(home

KLIK for forstørrelse!

KLIK for forstørrelse!

 

Hyldestsang til Dr. Wilcke

–o–

Trykt på bagsiden af 7 facsimilesedler fra hans bog "Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler"

–:–

Anonym forfatter 19xx

[Republiceret 2002 af MEM]

 

 

Mel.: A kjøre vatten, å kjøre ved.

 

En Sangerhyldest vi prøve maa,

en Hyldest til vor Dr. Wilcke,

som Tiden runder og Ald'ren naa,

ja, hvem kan rigtigt dømme hvilke;

thi se naar Dr. Wilcke Cyklen ta'

og starte paa en Langturs hjemmefra,

saa maa man slaa

op i den Blaa,

for ellers gætter man . . . . og fejler.

 

Ja, højt vi sjunge vil om en Helt,

hvis Tankes Kraft er uudtøm'lig,

hvis Ry er stort her og udenvelt,

hvis klare Indsigt er berøm'lig.

Vi fatter knapt nok disse Evners Væld,

og skelner sikkert ikke Forskel sæ'l

om en Rigsort,

af Bauert gjort,

mon ligner en som er af Adzer.

 

Hos Dr. Wilcke vi faar Besked

om vore Kongers Transaktioner,

naar Skatterne ikke rigtig Gled,

saa støbte de blot flere Kroner,

skønt den Gang kaldtes de vist Royalin,

og var der knapt med Sølv, de brugte Tin,

om Schimmelmann

siges, at han

fik sat i Pari danske Kroner.

 

Se denne mægtige Viden om

de fleste Tiders Pengevæsen,

har krævet Mængder af Flid, og som

har ogsaa krævet Ben i Næsen,

- at Landets Storhed er dets kloge Mænd,

ja, vore Damer glemmer vi ej, men

Numismatik

kræver Fysik,

ja, dette ses af Dr. Wilcke.

 

At Landets Tarv hviler tungt paa den,

som har de Skuldre, der maa bære,

det læses udi Historien,

og saadant maa det immer være.

I Kancelliet hist for Klit og Skov,

hos Dr. Wilcke, gør man tit en Lov:

Plant Sitkagran

mod Flugt af Sand

og husk, at lægge Sten i Stranden.

 

Vi vor Beundring udtrykke vil

for alt af Stort, Du har formaaet,

og skulde vi ønske mere til,

saa burde man en Mønt ha' slaaet,

hvor paa Aversen maatte staa omtrent

- hvordan med vort Latin er det bevendt - ?:

LABOREMUS

WILCKE DOMINUS

ad honorem te scients fructae.

 

Nu disse Sedler har mødt sit Krak,

de vexles ej med Guld i Banken,

og kan om Visen end siges – Ak !

saa er af Guld i hvert Fald Tanken.

Og sluttelig vi Alle føjer til,

at Dr. Wilckes store Værker vil

i Bog og Pen

tit gaa igen,

men Selv maa leve, leve længe !

 

 


Litteratur

Note

Familien oplyser venligt i april 2002, at sangen er hustruen Fru Agnete's egen fødselsdagshyldest til sin mand Dr. Wilcke. Det erindres ikke hvilket år Fru Agnete forfattede denne, ligesom hun også var forfatterinde til mange andre lejlighedssange. Publicisten takker Fru Agnete for tilladelse til gengivelse af sangen.

Samtidigt kan et spørgsmål fra mange bibliofile bogsamlere belyses: Det var Dr. Wilcke selv,  som personligt inden sin død 16.03.1951 destruerede det ikke-distribuerede oplag af bogen "Renæssancens Mønt- og Pengeforhold 1481-1588" (Kbh. 1950). Om årsagen dertil huskes ikke nærmere.


Tilbage til MEM forsiden