Nedenstående har Dansk Mønt og div. andre fået Forlagets tilladelse til som demo at gengive et par udvalgte prøvesider fra:

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98. Klubbade priser från offentliga auktioner 1996 + 1997. 9.000 auktionspriser på mynt från Sverige 1521-1997, Reval, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommern , Stralsund, Wismar, Bremen & Verden, Mainz, Nürnberg och andra besittningsmynt 1561-1721-1815-1903, Finland 1864-1997

Udgivet af Auksjonsforlaget + Auktionsforlaget + Auktionsförlaget + Der Auktions Verlag, 2. rev. udgave, Oslo (april) 1998, 307+[44] pp., indbundet. Svensk + tysk + engelsk forord.

Interesserede kan bestille bogen hos Grelbers Forlagsekspedition eller Auktionsförlaget, c/o Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø, email: mem@image.dk

Klik for anmeldelser.

 

Forside, side 3-6, 8, 38-40, 41, 61, 82, 138, 159, 207, 218, 238, 240, 258, 262, 273, 307, bagside

 

Förord

En registrering av uppnådda klubbade priser från offentliga auktioner har i första hand ett pekuniärt intresse för handlare och samlare etc.

Man bör dock lägga märke till en väsentlig sak: ett uppnått klubbat pris är inte nödvändigtvis lika med det korrekta "marknadsvärdet". Otaliga faktorer inverkar på ett auktionspris: var där ingen liebhaber på auktionsdagen, var där två ´fanatiska´ liebhaber som konkurrerade, gjorde vädret eller en fotbollsmatch att folk inte kom, mötte samlare och handlare upp mangrant p.g.a. att auktionen var generellt viktig, var mynten eller kvaliteterna felbestämda, hade dessa liebhaber haft stora utgifter eller hade de fått ärva osv. osv.

"Marknadsvärde" är i verkligheten ett fullständigt arbiträrt tal som blott gäller på en given plats och i en given sekund; därefter är talet för "marknadsvärdet" föråldrat. Ämnet är liksom bestämningen av den "riktiga konserveringsgraden" helt subjektivt inom vissa ramar. Att fastställa "värderingspriser" - kanske utan Myntpris-Årsbokens marknadsöversikt - är i ännu högre grad fullständigt subjektivt.

En förteckning av offentliga auktionspriser har en mycket värdefull dokumentarisk betydelse.

Marknadsöversikten som Myntpris-Årsboken ger avslöjar kanske att det mynt man trodde var vanligt, i verkligheten mycket sällan salubjudes, eller omvänt att det mynt man trodde var sällsynt egentligen inte är så sällsynt.

En annan och i verkligheten väsentlig betydelse av en sådan registrering, är det forskningsmässiga stöd som specialsamlare och skribenter kan få genom att mycket snabbt kunna fastställa vilka och hur många exemplar som förekommer på marknaden. Foto- , vikt- och litteratur- anvisningarna är för dessa intressegrupper en viktig aspekt. Det skulle vara av stor betydelse om alla auktionshus kunde ge besked om vikt- och litteratur- uppgifter.

Alla mynttyper förekommer inte i handeln varje år. Myntserierna innehåller många ytterst sällsynta mynt som bara har sålts offentligt med 5, 10, 20, 30, 50 års mellanrum - eller ännu mera sällan !

En längre serie Myntpris-Årsböcker blir därför av högsta värde för de som är intresserade av både kommers och forskning. Ett kolossalt arbete med letande i kataloger kan undvikas genom att använda sådana Myntpris-Årsböcker.

Så spar därför årets upplaga av Myntpris-Årsboken. Den kommer fortfarande att ha betydelse om 10 år.

 

 

Priserna i denna årsbok representerar en historisk tillbakablick över vad marknadspriserna var under de år som omfattas. Priserna är alltså inte vad marknadspriserna är i dag och spår heller inte vad de kan bli i framtiden.

Om läsaren ändå önskar läsa om den fullständigt säkra förutsägelsen om marknadsprisernas utveckling efter utgivningen av denna årsbok återstår endast en sak att göra, nämligen att köpa bokens nästa upplaga om två år !

 

Myntseriernas ordning

Under århundraden har samlarna använt ganska olika system för att ordna och ställa upp myntserierna. Samlingarna har man t.ex. ordnat

Förespråkarna för den ena uppställningsmetod man nu väljer vill kanske visa att de är nöjda med den valda lösningen. Men man kan ändå vara säker på att förespråkarna för de 15 andra metoderna inte är helt nöjda med den använda metoden.

I denna Myntpris-Årsbok begagnas en kombination av ovanstående uppställningsmetoder. För de svenska områdena användes metod 8). För besittningsmynten användes metod 9).

 

 

Upplysningar som Myntpris-Årsboken ger om de utbjudna mynten

Generellt:

Myntpris-Årsboken registrerar de upplysningar som är tryckta i auktionskatalogerna. Vissa felkällor kan alltid förekomma. Det kan vara auktionshusens felaktiga uppgifter såsom felbestämningar, skrivfel, tryckfel osv. Vidare kan Myntpris-Årsboken inte heller garanteras vara felfri. Som främsta registreringsunderlag använder Myntpris-Årsboken de SM-/SB-nummer som auktionshusen anger. Om auktionshusen gör fel här, är det mycket sannolikt att felet kommer in i Myntpris-Årsboken.

Om ett mynt har undertyper - t.ex. SM80a, SM80b, SM80c, SM80d - och auktionshuset endast anger huvudtypen SM80 hänför Myntpris-Årsboken myntet till den första undertypen - i exemplet alltså som SM80a.

Auktkod:

Identifierar vilken auktion det är tal om. Vidare anges datum för auktionen samt myntets lot-nr i auktionskatalogen.

F:

Anger att i auktionskatalogen finns ett foto av det gällande myntet.

Upplaga:

Antal präglade mynt.

Typ:

Typ angevad i SM/SB.

Kommentar:

Här framhålles auktionshusets kommentarer betr. mynten, skador etc.

De angivna sällsynthetsgraderna är de som auktionshuset anger. Det är skillnad på den dansk-norska och den svenska definitionen av R-graderingar. Läsaren bör vara klar över att de sällsynthetsgrader auktionshusen anger i huvudsak avspeglar vad som är skrivet i referensverken SM/SB.

Redaktörens anmärkningar inskränkes till [Tryckfel: ... ], [Anfört som: ... ] eller [Felbestämt: ... ].

Vikt:

Om auktionshuset ger besked om ett mynts individuella vikt anges detta.

Kvalitet:

Här framhålles auktionshusets uppgift om myntets konserveringsgrad. Märk att det mellan auktionshusen finns skillnader betr. den subjektiva uppfattningen om hur ett mynts konserveringsgrad bör betecknas.

Min./Värd.:

Märk att auktionshusen begagnar olika uppgifter. Några auktionshus använder värderingspriser medan andra har minimipriser. Minimipriserna skall efter vad som anges vara betydligt lägre än motsvarande satta värderingspriser.

I fall ett värderingspris är angivet som ett intervall t.ex. (10.000-15.000) registrerar årsboken enbart det högsta värderingsbeloppet (15.000).

Alla prisangivelser är omräknade till SEK/FIM efter auktionsdagens registrerade valutakurser. Omräknade belopp är markerade med en stjärna *. Främst i Myntpris-Årsboken finns en tabell med registrerade valutakurser för respektive datum.

Klubbslag:

Utöver det klubbade priset skall köparen betala köparprovision till auktionshuset. I några fall skall köparen vidare betala moms till staten.

Främst i Myntpris-Årsboken finns en tabell med de olika auktionshusens taxor för köparprovision samt statens momsavgifter.

För att kunna jämföra alla angivna priser är dessa omräknade till samma valuta [i denna bok: SEK/FIM] efter auktionsdagens registrerade kurs. Omräknade belopp är markerade med en stjärna *. Främst i Myntpris-Årsboken finns en tabell med registrerade valutakurser för respektive datum. De klubbade priserna anges så som auktionshusen själv anger dem i de efter auktionen tryckta listorna över uppnådda priser.

I bland avviker dessa resultatlistor i förhållande till hur de närvarande i auktionslokalen uppfattar skeendet; t.ex. om ett mynt i första omgången inte uppnått minimipriset, men senare blivit utbjudet på nytt.

För de allra senaste auktionerna har auktionshusen ännu inte skickat ut sina listor över klubbade priser, varför Myntpris-Årsboken i dessa fall har infört en närvarande observatörs prisnoteringar.

Klubbslag+standard köparprovision:

Köparens totala pris kan användas till jämförelser med priser i värderingskataloger eller andra prisuppgifter på marknaden. Notera att köparna inte alltid betalar standardprovision.

 

 

Vägledning över
vad en "Myntpris-Årsbok" är
och vad en "Myntpris-Årsbok" inte är

De definierade riktlinjerna på vad en "Myntpris-Årsbok" är återfinns kort och koncist i dess förord. Dessa riktlinjer kan kompletteras med denna något mer detaljerade "vägledning" som generellt förklarar "Myntpris-Årsbokens" grundläggande principer.

En "Myntpris-Årsbok" är i grunden ett INDEX över vad som är förtecknat i ett större antal auktionskataloger, och en "Myntpris-Årsbok" är i grunden ICKE MER än ett index.

Detta får till följd att exempelvis felskrivna referensnummer, felaktiga kvalitetsangivelser eller felsbestämda mynt överförs okorrigerade från auktionskatalogernas text till "Myntpris-Årsboken".

En "Myntpris-Årsbok" försöker i grunden inte att överhuvud taget - systematiskt - identifiera, utreda och korrigera de eventuellt felaktiga informationer som alla vet finns i större eller mindre omfattning i de ofta hastigt producerade auktionskatalogerna. Inte heller har eftersökts auktionsaveseringar, auktionsreferat, upplyssningar från auktionsdeltagare etc. Detta är en uppgift som aldrig kan genomföras fullständigt. Det är ren och skär slump som leder till om "Myntpris-Årsbokens" redaktör uppmärksammar uppenbara felaktigheter varvid redaktören självklart gör en notering om den felaktiga katalogbeskrivningen.

Men per definition kan dessa fel-korrigeringar endast genomföras i den utsträckning redaktören slumpmässigt uppmärksammar felen.

En "Myntpris-Årsbok" innehåller INGA AVBILDNINGAR då den endast är ett index. Några versioner av "Myntpris-Årsböcker" är dock så utförliga i sin indexering att de innehåller hänvisning till illustrationer i auktionskatalogerna.

Ett grundbetingelse för utgivningen av böcker med prisuppgifter är prisjämförelser. Av prisjämförande orsaker är det nödvändigt att omräkna olika valutor till en och samma valuta överallt.

En "Myntpris-Årsbok" omfattar endast auktioner avhållna på en definierad HEMMAMARKNAD.

Exempelvis kan nämnas att den gamla etablerade Deutsches Munzpreis-Jahrbuch endast omfattar auktioner avhållna i det geografiska område som utgjorde gamla tyska riket (endast de ca 35 dominerande auktionsföretagen i Tyskland + Österrike + Schweiz + Polen). Boken omfattar inte tyska mynt sålda i USA eller resten av världen.

Som ett andra exempel kan nämnas att den likaså gamla etablerade Auction prices realized. U.S. coins. Auction results endast omfattar auktioner avhållna inom det geografiska område som utgör amerikanskt territorium (endast de ca 15 dominerande auktionshusen i U.S.A.). Boken omfattar inte amerikanska mynt sålda i Tyskland eller resten av världen.

Ett tredje exempel utgör den nya Dansk-Norsk Myntpris-Årsbok 1995/96 som endast omfattar auktioner avhållna inom Skandinavien (dock undantaget en schweizisk auktion i den nya Svenska Myntpris-Årsboken). Boken omfattar inte danska mynt sålda i Tyskland eller resten av världen.

Om en utländsk auktion avhålls med BETYDANDE danska/norska/svenska mynt medtas just denna BETYDANDE auktion som ett undantag. (Jfr t.ex. Münzen & Medaillen AG auktion 80 som är medtagen då den innehöll en BETYDANDE samling svenska mynt).

Det bör särskilt noteras att svenska besittningsmynt sålda på tyska auktioner är medtagna i Deutsches Munzpreis-Jahrbuch. Dessa inkluderas inte i Svenska Myntpris-Årsboken.

Vidare bör uppmärksammas att svenska besittningsmynt sålda på skandinaviska auktioner icke inkluderas i Deutsches Munzpreis-Jahrbuch (med undantag av en (!) svensk auktion; 1995-upplagan).

Slutligen:

Tack till alla för visat intresse - oavsett skäl - för denna bok och Ert engagemang att diskutera bokens nuvarande och framtida utformning.

Redaktören

 

Bagside:

..... Se själv vad marknaden betalar för Era mynt.....

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98

Mynt från Sverige 1521-1997, S:t Barthélemy 1784-1878, besittningsmynt från: Reval, Narva, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommern, Stralsund, Wolgast, Wismar, Bremen & Verden, Stade, Södra och mellersta Tyskland, Augsburg, Erfurt, Fürth, Mainz, Nürnberg, Osnabrück, Würzburg 1561-1721-1815-1903, Finland 1864-1997.

De 9.000 auktionsobjekten i Myntpris-Årsboken är salubjudna på följande 46 offentliga auktioner under 1996 + 1997:

Ahlström 53-54-55-56 Myntgalleriet, Oslo 1
Antikören 18-19-20 Nellemann & Thomsen 698-708-714-724
Bruun Rasmussen 621-626-632-639 Oslo Mynthandel 37-38-39-40
Holmasto 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 Riibe 15-16
Hornung 40-41-42 Swiss Bank Corporation 43
IK Mønter 29-30-31-32 Tonkin 7-8
Kunsthallen 467-475 Wallin 15-16-17

Pressen skriver:

"Äntligen ! Kalenderbitarna, mynthandlarna och samlarna av mynt från Sverige med besittningar under perioden 1521-1995 har fått en extra "bibel" att använda i sitt nyttobibliotek. Den under hösten 1996 utgivna Svenska Myntpris-Årsboken … är en mycket systematisk och överskådlig sammanställning av en mängd uppgifter om samt över 7000 uppnådda priser på mynt, försålda på noga räknat 38 offentliga myntauktioner …

Bakom denna redaktionellt berömliga gärning står den litteratur-samlande energiske dansken Morten Eske Mortensen, erfaren bl.a. från en lika storartad insats beträffande danska och norska mynt. Vår tids intensiva debatt om kvalitetssättning, prissättning och marknadskrafter tillförs här en aldrig tidigare framställd, bekväm källa jämförande information, som i ett prisvärt (ca 350 Skr) "handgrepp" speglar de senaste årens viktigaste auktionshändelser och samlartrender. Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 är ett "måste" som komplement till befintlig "värderingslitteratur"

Årsboken är till sitt yttre en fröjd för ögat med sitt styva omslag i klarblått mot vilken titeln och undertexter i gult kontrasterar vackert. Till sitt inre är boken också "svensk", trots sitt danska "ursprung", genom en säker översättning av Gunnar Holst. Nödvändiga vägledningar har också fackmannamässigt översatts till engelska och tyska. Korrekturläsningen lämnar mycket litet övrigt att önska. Kvalitativt tål alltså detta förstlingsverk all jåmförelse med sin sedan 20 år befintliga tyska motsvarighet och liknande från bl.a. Polen och USA."

[Mynttidningen, nr 5/6 1996, Per-Göran Carlsson]

"Författaren har … återigen lyckats åstadkomma en överskådlig och lättläst framställning .... Slutomdömet om Svenska Myntpris-Årsboken är detsamma som för dess dansk-norska motsvarighet. Den är en rik källa till kunskap om myntmarknaden och tack vare den slipper man mycket slående i olika auktionskataloger för att finna försäljningar av specifika mynt."

[Svensk Numismatisk Tidsskrift, nr 4. maj 1997,Bengt Hemmingsson]

"Med Morten Eske Mortensens akkuratesse er det ingen sag at finde nøjagtige handelspriser på svenske mønter …. Det er imponerende, så mange kolde fakta Morten Eske Mortensen får medtaget på en enkelt eller to linier: Møntnominal, årstal, referencenummer, prægested, auktionshus med dato og lot-nr., kommentarer til mønten, om mønten er illustreret i auktionskataloget, kvalitet, vurdering og sluttelig hammerslag. Andetsteds i bogen er der en tabel, hvor der ud for hvert auktionshus er gengivet syv landes valutakurser nøjagtig som de var på dagen, da den pågældende auktion fandt sted ….. Fordelen ved den slags kataloger er, at man hurtigt og nemt kan se, hvor og hvor ofte en given mønt har været handlet, i hvilken kvalitet og til hvilken pris. På den måde kan samleren vurdere, hvor meget han har lyst til at give for en mønt, mens forskerne kan drage nytte af årbøgerne, når de skal prøve at klarlægge antallet af sjældne mønter. Derfor vil sådanne årbøger være nyttige også om 10 og 20 år. Jo flere der bliver udgivet, jo bedre sammenligningsgrundlag får man" [Morgenposten Fyens Stiftstidende, torsdag 31. oktober 1996, Niels Stampe]

"Et godt værktøj til den der søger information om prisniveauet på svenske mønter." [Num. Rapport, nr. 50 dec. 1996, Birger Bentsen]

"Også denne bog bliver af stor informationsværdi for numismatikere med [disse] samlerområder …" [okt. 1996, Bent S. B. Mikkelsen]

"Der er blevet plads til meget på siderne idet det er skrevet meget småt, men trods det er det en meget overskuelig bog og nem at anvende…Med udsendelsen af bogen har vi nu et godt overblik over prisniveauet på de skandinaviske mønter, og det anbefales foreningerne at anskaffe bogen til deres biblioteker – der er god hjælp at finde her til hjælp ved udarbejdelsen af anvisningslisten."

[Møntsamleren, nr 1 marts 1997, Preben Eriksen]

"Für Händler aber auch Sammler sind diese kompilierten und nach Münzständen sortierten Ergebnislisten eine sehr brauchbare Hilfe bei der Preisorientierung … Man kann dem Verfasser mit gutem Gewissen bescheinigen, dass er den bekannten Aufbau der deutschen Jahrbücher positiv weiterentwickelt hat. … Typografie und damit Übersichtlichkeit der skandinavischen Münzpreis-jahrbücher sind vorbildlich, so dass man nur hoffen kann, dass sie auch für zukünftige deutsche Jahrbücher übernommen werden. Hilfreich für deutsche Benutzer sind die deutschen Erklärungen und die ebenfalls in deutscher Sprache erläuterten speziellen Erhaltungsangaben der nordischen Länder." [Münzen & Papiergeld, nr 1 febr. 1997, K.Lulei]

...............................................

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98

Årsboken i A5-format är inbunden i hard cover och på 307 sidor m. 9.000 klubbade priser, och som bilaga en [44] sidors annons-avdelning innehållande bransch-annonser från auktionshus och mynthandlare världen runt.


Tilbage til MEM forsiden