(home) (klager)  

Dokumentation

 

 

 

Med henvisning til det lille 28 siders gule dokumentationshæfte [foto] som Grelbers Forlag of­fent­lig­gjorde søndag eftermiddag 06.02.2005  mellem kl. 13-15 (siderne 2, 3, 6-9, 14, 15, 23-26), og som Advokat Niels Hup­feld den 14.01.2005 til kontrolforespørgsel havde modtaget tredie udkast af på vegne af en eller flere af hans private kli­en­ter, dokumenteres det på side 15 i hæftet, at Formand for Ejerforeningen Richard Andersen m. flere har anvendt ejerforeningens pengekasse til at betale sin ven Vicevært Erik Antonsen 2 gange for den samme ting. Advokat Niels Hupfeld har fuldt kendskab til dette, idet han påført en af sine utroligt mange (ca. en håndfuld) men interesse-konfliktskabende kasketter i ejerforeningen, denne gang som "Administrator", selv har administreret udbetalingerne.

 

 http://www.nmlaw.dk/  

Advokat Hupfeld har ikke indgivet nogen korrektioner til hæftets indhold.

Til den ærede Advokat Jacob Goldschmidt: "Der er et brev i posten til Dig. Fotoet af Niels er indtil da midlertidigt nedtaget".

http://www.nmlaw.dk/  

http://www.hplaw.dk/nielshupfeld.htm

fotograf: uoplyst / anonym

[:xyz zxy zzz]

 

 http://www.nmlaw.dk/  

 

 

I stedet har Grelbers Forlag fundet et andet godt fotografi.

 

 

http://www.hplaw.dk/nielshupfeld.htm

fotograf: uoplyst

 

Advokat Hupfeld tabte for resten okt. 2004 sin advokatsag om såkaldte 'injurier'.

                                                                   

Poppelvej 50B, Søvang, 2791 Dragør

 

Advokat Niels Hupfeld fik i december 2006 af Datatilsynet påtale for at have overtrådt de af Datatilsynet administrerede love og regler (Persondataloven).

I år 2007 er Advokat Niels Hupfeld så trådt ud af hans hidtidige partnerskab i "Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S". Årsagen kan være, at de øvrige partneradvokater ikke har ønsket at have en advokat og medejer af selskabet, som ikke respekterer, og som har overtrådt gældende dansk lov. Advokat Niels Hupfeld har så i stedet i 2007 stiftet sit eget "Advokatfirmaet Hupfeld & Paulsen A/S", Viemosevej 62, 2610 Rødovre, telefon 35 27 80 20, email nh@hplaw.dk, http://www.hplaw.dk/ sammen med en partner og gammel skolekammerat (Tommy Paulsen), der ikke ser så nøje på at være i kompagniskab med en advokat og medejer af selskabet, som ikke respekterer, og som har overtrådt gældende dansk lov.

 

Administrator Hupfeld, som er advokat, var personligt med til på en generalforsamling den 09.02.2005 at fremvise og offentliggøre videooptagelser foretaget med skjult kamera (ligesom ejeren af guldsmedebutikken Diamanten, Århus). Disse videooptagelser var skjulte optagelser med 'optræden' af nogle beboere i ejendommen Drejøgården, hvilke personer Advokat Niels Hupfeld personligt ikke rigtigt kunne lide (blandt andet 'optrådte' Advokat Niels Hupfelds gode uven, den tidligere ejerforeningsformand, ufrivilligt på videooptagelserne).

 

Almindelige mennesker forudsætter, at en advokat overholder landets love og regler !

 

Datatilsynet fandt disse Advokat Niels Hupfelds lovovertrædelser for "klart kritisabelt". (Det er omtrent det skrappeste, som Datatilsynet kan dømme/gøre. Datatilsynet kan ikke idømme straf.). Hvis Du godt kunne tænke Dig at udbede aktindsigt i Datatilsynets dom over Advokat Niels Hupfelds ulovlige overtrædelser af blandt andet Persondatalovens §§ 5 og 8, skal Du henvise til journalnummer 2005-216-0263, afgørelse af 22.12.2006. De af Advokat Niels Hupfeld udførte ulovligheder er detailleret beskrevet i rapportens punktnumre 2, 3, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 18 og i kendelsens punktnumre 5, 8 med videre.

Også i kendelse af 20.10.2006 (j.nr. 2005-216-0236) havde Advokat Niels Hupfeld overtrådt Datatilsynets bestemmelser.

 

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at blandt andet bestyrelsesmedlemmerne Richard Andersen, Jens-Ole Hansen med flere, ligeledes personligt var medvirkende og medskyldige til at udføre de samme ulovlige overtrædelser af Persondataloven.

 

Advokat Niels Hupfeld kan heller ikke rigtigt finde ud af overholdelsen af de foreningsretslige love og regler.

 

I nogle ejerforeningsmedlemmers forsøg på at undersøge i hvor stort et omfang, der eventuelt har været korruption i ejerforeningens regi, har Administrator Niels Hupfeld gentagne gange nægtet at efterkomme disse beboeres krav om og ret til at foretage granskning af ejerforeningens udgiftsbilag m.v..

 

Grelbers Forlag anbefaler ikke, at andre ejerforeninger beslutter sig til at engagere Advokat Niels Hupfeld til nye millionindtægter.

 

Hold Jer tværtimod langt væk fra Advokat Niels Hupfeld.

 

Grundet blandt andet advokatsalæromkostninger i 100.000 kroners klassen som "Ejerforeningen Drejøgården" har måttet afholde pga. af Advokat Niels Hupfelds diverse ulovligheder, har Ejerforeningen Drejøgården i 2007 måttet konstatere en elendig økonomisk situation med påfølgende kraftige forhøjelser af ejernes månedlige fællesudgiftsbidrag. (klik her)

 

Med venlig hilsen

Grelber

08.02.2005 (og senere)

 

 

 

PS Sær-besked til Grelbers specielle ven Søde Richard:

"Søde Richard, Du skal nu til at gøre op med Dig selv, om Du virkelig ønsker, at næste step bliver sat i aktion - - at Du ryger på web". Du får et mindre antal dage til at bestemme med Dig selv, hvad Du mest foretrækker.

 

Sådan behandles falskbeskyldere . . . . . fuldt efter fortjeneste.

 

 

ISBN 87-87849-32-1: "Jørgen Richard Andersen, i karambolage med loven ? Også formand i en ejerforening. Advokat Niels ’mange kasket’ Hupfeld, opkræver rykkergebyrer à 300 kr. Ansat af E/F Drejøgården.", Grelbers Forlag, København 2005 - læs hele hæftet her [ikke aktiveret endnu] / foto

 

INFO: Niels Hupfelds fra år 2007 nye partner, Advokat Tommy Paulsen har været ansat hos Stohn & Partnere i 2003/04 - Advokat Tommy Paulsen forsøgte (forgæves) via retssag 2003-2004 på Lauritz.com's vegne at lukke munden på Nyhedsavisen Webdane.dk.


 

Fra: [Grelbers Forlag]
Sendt: 16. marts 2008 21:35
Til: 'tp@hplaw.dk'; 'mh@hplaw.dk'
Cc: 'Keld Frederiksen'; 'ot@br-law.dk'; 'tm@br-law.dk'; 'js@121311.dk'; 'advokatfirmaet@schouby-froeberg.dk'; 'advokat@121311.dk'; 'MDP@kromannreumert.com'; 'mb@abel.dk'
Emne: Vedr.: Deres nye millionjob hos ”Ejerlejlighedsforeningen Matrikel nr. 80 Christianshavns Kvarter”, Wildersgade, Amager / Christianshavn
 

 

 16.03.2008                                sendt som email

 

Til: E/F Drejøgården                                        

ved Administrator, Advokat Tommy Paulsen

(Advokatfirmaet Hupfeld & Paulsen A/S)

Viemosevej 62

2610 Rødovre

Telefax: +45 35 27 80 20.  email: tp@hplaw.dk

Telefon: 35269699 eller 32949590 eller 35437877  http://www.hplaw.dk/

Partner, Advokat Niels Hupfeld nh@hplaw.dk

Partner, Advokat Morten Hove mh@hplaw.dk

Til den ærede Advokat Jacob Goldschmidt: "Der er et brev i posten til Dig. Fotoet af Tommy er indtil da midlertidigt nedtaget".

 

 

Tommy Paulsen

http://www.hplaw.dk/tommypaulsen.htm

fotograf: uoplyst / anonym

[:xyz zxy zzz]

 

 

 

I stedet har Grelbers Forlag fundet et andet godt fotografi.

 

 

 

Tommy Paulsen

http://www.hplaw.dk/tommypaulsen.htm

fotograf: uoplyst

 

 

”Ejerlejlighedsforeningen Matrikel nr. 80 Christianshavns Kvarter” har henvendt sig til Grelbers Forlag med forespørgsel i anledning af, at Deres administratorfirma har afgivet tilbud til ejerforeningen.

 

Grelbers Forlag frarådede på basis af den givne henvendelse enhver forret­nings­for­bin­delse til Deres firma.

 

Grelbers Forlag tilstillede ”Ejerlejlighedsforeningen Matrikel nr. 80 Christianshavns Kvarter” dokumentationshæftet fra 2005 [foto] om­hand­lende nogle af Advokat Niels Hupfelds andre tidligere meriter.

http://numisbooks.dk/info/advokatNielsmangekasketHupfeld300krprrykker.htm

 

Grelbers Forlag oplyste høfligt blandt andet, at Datatilsynet i kendelse fra 2006 traf afgørelse om, at Ad­vo­kat Niels Hupfeld ved tidligere lejlighed også har overtrådt Persondataloven, idet Data­tilsynet udtalte, at den af Advokat Hup­feld foretagne lovovertrædelse var ”klart kritisabelt”.

 

 

Grelbers Forlag kan høfligst oplyse, at ”Ejerlejlighedsforeningen Matrikel nr. 80 Christianshavns Kvarter” har besluttet ikke at godtage De­res forretningstilbud.

 

 

Med venlig hilsen

og med ønske om en god påske

 

På vegne af

Grelbers Forlag 

 


 

 

Richard Andersen tabte okt. 2004 sin advokatsag om såkaldte 'injurier'.

 

Richard Andersen har helt glemt at sige ’undskyld’. Grelbers Forlag hjælper ham så.

 

 

Straffelovens § 280. For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

 

INFO: Alle kan anmelde mandatsvig. Anmeldelsen indgives til politiet.

 

 

Straffelovens § 299 (returkommission m.v.). Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 280 foreligger,

Stk. 2) ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer el­ler lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel.

 

INFO: Alle kan anmelde returkommission. Anmeldelsen skal meget simpelt blot indgives til politiet.

 

 

[INFO: Det er u-lovligt med andres penge (f.eks. ejerforeningers) og til andres utilbørlige for­del at lade den samme ting betale 2 gange - - - læs lovrammerne ovenfor.]

 

Prof., lic.jur. Erik Werlauff ”Håndbog for foreningsdirigenter”, 1989:

(side 12): ”Generalforsamlingen må ikke træffe beslutninger, der åbenbart er egnede til at skaffe visse medlemmer eller andre en utilbørlig fordel på andre medlemmers eller foreningens bekostning.”

 

Note: Bestyrelsen har med Administrator Hupfelds fulde vidende i 2003 betalt DKK 40.000 til viceværten be­nævnt ’pensions­bidrag’ for perioden 1997-2002 til trods for at Viceværten havde frasagt sig pensionsbetaling ved sin ansættelse i 1997 for i stedet at modtage en højere løn.

Extra note: Viceværten har til gengæld undladt at tilbagebetale den på falsk basis modtagne forhøjede lønandel fra 1997-2002.

 

 

ADVOKATFIRMAET MEILE & MONBERG

 

Ordinær generalforsamling i E/F Drejøgården

den 9. april 2003

 

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag.

Citeres:  ”A. Bestyrelsens forslag om éngangspensionsbidrag til vicevært Erik Antonsen. Beløbet, der andrager kr. 40.000,00, dækker perioden fra viceværtens ansættelse frem til januar 2003. Beløbet finansieres via foreningens formue.”

 

Underskrevet

København, den 20. marts 2003 på bestyrelsens vegne af Advokat Niels Hupfeld.

 

 

ADVOKATFIRMAET MEILE & MONBERG

 

Referat af ordinær generalforsamling

den 9. april 2003

 

Citeres:  ”Tidligere bestyrelsesmedlem Bodil Knudsen tilkendegav, at Erik Antonsen fik tilbudt pension, da han blev ansat i ejerforeningen [i 1997], men Erik Antonsen ikke havde ønsket dette, da han i stedet ville have pensionen udbetalt som løn.”

 

Citeres:  ”[Tidligere bestyrelsesformand] Michael Hansen tilkendegav, at han sad som bestyrelsesformand for bestyrelsen dengang Erik Antonsen blev ansat [i 1997] og han kunne bekræfte Bodil Knudsens bemærkninger.”

 

Citeres:  ”Forslaget var herefter vedtaget.”

 

Underskrevet

København, den 6. maj 2003 som dirigent og referent Advokat Niels Hupfeld.

 

 

 

BLÅ BOG

Jørgen Richard Andersen, offentligt ansat: kommunelærer, konsulent m.v.

- Fra 1. april 1972 som kommunelærer på Voldparkens skole, Københavns Kommune med anciennitet fra 1. august 1971

- Fra 1. august 1990 på Grøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29, 2400 København NV

- 31. juli 1997 besked om ansættelse som projektkonsulent/fundraiser i Indre Østerbro Bydel

- Fra 1. april 1998 kontorchef i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen med tjenestested Indre Østerbro Bydel.

- Fra 1. januar 2002 overført til Sundhedsforvaltningen Københavns Kommune. Arbejdssted: Organisations- og Personaleudviklingskontoret, Sjællandsgade 40, 2200 København N.

- I brev fra Københavns Kommune dateret 22. december 2003 ændres hans titel til "Konsulent".

- Pensionsalder: 32 år. Dateret 21. april 2004 med virkning fra 01.07.2004. Gift 2004 med Lone Mørkegaard.

   Efter at Richard er blevet efterlønsmodtager, har Richard valgt at titulere sig selv ”Redaktør”.

 

 

Richard Andersen, der måske bl.a. pga. skjult videoovervågning i nov. 2004 er fraflyttet sin lejlighed i Drejøgården, Dre­jø­­ga­de 26 F, 003, 2100 København Ø kontaktes nu på adressen: c/o Lone Mørkegaard, Arnak­ke­gårds Al­lé 39, Arnakke, 4390 Vipperød; Tlf. 59 17 39 39 / 20 62 77 78 / 25 54 08 40; email: moerkegaard@get2net.dk.

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoserie: 01.01.2005

 

 

 


Information fra Grelber

09.03.2005

 

 

 

INFO: Denne side er offentliggjort af  Grelbers Forlag 

 


Tilbage til MEM forsiden