Nedenstående har Dansk Mønt og div. andre fået Forlagets tilladelse til som demo at gengive et par udvalgte prøvesider fra:

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96. Hammerslagspriser fra offentlige auksjoner 1994 + 1995. 7.000 auksjonspriser på mynter fra Danmark 1448-1995, Trankebar 1620-1845, Slesvig-Holsten 1514-1864, Norge 1483-1814, Dansk Vest India 1740-1917, danske konger i Sverige 1449-1565

Udgivet af Auksjonsforlaget + Auktionsforlaget, 1. udgave, Oslo (marts) 1996, 212+[34] pp., indbundet. Dansk forord.

Interesserede kan bestille bogen hos Grelbers Forlagsekspedition eller Der Auktions Verlag c/o, Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø, email: mem@image.dk

Klik for anmeldelser.

 

Forside, side 5-7, 11, 14, 19, 24, 43, 75, 89, 106, 120, 130, 151, 155, 165, 167, 180, 200, 210-211, bagside

Forord

En registrering af opnåede hammerslagspriser fra offentlige auktioner vil i første række have pecuniær interesse for handlere, samlere etc.

Man bør bemærke sig en væsentlig ting: en opnået hammerslagspris er absolut ikke nødvendigvis lig med den korrekte "markedsværdi". Utallige faktorer spiller ind på en auktionspris: var der ingen liebhavere på auktionsdagen, var der to ´fanatiske´ liebhavere som kom op at toppes, forhindrede vejrliget eller fodboldkampe at folk mødte op, mødte hele samler- og handler-markedet op pga. auktionens generelle vigtighed, var mønten eller kvaliteten fejlbestemt, havde liebhaverne lige betalt terminsudgifter eller havde de lige arvet osv. osv.

"Markedsværdi" er i virkeligheden et fuldstændigt arbitrært tal som kun gælder på eet givent sted i eet givent sekund; derefter er tallet for "markedsværdien" forældet. Emnet er ligesom fastsættelsen af den "rigtige konserveringsgrad" helt subjektivt indenfor visse rammer. Fastsættelse af "vurderingspriser" - måske endda uden Møntpris-Årbogens markedsoverblik - er i endnu højere grad fuldstændigt subjektivt.

En listning af offentlige auktionspriser har en meget værdifuld støttemæssig betydning.

Markedsoverblikket som Møntpris-Årbogen giver vil måske afsløre, at den mønt, man troede var almindelig, i virkeligheden meget sjældent bliver udbudt til salg, eller omvendt at den mønt, man troede var sjælden, slet ikke er så sjælden endda.

En anden og i virkeligheden væsentlig betydning af en sådan registrering, er den forskningsmæssige støtte som special-samlere og -skribenter kan hente ved på en yderst hurtig måde at konstatere hvilke og hvor mange eksemplarer, der fremkommer i markedet. Foto-, vægt- og Schou-angivelserne har for disse interesse-grupper også et betydningsfuldt aspekt. Det ville være af stor betydning, hvis alle auktionshuse kunne oplyse vægt- og Schou-angivelser.

Alle mønttyper handles ikke hvert eneste år. Møntrækkerne indeholder mangfoldige yderst sjældne mønter, som kun udbydes til offentligt salg med 5,10, 20, 30, 50 års mellemrum - eller endnu sjældnere !

En længere række af Møntpris-Årbøger vil derfor både for kommercielt og forskningsmæssigt interesserede få en uvurderlig betydning. Et kolossalt opslagsarbejde vil kunne spares for brugerne af sådanne Møntpris-Årbøger.

Så gem derfor årets udgave af Møntpris-Årbogen. Den vil stadig have sin betydning om 10 år.

 

 

Priserne i denne årbog repræsenterer et historisk tilbageblik over, hvad markedspriserne var i de år, som er medtaget. Priserne fortæller altså ikke, hvordan markedspriserne i dag er, og spår heller ikke hvordan de vil blive i fremtiden.

Såfremt læseren dog alligevel ønsker at læse den fuldstændigt sikre spådom over markedsprisernes udvikling efter udgivelsen af denne årbog, er den eneste handling De skal foretage, at købe bogens næste udgave om 2 år !

 

Møntrækkernes ordning

Igennem århundrederne har samlerne benyttet ganske forskellige systemer til at ordne og opstille møntrækkerne.

F.ex. har man ordnet samlingerne

Fortalerne for den ene opstillingsmetode, man nu vælger, vil måske udtale sin tilfredshed med den valgte løsning. Men man kan ihvertfald være sikker på, at fortalerne for de 15 andre metoder vil føle en vis utilfredshed med den anvendte metode.

I denne Møntpris-Årbog benyttes en kombination af ovenstående opstillingsmetoder

For de danske, slesvig-holstenske, gullandske, svenske og vestindiske landsdele benyttes metoderne 12) og 10). For Trankebar benyttes metode 7). For Norge benyttes metode 8).

 

 

Hvilke oplysninger Møntpris-Årbogen giver om de udbudte mønter

Generelt:

Møntpris-Årbogen registrerer de oplysninger, som er trykt i auktionskatalogerne. Visse fejlkilder vil altid kunne forekomme. Det kan være auktionshusenes fejlangivelser såsom fejlbestemmelser, skrivefejl, trykfejl osv. Hertil kommer, at Møntpris-Årbogen heller ikke kan garanteres at være fejlfri. Som hovedregistreringsgrundlag benytter Møntpris-Årbogen auktionshusenes angivelse af mønternes Galster-/Hede-/UBJ-nummer. Såfremt auktionshusene tager fejl her, er det ret sandsynligt, at fejlen er viderebragt i Møntpris-Årbogen.

Såfremt en mønt har undertyper - f.ex. H80A-H80B-H80C-H80D - og auktionshuset blot oplyser hovedtypen H80, vil Møntpris-Årbogen anføre mønten under den første undertype - i eksemplet altså som H80A.

Auktkode:

Identificerer hvilken auktion, der er tale om. Yderligere anføres dato for auktionens afholdelse samt møntens lot-nr i auktionskataloget.

F:

Angiver, at der forefindes en foto-gengivelse af pågældende mønt i auktionskataloget.

Schou:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens variant-nummer hos Schou, angives dette.

NM:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens nummer i NM, angives dette (for det meste).

Kommentar:

Her anføres auktionshusets kommentarer vedr. mønten, beskadigelser m.v.

De anførte sjældenhedsgrader er de af auktionshusene anførte. Der er forskel på den dansk-norske og svenske definition af R-gradueringer. Læseren bør være klar over, at de sjældenhedsgrader auktionshusene anfører i hovedsagen afspejler, hvad der skrives i Hedes referenceværk. Hedes sjældenhedsbetegnelser er pr. definition misvisende og utilstrækkelige. Ligeledes er alle de af auktionshusene anonymt forfattede sjældenheds-´undersøgelser´ pr. definition utilstrækkelige og derfor vildledende for køberne. Om disse to emner kan læses yderligere forklaring i flyveskrifterne "Nytårsbrevet 31. december 1993: H.H.Schous aftrykskartotek og sjældenheds-undersøgelser" og "Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II ".

Redaktørens anmærkninger indskrænkes til [Trykfejl: ... ], [Anført som: ... ] eller [Fejlbestemt: ... ].

Vægt:

Såfremt auktionshuset oplyser den udbudte mønts individuelle vægt, angives dette.

Kvalitet:

Her anføres auktionshusets angivelse af møntens konserveringsgrad. Bemærk at der forekommer nuanceringsforskelle auktionshusene imellem vedr. den subjektive opfattelse af, hvorledes en mønts konserveringsgrad bør betegnes.

Min./Vurd.:

Bemærk at auktionshusene benytter forskellige angivelser. Nogle auktionshuse benytter vurderingspriser, mens andre benytter minimumspriser. Minimumspriserne skal efter angivende være betydeligt lavere end de anslåede tilsvarende vurderingspriser.

I tilfældet at en vurderingspris er angivet som et interval, f.ex. (10.000-15.000) registrerer årbogen kun det højeste vurderingsbeløb (15.000).

Alle prisangivelser er omregnet til DKK/NOK efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

Hammerslag:

Udover hammerslagsprisen skal køberen betale køber-salær til auktionshuset. I nogle tilfælde skal køberen endvidere betale moms til staten.

Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive auktionshuses satser for køber-salær samt statens momssatser.

Af sammenligningsmæssige årsager er alle prisangivelser omregnet til samme valuta (DKK/NOK) efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

Hammerslagspriserne er angivet således, som auktionshusene selv angiver disse i de efter auktionen trykte lister over opnåede priser. Undertiden varierer disse lister i forhold til, hvad tilstedeværende i auktionslokalet føler at have oplevet; f.ex. hvis en mønt i første omgang ikke opnår hammerslag, men senere bliver gen-udråbt. For de aller-friskeste auktioner har auktionshusene endnu ikke udsendt deres lister over hammerslagspriser, hvorfor Møntpris-Årbogen i disse tilfælde lister en tilstedeværende observatørs prisnoteringer.

Hammerslag+ standardsalær:

Hammerslagspris + standard køber-salær. Køberens samlede pris kan anvendes til sammenligning med priser i vurderingskataloger eller andre prisangivelser i markedet. Bemærk at køber ikke nødvendigvis i alle tilfælde betaler standardprovision.

Generel Guide til

hvad en "Myntpris-Årbok" er,

og hvad en "Myntpris-Årbok" er IKKE

De definerede regler for, hvad en "Myntpris-Årbok" er, forefindes kort og koncist beskrevet i "Myntpris-Årbokens" forord. Disse regler kan suppleres med denne lidt mere detaillerede "Guide", der generelt forklarer principperne for, hvad en "Myntpris-Årbok" basisk er.

En "Myntpris-Årbok" er basisk et INDEX til, hvad der er skrevet i et større antal af auktions-kataloger, og en "Myntpris-Årbok" er basisk INTET MERE end et index

Dette har f.eks. den følge, at forkert anførte reference-numre, ukorrekte kvalitets-beskrivelser eller endda helt fejlbestemte mønter sandsynligvis vil blive viderebragt fra auktions-katalogernes tekst til "Myntpris-Årboken".

En "Myntpris-Årbok" foretager basisk overhovedet INTET - systematisk - FORSØG på at identificere, opklare og korreksere de eventuelle forkerte informationer, som alle véd findes i større eller mindre tal i de ofte hastigt frembragte auktions-kataloger. Heller ikke diverse for-anmeldelser, efter-anmeldelser, auktions-deltagere osv. eftersøges. Dette er ganske enkelt en opgave som aldrig vil kunne gennemføres fuldstændigt.

Ved rent og skært held kan "Myntpris-Årbok"-redaktøren falde over sådanne fejl, og i disse tilfælde vil redaktøren selvfølgelig gøre en note om den fejlagtige katalog-beskrivning.

Men per definition vil disse fejl-korrektioner kun foretages i de tilfælde, som redaktøren ved et "tilfælde" opdager.

En "Myntpris-Årbok" indeholder INGEN AFBILDNINGER, da den kun er et index. Nogle versioner af "Myntpris-Årbøker" vil dog gå så langt i indekseringen, at der også medtages en henvisende note til illustrationer i auktions-katalogerne.

En hovedbegrundelse for udgivelsen af pris-angivende bøger er prissammenligning . Af prissammenligningsmæssige årsager er det nødvendigt at omregne forskellige valutaer til een og samme valuta overalt.

En "Myntpris-Årbok" medtager kun auktionerne afholdt i, hvad der defineres som HJEMME-MARKEDET.

F. eks. vil man notere, at den gamle og etablerede Deutsches Münzpreis-Jahrbuch kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som var det gamle tyske rige (kun de ca. 35 mest dominerende auktionshuse i Tyskland+Østrig; + Schweiz + Polen). Bogen medtager ikke tyske mønter solgt i U.S.A. og resten af verden.

Som et andet eks. vil man notere, at den ligeledes gamle og etablerede Auction prices realized. U.S. coins. Auction results kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som er placeret på det amerikanske statsområde (kun de ca. 15 mest dominerende auktionshuse i U.S.A.). Bogen medtager ikke amerikanske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

Som et tredie eks. vil man notere, at den nye Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 kun medtager auktioner afholdt indenfor det skandinaviske område (dog undtagelsesvist een schweizisk auktion i den nye Svenska Myntpris-Årsboken). Bogen medtager ikke danske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

Forefindes indimellem en udenlandsk auktion af SIGNIFICANT betydning af danske/norske/svenske mønter, bliver denne SIGNIFICANTE auktion som en undtagelse medtaget.

(se f.ex. Münzen & Medaillen AG auktion 80 som er medtaget, da det var en SIGNIFICANT auktion af svenske mønter).

Det skal specielt bemærkes at slesvig-holstenske mønter solgt på tyske auktioner er medtaget i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch. Disse vil således ikke blive includeret i Dansk-Norsk Myntpris-Årbok.

Man vil også notere sig at slesvig-holstenske mønter solgt på danske auktioner ikke er includeret i i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch.

Til slut:

Tak til alle for Deres interesse - af den ene eller anden baggrund - omkring bogen, og Deres glædelige lyst til at diskutere bogen og dens nuværende og fremtidige form.

Redaktøren

 


Tilbage til MEM forsiden