för de 15 andra metoderna inte är helt nöjda med den använda metoden.

I denna Myntpris-Årsbok begagnas en kombination av ovanstående uppställningsmetoder. För de svenska områdena användes metod 8). För besittningsmynten användes metod 9).


 

Upplysningar som Myntpris-Årsboken ger om de utbjudna mynten

 

Generellt:

Myntpris-Årsboken registrerar de upplysningar som är tryckta i auktionskatalogerna. Vissa felkällor kan alltid förekomma. Det kan vara auktionshusens felaktiga uppgifter såsom felbestämningar, skrivfel, tryckfel osv. Vidare kan Myntpris-Årsboken inte heller garanteras vara felfri. Som främsta registreringsunderlag använder Myntpris-Årsboken de SM-/SB-nummer som auktionshusen anger. Om auktionshusen gör fel här, är det mycket sannolikt att felet kommer in i Myntpris-Årsboken.

Om ett mynt har undertyper - t.ex. SM80a, SM80b, SM80c, SM80d - och auktionshuset endast anger huvudtypen SM80 hänför Myntpris-Årsboken myntet till den första undertypen - i exemplet alltså som SM80a.

 

Auktkod:

Identifierar vilken auktion det är tal om. Vidare anges datum för auktionen samt myntets lot-nr i auktionskatalogen.

 

F:

Anger att i auktionskatalogen finns ett foto av det gällande myntet.

 

Upplaga:

Antal präglade mynt.

 

Typ:

Typ angevad i SM/SB.

 

Kommentar:

Här framhålles auktionshusets kommentarer betr. mynten, skador etc.

De angivna sällsynthetsgraderna är de som auktionshuset anger. Det är skillnad på den dansk-norska och den svenska definitionen av R-graderingar. Läsaren bör vara klar över att de sällsynthetsgrader auktionshusen anger i huvudsak avspeglar vad som är skrivet i referensverken SM/SB.

Redaktörens anmärkningar inskränkes till [Tryckfel: ... ], [Anfört som: ... ] eller [Felbestämt: ... ].

 

Vikt:

Om auktionshuset ger besked om ett mynts individuella vikt anges detta.

 

Kvalitet:

Här framhålles auktionshusets uppgift om myntets konserveringsgrad. Märk att det mellan auktionshusen finns skillnader betr. den subjektiva uppfattningen om hur ett mynts konserveringsgrad bör betecknas.

 

Min./Värd.:

Märk att auktionshusen begagnar olika uppgifter. Några auktionshus använder värderingspriser medan andra har minimipriser. Minimipriserna skall efter vad som anges vara betydligt lägre än motsvarande satta värderingspriser.

I fall ett värderingspris är angivet som ett intervall t.ex. (10.000-15.000) registrerar årsboken enbart det högsta värderingsbeloppet (15.000).

Alla prisangivelser är omräknade till SEK/FIM efter auktionsdagens registrerade valutakurser. Omräknade belopp är markerade med en stjärna *. Främst i Myntpris-Årsboken finns en tabell med registrerade valutakurser för respektive datum.

 

Klubbslag:

Utöver det klubbade priset skall köparen betala köparprovision till auktionshuset. I några fall skall köparen vidare betala moms till staten.

Främst i Myntpris-Årsboken finns en tabell med de olika auktionshusens taxor för köparprovision samt statens momsavgifter.

För att kunna jämföra alla angivna priser är dessa omräknade till samma valuta [i denna bok: SEK/FIM] efter auktionsdagens registrerade kurs. Omräknade belopp är markerade med en stjärna *. Främst i Myntpris-Årsboken finns en tabell med registrerade valutakurser för respektive datum. De klubbade priserna anges så som auktionshusen själv anger dem i de efter auktionen tryckta listorna över uppnådda priser.

I bland avviker dessa resultatlistor i förhållande till hur de närvarande i auktionslokalen uppfattar skeendet; t.ex. om ett mynt i första omgången inte uppnått minimipriset, men senare blivit utbjudet på nytt.

För de allra senaste auktionerna har auktionshusen ännu inte skickat ut sina listor över klubbade priser, varför Myntpris-Årsboken i dessa fall har infört en närvarande observatörs prisnoteringar.

 

Klubbslag+standard köparprovision:

Köparens totala pris kan användas till jämförelser med priser i värderingskataloger eller andra prisuppgifter på marknaden. Notera att köparna inte alltid betalar standardprovision.


 

Vägledning över

vad en "Myntpris-Årsbok" är

och vad en "Myntpris-Årsbok" inte är

 

De definierade riktlinjerna på vad en "Myntpris-Årsbok" är återfinns kort och koncist i dess förord. Dessa riktlinjer kan kompletteras med denna något mer detaljerade "vägledning" som generellt förklarar "Myntpris-Årsbokens" grundläggande principer.

 

En "Myntpris-Årsbok" är i grunden ett INDEX över vad som är förtecknat i ett större antal auktionskataloger, och en "Myntpris-Årsbok" är i grunden ICKE MER än ett index.

 

Detta får till följd att exempelvis felskrivna referensnummer, felaktiga kvalitetsangivelser eller felsbestämda mynt överförs okorrigerade från auktionskatalogernas text till "Myntpris-Årsboken".

 

En "Myntpris-Årsbok" försöker i grunden inte att överhuvud taget - systematiskt - identifiera, utreda och korrigera de eventuellt felaktiga informationer som alla vet finns i större eller mindre omfattning i de ofta hastigt producerade auktionskatalogerna. Inte heller har eftersökts auktionsaveseringar, auktionsreferat, upplyssningar från auktionsdeltagare etc. Detta är en uppgift som aldrig kan genomföras fullständigt. Det är ren och skär slump som leder till om "Myntpris-Årsbokens" redaktör uppmärksammar uppenbara felaktigheter varvid redaktören självklart gör en notering om den felaktiga katalogbeskrivningen.

Men per definition kan dessa fel-korrigeringar endast genomföras i den utsträckning redaktören slumpmässigt uppmärksammar felen.

 

En "Myntpris-Årsbok" innehåller INGA AVBILDNINGAR då den endast är ett index. Några versioner av "Myntpris-Årsböcker" är dock så utförliga i sin indexering att de innehåller hänvisning till illustrationer i auktionskatalogerna.

 

Ett grundbetingelse för utgivningen av böcker med prisuppgifter är prisjämförelser. Av prisjämförande orsaker är det nödvändigt att omräkna olika valutor till en och samma valuta överallt.

 

En "Myntpris-Årsbok" omfattar endast auktioner avhållna på en definierad HEMMAMARKNAD.

 

Exempelvis kan nämnas att den gamla etablerade Deutsches Munzpreis-Jahrbuch endast omfattar auktioner avhållna i det geografiska område som utgjorde gamla tyska riket (endast de ca 35 dominerande auktionsföretagen i Tyskland + Österrike + Schweiz + Polen). Boken omfattar inte tyska mynt sålda i USA eller resten av världen.

 

Som ett andra exempel kan nämnas att den likaså gamla etablerade Auction prices realized. U.S. coins. Auction results endast omfattar auktioner avhållna inom det geografiska område som utgör amerikanskt territorium (endast de ca 15 dominerande auktionshusen i U.S.A.). Boken omfattar inte amerikanska mynt sålda i Tyskland eller resten av världen.

 

Ett tredje exempel utgör den nya Dansk-Norsk Myntpris-Årsbok 1995/96 som endast omfattar auktioner avhållna inom Skandinavien (dock undantaget en schweizisk auktion i den nya Svenska Myntpris-Årsboken). Boken omfattar inte danska mynt sålda i Tyskland eller resten av världen.

 

Om en utländsk auktion avhålls med BETYDANDE danska/norska/svenska mynt medtas just denna BETYDANDE auktion som ett undantag. (Jfr t.ex. Münzen & Medaillen AG auktion 80 som är medtagen då den innehöll en BETYDANDE samling svenska mynt).

 

Det bör särskilt noteras att svenska besittningsmynt sålda på tyska auktioner är medtagna i Deutsches Munzpreis-Jahrbuch. Dessa inkluderas inte i Svenska Myntpris-Årsboken.

 

Vidare bör uppmärksammas att svenska besittningsmynt sålda på skandinaviska auktioner icke inkluderas i Deutsches Munzpreis-Jahrbuch (med undantag av en (!) svensk auktion; 1995-upplagan).

 

Slutligen:

Tack till alla för visat intresse - oavsett skäl - för denna bok och Ert engagemang att diskutera bokens nuvarande och framtida utformning.

 

Redaktören


 

..... Se själv vad marknaden betalar för Era mynt.....

 

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98

 

Utgivnings-information

 

I Tyskland har samlarna i 20 år kunnat slå upp marknadspriserna i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch (första upplagan 1976) med tusentals klubbade priser i varje årsbok från tyska/schweiziska/österrikiska/polska/svenska auktioner. Årsböckerna om tyska mynt är utgivna av Tyra Gräfin Klenau, O.P.Wentzlaff och senast Kazimir Wonsik (pris DEM 185).

 

Nu får skandinaviska samlare samma möjlighet med den nya Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/1998.

...............................................

 

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/1998 innehåller följande:

 

Mynt från Sverige 1521-1997, S:t Barthélemy 1784-1878, besittningsmynt från: Reval, Narva, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommern, Stralsund, Wolgast, Wismar, Bremen & Verden, Stade, Södra och mellersta Tyskland, Augsburg, Erfurt, Fürth, Mainz, Nürnberg, Osnabrück, Würzburg 1561-1721-1815-1903, Finland 1864-1997.

[Dvs. i princip alla de mynt som Ahlström/Almer/Hemmingssons verk "Sveriges mynt 1521-1977" (Stockholm 1976) och Ahlström/Almer/Jonssons verk "Sveriges besittningsmynt / Die Münzen der schwedischen Besitzungen / Coins of the Swedish possessions" (Stockholm 1980) innehåller]

 

 

De 9.000 auktionsobjekten i Myntpris-Årsboken är salubjudna på följande 46 offentliga auktioner under 1996 + 1997:

 

Ahlström 53-54-55-56 

Myntgalleriet, Oslo 1

Antikören 18-19-20 

Nellemann & Thomsen 698-708-714-724

Bruun Rasmussen 621-626-632-639 

Oslo Mynthandel 37-38-39-40

Holmasto 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63

Riibe 15-16

Hornung 40-41-42

Swiss Bank Corporation 43

IK Mønter 29-30-31-32 

Tonkin 7-8

Kunsthallen 467-475 

Wallin 15-16-17

 

 

Alla mynt utbjudna som ENSTAKA objekt är medtagna för hela perioden 1521-1997 (i de fall de kan identifieras). Detsamma gäller alla lotter med TVÅ objekt (i kommentarfältet nämnes det andra myntet som fanns i lotten). För perioden 1521-1720 är också medtagna alla lotter med TRE eller flera objekt (ingen specificering av lottens andra mynt, utan endast beteckningen "Lott" i kommentarfältet och kvaliteten anges som "VK").

 

Vid varje utbjudet mynt registrerar Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/1998 följande:

 

a) identifikation av auktionen: auktionshus + datum

b) lott-nr

c) identifikation av myntet: årtal + nominal

d) referens för myntet: SM/SB-nr

e) myntets konserveringsgrad

f) värderingspris

g) klubbat pris

h) ev. kommentar från auktionshuset

 

Enstaka registreringar kan avvika från ovan angivna huvudregler.

 

 

...............................................

 

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/1998

 

Årsboken i A5-format är inbunden i hard cover och på 307 sidor m. 9.000 klubbade priser, och som bilaga en [44] sidors annons-avdelning innehållande bransch-annonser från auktionshus och mynthandlare världen runt.


Forord#7: Nordisk Seddelpris-Årbok 1997

     

Forord

 

En registrering af opnåede hammerslagspriser fra offentlige auktioner vil i første række have pecuniær interesse for handlere, samlere etc.

 

Man bør bemærke sig en væsentlig ting: en opnået hammerslagspris er absolut ikke nødvendigvis lig med den korrekte "markedsværdi". Utallige faktorer spiller ind på en auktionspris: var der ingen liebhavere på auktionsdagen, var der to ´fanatiske´ liebhavere som kom op at toppes, forhindrede vejrliget eller fodboldkampe at folk mødte op, mødte hele samler- og handler-markedet op pga. auktionens generelle vigtighed, var sedlen eller kvaliteten fejlbestemt, havde liebhaverne lige betalt terminsudgifter eller havde de lige arvet osv. osv.

"Markedsværdi" er i virkeligheden et fuldstændigt arbitrært tal som kun gælder på eet givent sted i eet givent sekund; derefter er tallet for "markedsværdien" forældet. Emnet er ligesom fastsættelsen af den "rigtige konserveringsgrad" helt subjektivt indenfor visse rammer. Fastsættelse af "vurderingspriser" - måske endda uden Seddelpris-Årbogens markedsoverblik - er i endnu højere grad fuldstændigt subjektivt.

 

En listning af offentlige auktionspriser har en meget værdifuld støttemæssig betydning.

 

Markedsoverblikket som Seddelpris-Årbogen giver vil måske afsløre, at den seddel, man troede var almindelig, i virkeligheden meget sjældent bliver udbudt til salg, eller omvendt at den seddel, man troede var sjælden, slet ikke er så sjælden endda.

 

En anden og i virkeligheden væsentlig betydning af en sådan registrering, er den forskningsmæssige støtte som special-samlere og -skribenter kan hente ved på en yderst hurtig måde at konstatere hvilke og hvor mange eksemplarer, der fremkommer i markedet. Foto-, løbenummer- og reference-angivelserne har for disse interesse-grupper også et betydningsfuldt aspekt. Det ville være af stor betydning, hvis alle auktionshuse kunne oplyse løbenummer- og reference-angivelser.

 

Alle seddeltyper handles ikke hvert eneste år. Seddelrækkerne indeholder mangfoldige yderst sjældne sedler, som kun udbydes til offentligt salg med 5,10, 20, 30, 50 års mellemrum - eller endnu sjældnere !

 

En længere række af Seddelpris-Årbøger vil derfor både for kommercielt og forskningsmæssigt interesserede få en uvurderlig betydning. Et kolossalt opslagsarbejde vil kunne spares for brugerne af sådanne Seddelpris-Årbøger.

 

Så gem derfor årets udgave af Seddelpris-Årbogen. Den vil stadig have sin betydning om 10 år.

 

 

Priserne i denne årbog repræsenterer et historisk tilbageblik over, hvad markedspriserne var i de år, som er medtaget. Priserne fortæller altså ikke, hvordan markedspriserne i dag er, og spår heller ikke hvordan de vil blive i fremtiden.

 

Såfremt læseren dog alligevel ønsker at læse den fuldstændigt sikre spådom over markedsprisernes udvikling efter udgivelsen af denne årbog, er den eneste handling De skal foretage, at købe bogens næste udgave om nogle år !

 


 

Seddelrækkernes ordning

 

Igennem årene har samlerne benyttet ganske forskellige systemer til at ordne og opstille seddelrækkerne.

 

Fortalerne for den ene opstillingsmetode, man nu vælger, vil måske udtale sin tilfredshed med den valgte løsning. Men man kan ihvertfald være sikker på, at fortalerne for de andre metoder vil føle en vis utilfredshed med den anvendte metode.

 

Opstillingsmetoderne i denne Seddelpris-Årbog er anført i registeret på side 23


 

Hvilke oplysninger Seddelpris-Årbogen giver om de udbudte sedler

 

Generelt:

Seddelpris-Årbogen registrerer de oplysninger, som er trykt i auktionskatalogerne. Visse fejlkilder vil altid kunne forekomme. Det kan være auktionshusenes fejlangivelser såsom fejlbestemmelser, skrivefejl, trykfejl osv. Hertil kommer, at Seddelpris-Årbogen heller ikke kan garanteres at være fejlfri. Som hovedregistreringsgrundlag benytter Seddelpris-Årbogen auktionshusenes angivelse af sedlernes Sieg-/Pick-/SS-/Holmasto-nummer. Såfremt auktionshusene tager fejl her, er det ret sandsynligt, at fejlen er viderebragt i Seddelpris-Årbogen.

Såfremt en seddel har undertyper - f.ex. P80A-P80B-P80C-P80D - og auktionshuset blot oplyser hovedtypen P80, vil Seddelpris-Årbogen anføre sedlen under den første undertype - i eksemplet altså som P80A.

 

Auktkode:

Identificerer hvilken auktion, der er tale om. Yderligere anføres dato for auktionens afholdelse samt sedlens lot-nr i auktionskataloget.

 

F:

Angiver, at der forefindes en foto-gengivelse af pågældende seddel i auktionskataloget.

 

Oplag:

Angiver udstedelsesoplaget for sedlen.

 

Løbeno.:

Såfremt auktionshuset oplyser sedlens løbenummer, angives dette.

 

Kommentar:

Her anføres auktionshusets kommentarer vedr. sedlen, beskadigelser m.v.

De anførte sjældenhedsgrader er de af auktionshusene anførte. Der er forskel på den dansk-norske og svenske definition af R-gradueringer.

Redaktørens anmærkninger indskrænkes til [Trykfejl: ... ], [Anført som: ... ] eller [Fejlbestemt: ... ].

 

Kvalitet:

Her anføres auktionshusets angivelse af sedlens konserveringsgrad. Bemærk at der forekommer nuanceringsforskelle auktionshusene imellem vedr. den subjektive opfattelse af, hvorledes en seddels konserveringsgrad bør betegnes.

 

Min./Vurd.:

Bemærk at auktionshusene benytter forskellige angivelser. Nogle auktionshuse benytter vurderingspriser, mens andre benytter minimumspriser. Minimumspriserne skal efter angivende være betydeligt lavere end de anslåede tilsvarende vurderingspriser.

I tilfældet at en vurderingspris er angivet som et interval, f.ex. (10.000-15.000) registrerer årbogen kun det højeste vurderingsbeløb (15.000).

Alle prisangivelser er omregnet til DKK/NOK/SEK/FIM efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Seddelpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

 

Hammerslag:

Udover hammerslagsprisen skal køberen betale køber-salær til auktionshuset. I nogle tilfælde skal køberen endvidere betale moms til staten.

Forrest i Seddelpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive auktionshuses satser for køber-salær samt statens momssatser.

Af sammenligningsmæssige årsager er alle prisangivelser omregnet til samme valuta (DKK/NOK/SEK/FIM) efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Seddelpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

Hammerslagspriserne er angivet således, som auktionshusene selv angiver disse i de efter auktionen trykte lister over opnåede priser. Undertiden varierer disse lister i forhold til, hvad tilstedeværende i auktionslokalet føler at have oplevet; f.ex. hvis en seddel i første omgang ikke opnår hammerslag, men senere bliver gen-udråbt.


 

Generel Guide til

hvad en "Seddelpris-Årbok" er,

og hvad en "Seddelpris-Årbok" er IKKE

 

De definerede regler for, hvad en "Seddelpris-Årbok" er, forefindes kort og koncist beskrevet i "Seddelpris-Årbokens" forord. Disse regler kan suppleres med denne lidt mere detaillerede "Guide", der generelt forklarer principperne for, hvad en "Seddelpris-Årbok" basisk er.

 

En "Seddelpris-Årbok" er basisk et INDEX til, hvad der er skrevet i et større antal af auktions-kataloger, og en "Seddelpris-Årbok" er basisk INTET MERE end et index

 

Dette har f.eks. den følge, at forkert anførte reference-numre, ukorrekte kvalitets-beskrivelser eller endda helt fejlbestemte sedler sandsynligvis vil blive viderebragt fra auktions-katalogernes tekst til "Seddelpris-Årboken".

 

En "Seddelpris-Årbok" foretager basisk overhovedet INTET - systematisk - FORSØG på at identificere, opklare og korreksere de eventuelle forkerte informationer, som alle véd findes i større eller mindre tal i de ofte hastigt frembragte auktions-kataloger. Heller ikke diverse for-anmeldelser, efter-anmeldelser, auktions-deltagere osv. eftersøges. Dette er ganske enkelt en opgave som aldrig vil kunne gennemføres fuldstændigt.

Ved rent og skært held kan "Seddelpris-Årbok"-redaktøren falde over sådanne fejl, og i disse tilfælde vil redaktøren selvfølgelig gøre en note om den fejlagtige katalog-beskrivning.

Men per definition vil disse fejl-korrektioner kun foretages i de tilfælde, som redaktøren ved et "tilfælde" opdager.

 

En "Seddelpris-Årbok" indeholder INGEN AFBILDNINGER, da den kun er et index. Nogle versioner af "Seddelpris-Årbøker" vil dog gå så langt i indekseringen, at der også medtages en henvisende note til illustrationer i auktions-katalogerne.

 

En hovedbegrundelse for udgivelsen af pris-angivende bøger er prissammenligning . Af prissammenligningsmæssige årsager er det nødvendigt at omregne forskellige valutaer til een og samme valuta overalt.

 

En "Seddelpris-Årbok" medtager kun auktionerne afholdt i, hvad der defineres som HJEMME-MARKEDET.

 

F. eks. vil man notere, at den gamle og etablerede Deutsches Münzpreis-Jahrbuch kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som var det gamle tyske rige (kun de ca. 35 mest dominerende auktionshuse i Tyskland+Østrig; + Schweiz + Polen). Bogen medtager ikke tyske mønter solgt i U.S.A. og resten af verden.

 

Som et andet eks. vil man notere, at den ligeledes gamle og etablerede Auction prices realized. U.S. coins. Auction results kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som er placeret på det amerikanske statsområde (kun de ca. 15 mest dominerende auktionshuse i U.S.A.). Bogen medtager ikke amerikanske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

 

Som et tredie eks. vil man notere, at den nye Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 kun medtager auktioner afholdt indenfor det skandinaviske område (dog undtagelsesvist een schweizisk auktion i den nye Svenska Myntpris-Årsboken). Bogen medtager ikke danske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

 

Forefindes indimellem en udenlandsk auktion af SIGNIFICANT betydning af danske/norske/svenske sedler, bliver denne SIGNIFICANTE auktion som en undtagelse medtaget.

(se f.ex. SBCO/Spink auktion 14.05.1990 som er medtaget, da det var en SIGNIFICANT auktion af svenske sedler).

 

Til slut:

Tak til alle for Deres interesse - af den ene eller anden baggrund - omkring bogen, og Deres glædelige lyst til at diskutere bogen og dens nuværende og fremtidige form.

 

Redaktøren


 

..... Se selv hva markedet betaler for Deres egne sedler .....

 

Nordisk Seddelpris-Årbok 1997

 

Utgivelses-informasjon

 

I Tyskland har samlere gjennom 20 år kunnet slå opp markedspriser på mynt i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch (første utgave 1976) m. tusener av hammerslagspriser i hver årbok fra tyske/sveitsiske/østerikske/polske/svenske auksjoner.

Årbøkene om tyske mynter har blitt utgitt av Tyra Gräfin Klenau, O.P.Wentzlaff og senest Kazimir Wonsik (pris: DEM 185)

Nå får skandinaviske samlere samme mulighet med den nye Nordisk Seddelpris-Årbok 1997.

...............................................

 

Nordisk Seddelpris-Årbok 1997 inneholder følgende:

 

Sedler fra Danmark, Militære sedler, Jutlandia, Kredittbanker, S.O.S. Kasse, J.A.K., Kommune nødsedler, Private Billetter, Dansk Vest-India, Slesvig-Holsten, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Nødpenger, Kredittmerker, Private Billetter, Svalbard, Bjørnøyen, Sverige, Enskilda Banker, Finland - fra 1657 til våre dager.

 

De 7.000 auksjonsobjektene i Seddelpris-Årboken er utbudt for salg på følgende 178 offentlige auksjoner i 1990 + 1991 + 1992 + 1993 + 1994 + 1995 + 1996:

 

Ahlström 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 52A - 53 - 54

Mynthuset 1 - 2 - 3 - 4

Antikören 9 - 9A - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Nellemann & Thomsen 593 - 605 - 612 - 626 - 634 - 644 - 650 - 660 - 666 - 676 - 682 - 692 - 698 - 708

Bruun Rasmussen 535 - 546 - 554 - 555 - 564 - 565 - 572 - 572A - 578 - 585 - 592 - 599 - 603 - 604 - 611 - 616 - 621 - 626

Oslo Mynthandel 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38

Hirsch 39

Riibe 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

Holmasto 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

Swiss Bank Corp. 14.05.90

Hornung 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42

Sotheby 04.10.90 - 08.10.92 - 06.10.94

IK Mønter 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

Stockh.Auktionsverk 90-1 / 90-2 / 90-3 / 91-1 / 91-2 / 92-1 / 92-2 / 93-1 / 93-2

Kunsthallen 386 - 396 - 407 - 419 - 434 - 444 - 460 - 467 - 475

Tonkin 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Myntgalleriet as 1

Wallin 15 - 16 - 17

Myntgalleriet AB 1 - 2 - 3

 

 

 

Alle sedler utbudt som ENKELT-stykker er tatt med for hele perioden 1657-1996 (i den grad de lar seg identifisere).

Omtrent alle lotter med TO stykker er utelatt.

Ved hver utbudt seddel registrerer Nordisk Seddelpris-Årbok 1997 følgende:

 

 

Enkelte registreringer vil kunne avvike fra hovedreglene anført ovenfor.

...............................................

Nordisk Seddelpris-Årbok 1997

Årboken er innbundet i A5 format (148 mm bred, 210 mm høy). Mer enn 200 sider med 7.000 hammerslagspriser og en extra [48] siders seksjon med annonser fra auksjonshus og mynthandlere verden over.


 [ To INFO: Roman Coin Price Yearbook ]

 

Information on Scandinavian Coin Price Yearbooks

 

To MEM-homepage of new and antiquarian coin books