(home

Den svenska myntmarknadens utveckling 1969 – 1999

–o–

1999 av: Per-Göran Carlsson

 

–:–

30

år  – en generation – en era full av personliga minnen och nostalgi. "Varför inte?", reflekterade jag, när förfrågan kom om ett bidrag inför planeringen av jubileumsskrift för Numismatiska Klubben i Uppsala.

 

Föreningsliv, möten samlare emellan, auktioner, mynthandel, mässor, böcker och tidskrifter är betydelsefulla aktiviteter och händelser i en aktiv samlares liv. Eftersom jag som få haft förmånen att under hela denna period aktivt och medvetet uppleva mångt och mycket av detta “på plats” kändes mitt val av ämne naturligt och angeläget. Det är således en rapsodi och ett smörgåsbord av ögonblicksbilder som samlats under denna rubrik och gör inte anspråk på någon detaljerad kronologi men väl en förhoppning att karaktärisera viktiga inslag och händelser under dessa 30 år - den mest dynamiska perioden i den svenska myntmarknadens historia. En reflekterande betraktelse som denna kan kanske också bidra till att bättre förstå vad som orsakat myntmarknadens tillstånd fram till idag och hur det kan tänkas påverka det numismatiska samlandet efter milleniumskiftet.

 

Mitt eget aktiva intresse för numismatiken härrör från tidigt 60-tal då jag inte kunde undgå att inspireras av vad pappa Rune som samlare, skribent och föreningsmänniska engagerade sig i på fritiden. 1958 initierade han Norrköpings Numismatiska Förening (sedermera Samlarklubben Carolinen, ingående i Samlarförbundet Nordstjärnan). Han var dess ordförande under 1960-talet och utnämndes senare till hedersordförande. Detta var en mycket expansiv period präglad av mynt- och antiksamlandets framväxt att likna vid en smärre folkrörelse. Av detta följde kontakter med samlare och handlare, inte bara i Norrköping och Östergötland, utan även från andra delar av landet samt utomlands. Den tidens auktionskataloger och lagerlistor etc gav spännande och inspirerande utblickar och horisonten vidgades.

 

Glück-eran

 

1969 var Harry Glück med M.C. Hirsch mynthandel på Malmskillnadsgatan i Stockholm den ledande i Sverige och branschens oomstridde “gudfader”. Efter T.G. Appelgrens frånfälle 1950 hade den driftige Glück snabbt intagit denna tätposition och utgav snart lagerlistor. Från begynnelsen tämligen blygsamma men senare kvartalsvis alltmer rikhaltiga sådana på karaktäristiskt blåtonat, senare vitt papper, Listorna blev snabbt ett begrepp och betraktades som “prisledande”. Redan från den tiden emanerar begreppet “Glück-nolla”. Det avsåg ett numismatiskt objekt som enligt Harry var ocirkulerat men som vid närmare betraktelse inte alltid var fullt så orört. Detta fenomen gjorde sig särskilt gällande på landsorten där bristen på jämförelsematerial gjorde “Glück-nollorna” livligt debatterade.

 

En annan kontroversiell term blev det sedan länge visserligen etablerade begreppet “stämpelglans”, som avsåg vacker lyster som mynt och medaljer får vid präglingstillfället och som kan vara bevarat under fördunklande patina.

 

 “Stämpelglans” blev kort uttryckt synonymt med den tidens samlarideal vilket innebar ljusa eller vita mynt utan patina. Många mynt och medaljer, särskilt i silver och guld men ibland också av koppar och brons, tvättades, gnuggades eller “dippades” i ammoniaklösningar och andra rengöringsvätskor just för att framkalla det då åtrådda idealutseendet. Jag glömmer personligen aldrig när jag vid mitt första besök redan 1967 hos Hirsch/Glück småningom nödgades uppsöka lokalens enda toalett och i dörröppningen fick se vad man skulle kunna säga utgjorde mer ett laboratorium än en bekvämlighetsinrättning.

 

Med ökad kunskap om de långsiktiga effekterna av dessa rengöringar, inte minst det faktum att en mikroskopisk del av ytskiktet och därmed en del av det ursprungliga myntet försvinner, kan vi numera konstatera de ibland förfärliga resultaten av denna “misshandel” och blott ana oss till vilka skönhetsmässiga och kommersiella värden som gått till spillo. Pendeln har i stor utsträckning slagit tillbaka och idag eftersöks objekt i “originalskick” med patina, och sådana betalas efter förtjänst. En avart har dock tyvärr börjat göra sig gällande, nämligen restaurering av “skönhetsvärden”, exempelvis ompatinering till eftertraktad “blåtoning”. Med erfaren blick kan man se sådana manipulationer men för okunniga kan det svårt. I Stockholm ledde dock Harry utvecklingen av “kvalitetsstandarden” och med ökat samlarintresse sköt priserna i höjden.

 

Under 1950- och 60-talen dominerades den svenska mynthandeln, vid sidan om Glück, av bl.a. Hessselblad och bröderna Ahlström i Stockholm, Ehnbom i Malmö, Kinnmark och Högberg i Göteborg samt Pedersen i Borås. Det avspeglade sig nogsamt i de nästan årligen utgivna värderingsböckerna som Glück, tillsammans med konservatorn och senare mynthandlaren C.G Hesselblad, utgav från 1953 (efterträdares sista utgåva 1980). Numismatiska Bokförlaget leddes av Glück och utgav upplagor av TV-kändisen, “tiotusenkronors-vinnaren” Bertel Tingströms populära Svensk Numismatisk Uppslagsbok som med sina högkvalitativa bilder av svenska typmynt från Gustav Vasa och framåt blev ett oumbärligt komplement till “Glück-boken”. Förlaget utgav senare flera viktiga titlar som också effektfullt påverkade samlarintresset, bl.a L.O. Lagerqvists förteckning med värderingspriser över svenska medeltidsmynt 1970.

 

Svensson-auktionerna

 

Då Svenska Numismatiska Föreningen fått tillstånd påbörjades 1963 auktionsförsäljningar ur den 1928 till föreningen donerade fantastiska Sven Svensson-samlingen. Företrädesvis svenska men också utländska mynt, medaljer, sedlar och polletter har försålts på ett antal föreningsauktioner. De mest betydelsefulla försäljningarna man brukar referera till är emellertid auktionerna som föreningen uppdrog till Harry Glücks företag M.C. Hirsch att genomföra 1966 och 1970 och för vilka särskilda illustrerade kataloger utarbetades.

 

Svensson-auktionerna rönte betydande uppmärksamhet i pressen, inte minst orsakat av de rekordpriser som betalades. Det i sin tur hade flera orsaker. Under 1960-talet utvecklades en ny generation samlare - de som så att säga hade ärftlig belastning i form av samlingar som de ville bygga vidare på, samt nyfikna nykomlingar som inspirerats av skriverierna om prisstegringar och fynd av rara årtal och varianter som fortfarande kunde göras bland växelmynten.

 

En av de riktigt stora köparna på Svensson-auktionerna var Claes-Olof , “Olle”, Algård. Han hade i unga år övertagit sin morfars samling som sammanbragts under seklets första decennier. Den samlingen var bred men kunde nu “toppas” med många klassiska och ytterst sällsynta mynt. I rikstäckande tidningar annonserade Olle att “Mynt köpes för 0,5 – 1 miljon”. Det var stora pengar, men Olle var solid affärsman och kontaktnätet vidgades kvickt. Han samverkade länge med mynthandlare Yngve Almer i Örebro exemplifierat av offertlista 10, 1972 som upptar en gedigen samling svenska kopparmynt lämnad i kommission. Olles köpkraft och konkurrensen om goda objekt pressade priserna uppåt. Olle var mycket “svårslagen” och betalade gärna rekordpriser. Då steg ju också värdet på den övriga samlingen, resonerade han.

 

På 1970 års Svensson-auktion sattes nytt svenskt prisrekord alla kategorier när Olle betalade 70000 kronor för Gustav II Adolfs 16 mark i guld 1615. Värderingen var 23000 kronor! Några utrop senare ropade han också in 20-marken i silver 1617 - trots lödspår från fästanordning – för “endast” 50000 kronor. Båda mynten var visserligen näst intill de enda i privat ägo men kvalitetsmässigt i endast mellankvalitet. Även om Olle var känd för att betala “fantasipriser” för kvalitetsmynt (exemplifierat av “osannolika” 13000 kronor för Svensson-auktionens 2 kronor 1878 med OCH) innan dagens mycket stora prisskillander mellan kvaliteter hade utvecklats, kunde han lika väl uppskatta riktigt rara mynt – oavsett skick. Sedan kan man filosofera över hur det kan komma sig att nästan 20 år senare, 1989, samma mynt auktioneras i Zürich, Schweiz för drygt 200000 respektive knappt 35000 kronor. En sak visste man i varje fall - när Olles mynt senare vandrade vidare skedde det med få undantag till betydligt högre priser.

 

Hobbyn populariseras

 

När 1970-talet inleddes hade myntsamlandet slagit “rot” på allvar över hela landet. Många föreningar etablerades och tidens betydelsfullaste nyskapelse började publiceras – den så kallade Tonkin-boken. Utgivaren var en engelsman med entreprenörsanda, Archie Tonkin, som först från Södertälje och senare Linköping överraskade marknaden med många nya grepp inom mynt- och frimärkshandeln och inte minst inom tallriks- och porslinsgebitet. Mycket snabbt blev hans värderingsbok över svenska mynt en populär guide som i årliga utgåvor reviderats och publicerats sedan dess. Den prisbilliga katalogen etablerades som vardagssamlarnas “myntbibel”. Etablerade samlare och inte minst mynthandlarkollegorna hade dock under många år synpunkter på värderingspriserna och en del slentrianmässiga fel som tog lång tid att åtgärda. Med åren har väl boken blivit bättre som riktguide och utvidgats, från Bernadotte-perioden tillbaka till 1521. In på 1980-talet övertog Tonkin-boken Glück-bokens roll och 1995 utkom en jubileumsupplaga även innehållande en enklare uppställning över medeltidens typmynt. Dessutom har olika årgångar innehållit särskilda orienterande avsnitt med indikativa värderingar över polletter, sedlar och numismatisk litteratur.

 

Katalogutgivning var en mycket lönsam verksamhet, inte minst som “förlängd” annonsering och skaran utgivare utökades med bl.a. mynthandlarna Örtendahl och Svea. I mitten på 1970-talet följde även den sedan dess ledande svenske mynthandlaren, Bjarne Ahlström, efter och utgav praktverket “Sveriges Mynt”, den hittills vackraste och mest refererade värderingsboken för perioden 1521 - 1977. Tyvärr har den av arbetsmässiga - och kostnadsskäl inte ersatts med någon reviderad upplaga. En mycket stor del av upplagans 3000 exemplar har genom flitig användning blivit utsliten trots tryck på fint paper och väl klotbunden. Därför och i takt med det stigande intresset för antikvarisk numismatisk litteratur kan ett välbevarat exemplar av “SM-boken” betinga 750 – 1500 kronor, trots att värderingspriserna och den egentliga nyttan med boken är överspelade. “SM-bokens” period kompletterade den 1970 utgivna första strukturerade katalogen över svenska medeltidsmynt, författad av Lars O. Lagerquist, och med värderingpriser satta av Harry Glück.

 

I slutet av 1980-talet återkom Hirsch mynthandel, i ny regi, med en ambitiös plan över tilltänkta värderingsböcker. Det resulterade i en gedigen första volym över Bernadotte-perioden, mer detaljerad än vare sig SM- eller Tonkin-böckerna för motsvarande period. Denna brukar refereras till som “SMF-boken”.

 

Handböckerna i all ära men den sammanhållande länken mellan samlarna var tillkomsten av månatliga tidningar för intresserade av mynt, medaljer, sedlar etc. Två tidningar av lite mer professionellt snitt lanserades ungefär samtidigt 1972, Skandinavisk Numismatik och Myntkontakt. Båda utgåvorna blev snabbt populära. Den förstnämnda utvecklades närmast till en populär månadstidskrift och hade som mest 17000 prenumeranter. Skandinavisk Filateli övertog 1989 rättigheterna och drev en numera avvecklad numismatisk bilaga under fem år. Ulf Ottosson med firma Antikören, Göteborg tog över stafettpinnen. Det var en ambitiös satsning med färgtryck och snitt á la månadsmagasin. Organets initiala popularitet drabbades dock när redaktörens väl personliga kommentarer började omfatta såväl enskilda artikelförfattare, läsekretsen som annonsörer och kollegor. Efter drygt tre år blev det en omöjlig ekonomisk ekvation och tidningen gick i träda. De publicerade numren kvarstår dock som ett lysande exempel på hur tilltalande och välgjort en välillustrerad mynttidning kan redigeras och produceras. Under sansade former skulle säkert tidningens återkomst välkomnas.

 

Myntkontakt övertogs efter ett antal år av Svenska Numismatiska Föreningen och har sedan dess fortsatt i samma format som föreningens månatliga husorgan. 1996 introducerades Numismatiskt Forum som ett friskt och välkommet alternativ. Utgivningen motsvarar 4-5 utgåvor per år. Tidningarnas innehåll speglar på ett intressant sätt händelserna under dessa år och ger exempelvis en god inblick i hur intensivt variantsamlandet tidvis var. Auktionsreferaten och kåserande utläggningar bidrar till tidningarnas nyttovärde och självklara plats i ett modernt referensbibliotek.

 

Schmitz-effekter

 

Svensson-auktionerna hade en katalyserande effekt på hela marknaden. Efter Harry Glücks bortgång 1971 fylldes tomrummet snabbt av Bjarne Ahlström som passade på att etablera regelbundna auktioner som sedan dess avhållits vår och höst. Inför milleniumskiftet arrangeras den 60:e. En komplett svit auktionskataloger utgör en hörnsten i ett nyttobibliotek. De illustrerade katalogerna dokumentaterar utbudet under dessa år och är en källa för jämförelser, identifikation och lärdom. 

 

En som av flera skäl började intressera sig för mynt var Karl-Erik Schmitz, internationell affärsman från Malmö. När Ahlström fick förtroendet att auktionera Gunnar Ekströms fantastiska samling (donerad att säljas för främjande av numismatisk forskning) gavs förusätttningarna för det hittills mest ambitiösa svenska myntsamlarprojektet. En komplett Sverige-samling 1521 till dags datum skulle skapas, dock med ett generellt undantag; plåtmynt. Man kan sympatisera med de “tungt vägande skäl” som låg bakom begränsningen. Dessutom var det utsiktslöst att förvärva det mest prestigefyllda och största av dem alla – 10-dalern 1644. En samlarintresserad folkskollärare i Skåne, Ingvar Nilsson, fick det enastående arvoderade uppdraget att förvärva föremålen för Schmitz´ räkning.

 

En intressant drivfaktor hos Schmitz kan ha varit det faktum att mynt på denna tid var momsbelagda och att fiktiv moms kunde återvinnas vid export. Hade man resurser och företag var många affärsmässigt intressanta saker möjligt att genomföra inom ramen för den tidens regelverk. Kapitalet ställdes till förfogande och under femton års tid byggdes samlingen upp till den mest kompletta som skapats. När samlingen utbjöds till försäljning i Zürich hösten 1989 och våren 1990 samt resterna i Kristianstad hösten 1990 och våren 1991 framgick hur väl man hade lyckats. Endast en handful typmynt och årtal saknades men inom den begränsade tidsperiod som allt skedde var det fantastiskt gjort.

 

Schmitz agerande hade ett avgörande inflytande på svenska mynts prisbildning, på gott och ont. Visserligen skedde upphandlingen så diskret som möjligt men småningom klarnade bilden för flera och säljarna “kryddade priset”. Eftersom Schmitz´ direktiv innebar att fylla “luckorna” med första bästa exemplar, oavsett om det var vackert eller slitet, steg priserna ganska radikalt även på mynt i lägre kvaliteter. För den breda samlarskaran utan insikt i dessa förhållanden framstod tiderna som allmänt ljusa och man vågade betala även dyrt för vanliga mynt i sämre kvaliteter. När sådana toppriser nåddes på auktionerna blev de “rikslikare” och “dagskurs”.

 

Toppåren 1975-1977 var hela marknaden “febrig” och bra mynt en bristvara. Även normalinkomsttagare försökte hänga med i svängarna, njuta av prisstegringarna eller skörda vinster. Ett drivande skäl var den liberala beskattningen på lösöre som tillät skattefria vinsthemtagningar efter fem år. Kontrollsystemet var dock i det närmaste obefintligt vilket bidrog till en mycket aktiv och lukrativ handel i amatörleden.

 

Media uppmärksammade i aldrig skådad omfattning den spännande och dynamiska myntmarknaden. Enklare analyser avlöste varandra varvid ofta framgick att mynt i hög kvalitet steg proportionellt mer än mynt i lägre. Till slut var det endast ett “lockrop” som hördes över nejden - “noll”. Alla ville ha ocirkulerade mynt, enligt den etablerade nomenklaturen kallad kvalitet “noll”. I mitten på 70-talet var det inte ovanligt att personer med riktigt stora sedelbuntar kom in till mynthandlarna och ville köpa “nollor”. På förfrågan vilka slags mynt kunden önskade kom ofta svaret; “Spelar ingen roll bara det är "nollor" så”.

 

Varken förr eller senare har “nollor” vuxit på träd. En del mindre nogräknade mynthandlare löste problematiken genom att resolut och liberalt uppgradera sitt lager. I ett fall, 1975, bevittnade jag hur en kund ombads att återkomma efter lunch. Av en tillfällighet fanns då “nyss inkommet” de eftersökta “nollorna”, åtminstone att döma av uppgifterna på de handskrivna lapparna! Åter andra mynthandlare hanterade kundernas behov genom att bilda konsortier och låta en lämplig mix av mynt ingå. Jämfört med dagens mer realistiska och sansade kvalitetsbedömning rådde “gradflation” under 1970-talet vilket kan konstateras när gamla konsortiesamlingar och hithörande dokumentation successivt kommer ut på marknaden igen.

 

Vid auktioner kunde ibland vissa malörer inträffa. Den hårt arbetande Ingvar Nilsson skulle resa, besiktiga, förvärva och naturligtvis hålla sig ajour med utbudet på den privata marknaden. Sena sådana kvällar kunde ibland bidra till viss försovning auktionsdagen. Vid sådana tillfällen vädrade jag som samlare morgonluft och såg en ökad chans att förvärva något åtråvärt utan i varje fall den omöjlige Ingvar som konkurrent. Då kunde det inträffa att framsynta samlarkollegor hjälpte Ingvar genom att ropa in de mynt man trodde sig veta att Schmitz “behövde”. Av dessa skäl hände det att jag själv blev överbjuden av kollegor som jag visste själva inte annars borde ha anledning att så angeläget köpa in vissa objekt. Försökte man sedan förvärva mynten efter auktionen var det omöjligt. Inte ens riktigt sockrade anbud kunde rubba på detta. Långt senare, på Zürich-auktionerna, kunde man konstatera var “missade” mynt hade tagit vägen. Säkert hade de kostat ännu mer efter auktionerna.

 

Under det “febriga” 1970-talet grundlade en del samlare betydande förmögenheter, vilka flertalet intressant nog “plöjde ner” genom förvärvet av ännu mera mynt. Algård var en av de kända framgångsrika. När Ekströms klenoder såldes bjöd Algård över de flesta och flera riktiga dyrgripar hamnade i hans ägo. Mäktigast av alla var “Sture-marken” 1512 som ropades in 1977 för rekordpriset 330000 kronor. Någon dag efter auktionen fanns i tidningen Aftonbladet en notis med en glad Algård och myntet avbildade samt med den ungefärliga citerade kommentaren “Mitt livs lyckligaste dag. Den skulle kostat minst det dubbla”. Det och kanske mer fick sedan Schmitz betala när Algård i början av 1980-talet sålde större delen av sin exklusiva samling för tolv miljoner och senare flyttade till Kanada. År 1999 köpte en känd storsamlare i Stockholm resten av Algårds sparade klenoder. Bland objekten kan framhållas det vackraste kända exemplaret av Gustav Vasas daler präglad i Västerås 1540, det bästa kända exemplaret i privat ägo av Sveriges första guldmynt, ungersk gyllen 1568 samt en rad dukater i ypperlig kvalitet.

 

Även om några andra samlingar och utvalda partier fann vägen till Schmitz samling köptes det mesta styckvis, handplockat att fylla en bestämd lucka i samlingen. Tursamt för marknaden och samlarna ingick inte de svenska besittningsmynten i målsättningen. En som drog fördel av detta var Julius Hagander, Basel i Schweiz, som under de “svåra” Schmitz-åren koncentrerade sig på att förvärva besittnings-guld och dito talers, företrädesvis på Ahlströms auktioner med material från såväl Gunnar Ekströms som Gustav Anderssons samlingar. På auktionerna i Zürich 1989 och 1990 var Hagander, via ombud, sedan en av de största köparna av rikssvenska guldmynt och riksdaler. Som då nybliven pensionär full av entusiasm att “förädla” sin samling och med stora resurser till forfogande lyckades han väl med sitt trevliga uppsåt. Och till priser som säkert hade blivit högre om direkt konkurrens med Schmitz hade uppstått. 1996 fann han tiden mogen att presentera sin samling i en påkostad och vacker bok men jakten på resterande luckor pågår fortfarande.

 

Spekulanternas kval

 

1970-talet var “febrigt” så det förslog. Första sju åren präglades av en konstant prisuppgång på det mesta - i nästan alla kvaliteter. Inflationen var hög och alla sökte sig till realvärden som då var liktydigt med bland annat mynt. Till och med Handelsbankens dåvarande chef, Tore Browald, väckte uppmärksamhet när han förklarade att “I bank kan man inte längre spara”. Skattereglerna gynnade “sparande” i lösöre, reavinsterna var successivt skattebefriade och kontrollen närmast obefintlig. Detta gynnade handeln med lösöre och fortgick så 1980-talet ut varefter reglerna ändrades och kontrollerna skärptes.

 

En tillfällig svacka inträffade från hösten 1977 till 1979 då det makalösa prisrallyt på guld och silver (bröderna Hunts silverspekulationer) tog vid och kastade alla “sanningar” över ända. Samlarna av mynt från Oskar II, Gustav V och Gustav VI Adolf skar guld med täljkniv. De svenska auktionerna 1980 var mycket starka. Sedan sviktade silvret liksom guldet, luften gick ur marknaden, ändrade regler för pensionssparandet i USA slog bort den tidigare avdragsgilla möjlighet att spara i mynt och det påverkade USA-handelns myntimport från Europa och Sverige.

 

Branschen återhämtade sig sakta och kom i full sving under åren 1987-våren 1990. En av de betydande auktionerna från denna tid var Ahlströms 40:e, då Rolf Sjöbergs fina svenska typsamling såldes. Särskilt medeltidsdelen var enastående, "timingen" ur försäljningssynpunkt var perfekt och många höga noteringar nåddes.

 

Mynthuset, på Biblioteksgatan i Stockholm, expanderade under denna period och lyckades få fram intressant material. Plåtmynt och äldre sedlar blev något av Mynthusets särskilda specialitet. Man producerade också den första svenska katalogen med ett numismatiskt utvik, nämligen av Svenssons berömda 8-dalers plåtmynt 1659. Den såldes hösten 1990 och återkom på auktionsscenen fyra år senare, klubbad till Tyskland för det i skrivande stund stående rekordet för ett svenskt mynt sålt på auktion – 616.000 kronor.

 

1980-talets sista år var en enastående spekulativ period, inte endast i mynt utan också aktier, konst, antikviteter. “Strimlade” tavlor blev en vanlig spekulativ sparform, där banker och finansieringsinstitut tävlade om utlåningen. Inte heller myntmarknaden klarade sig från dessa avarter. Hirsch mynthandel i Stockholm styrdes under dessa år av mindre nogräknade figurer som satte i system att bilda övervärderade myntkonsortier som belånades fursligt i bankerna. Privatpersoner som övertygats om denna gynnsamma form av spekulation drabbades hårt och pengarna hamnade i fel fickor.

 

Myntauktionerna var väl besökta och snyggt arrangerade men de stora köparna var alltså dessa konsortier. Kollapsen kom i den allmänna villervallan hösten 1990. Våren 1991 auktionerade Auktionsverket i Stockholm en del fina mynt från konkursboet. Det var ett fint köptillfälle för de som fortfarande var stadda i kassa. Senare har några konsortier upplösts privat och FöreningsSparbankens numera inlösta konsortier auktioneras av Nordéns i Stockholm under hösten 1999.

 

Sedan 1993 har marknaden återhämtat sig väl, nya samlare har tillkommit och prisnivåerna grundas på genuin efterfrågan. Den svaga kronan och motsvarande styrka i utländska valutor har orsakat en betydande “ofrivillig” myntexport från Sverige. Det är särskilt besittningsmynten men även en del populära typmynt som utländska intressenter nu helt sonika bjuder över den svenska konkurrensen.

 

Kunskapens källa

 

Under mer än tre decenniers aktivt samlande har jag lärt mig ofantligt mycket - om svenska mynt, medaljer, sedlar, polletter och numismatisk litteratur men även om antika och utländska motsvarigheter. Historiska kunskaper har jag fått “på köpet”, präglingstekniken har jag sakta men säkert kommit till insikt om och förmågan att bedöma kvalitet och äkthet har utvecklats i takt med mängden objekt jag studerat och de löneslantar jag “riskerar” i mitt samlande. Men fullärd, nej det är jag inte och kommer aldrig att bli - och tur är väl det. Lärdomsprocessen och möjligheten att finslipa känslan för ämnet är ju en del av tjusningen med hobbyn och med omvärldens växlande förutsättningar prövas hela tiden nya infallsvinklar och omprövas “gamla sanningar”. Med egen kunskap följer en ökad självständighet, inte alltid ett självändamål men det kan skapa ett oberoende som gör att man vågar gå sina egna vägar, söka nya numismatiska utmaningar och se trender, men också skapa egna utvecklingsmönster.

 

När tillfälle ges talar jag mig alltid varm för att uppmuntra alla och envar intresserade att se, studera och hantera så mycket mynt, medaljer etc som möjligt. Auktionsvisningar och mässor, besök hos mynthandlare, deltagande på auktioner, mässor och föreningsaktiviteter är förträffliga tillfällen att förkovra sig. Ett enda stort lättillgängligt numismatiskt smörgåsbord står framdukat. I mina ögon kan man bli numismatiskt mer erfaren och framgångsrik som samlare genom att intelligent kombinera egna observationer med studerade fakta och andras erfarenheter och ständigt söka tillämpa förmågan. Det är tidsödande och förenat med vissa omkostnader, säkert också en del andra uppoffringar men belöningen kan också bli riklig – såväl mentalt, socialt som pekuniärt. Allt detta behöver inte vara allas målsättning men möjligheten finns där.

 

Från min först mässerfarenhet, Sveriges första renodlade numismatiska mässa i Ostermanshallarna i Stockholm hösten 1971, via de årliga FriMynt-mässsorna i Helsingborg till de små som stora mässorna utomlands – alla har de varit en källa till utveckling och ökad kunskap samt, inte sällan, inköpsställe för något eftertraktat.

 

Många år har min geografiska närvist gjort att jag som medlem åtföljt Linköpings-klubbens övriga aktiva på resan till Helsingborg. Det blir intensiva samtal om vårt kära ämne, utbyte av erfarenheter, nyheter, lite skvaller och syn av mynt. Prestigelöst, engagerande, avslappnande. Kort sagt en numismatisk vederkvickelse som bär var och en fram i en annars kanske grå vardag flera veckor efteråt.

 

Myntkataloger, lagerlistor, mynttidningar och faktalitteratur - urvalet kan göras smalt eller brett. Den tryckta källan till numismatisk kunskap är också en källa till vederkvickelse. Vilken känsla är det inte att finna en gammal proveniens, “mitt” mynt, avbildat i någon katalog. Hur beskrevs myntet då? Vilken kvalitet ansåg man att det höll? Vad kostade det? Vem köpte? Ansågs det dyrt eller billigt då? Vem bjöd emot? Varför? Många frågor kan ställas och en del kan få svar. Det vi fascineras av och önskar veta om gårdagens företeelser är säkert lika intressant för morgondagens samlare. Vad vi gör, observerar och noterar idag är av oskattbart dokumentärt värde i morgon.

 

För min egen skull i första hand men också för den som kan vara road och tänkas efterfråga något i morgon brukar jag göra många och noggranna anteckningar i kataloger, särskilt om egen uppfattning av kvaliteter, vad budgivningen startade på, slutpris och köpare. Med åren sviktar minnet även hos den bäste entusiast, det blir för mycket att ha i huvudet. Personliga och välnoterade kataloger tillåter en möjlig repris, att sätta färg på en gammal upplevelse och muntligt överföra återupplivade intryck till intresserade och nästa generation. Aldrig har väl sådana alster eftersökts så mycket och betalats så högt som idag. Auktioner som Antikören i Göteborg och George Kolbe i Kalifornien, USA, arrangerat kan exemplifiera vad som är eftertraktat. Men “traditionen” att anteckna själv är i dag mycket förflackad, få kan riktigt väl återge vad som hände under de stora auktionerna senaste 30 åren. Den bristen kan man inte ta igen men väl blicka framåt. Det är aldrig försent att börja “dokumentera”. Varför inte ta det som ett milleniumlöfte?

 

Kopparentusiasterna

 

Under det spekulativa 1970-talet när guldmynt, riksdalrar och allt i kvalitet eftersöktes var utbudet av fina småmynt sparsmakat. Ett undantag var som nämnts Almers kopparlista 1972 med mynt ur Algårds samlingar. Mot förmodan hade Olle en viss klockar-kärlek till sina kopparmynt. Det tog sig nu uttryck när han tidigt på morgonen samma dag listan skulle nå ivriga köpare, utan att ringa sin vän Yngve, resolut tog bilen från Stockholm till Örebro, väckte en yrvaken Almer och ovillkorligen önskade återta de finaste kopparmynten. Dessa kopparmynt utannonseras några år senare i en mynttidning; köpare var Schmitz.

 

På våren 1977, någon månad innan Ekströms “Sture-mark” 1512 skulle säljas, avyttrar Algård på auktion i Borås genom mynthandlare Österlund en exklusiv samling svenska silvermynt. Auktionskatalogen är också exklusiv och hittills den enda svenska som publicerats i klotband. Förutom en del “tunga” pjäser fanns också ett antal vackra små silvermynt, kvalitetsklenoder och stora rariteter. Auktionen utgjorde ett av 70-talets finaste tillfällen att förvärva exklusiva småmynt. Priserna blev höga men har sedan dess ofta överträffats – berättigat då små mynt mer än större har bevarats slumpartat och oftare varit i hårdare cirkulation. Myntgalleriet i Stockholm utgav 1993 respektive 1994 två lagerlistor som redan blivit klassiska. En del av Algårds fina silvermynt fanns med i den förstnämnda lagerkatalogen medan den följande, nummer 10, uteslutande var en manifesterande hyllning till fina svenska kopparmynt.

 

Att små mynt i koppar och silver är relativt mycket billigare än de etablerade klenoderna i guld och silver exemplifierar egentligen hur traditionsbundet samlandet hittills varit. Med ökade kunskaper om verkliga raritetsförhållanden och en yngre generationsamlare i antågande förändras synsätt och beteende.

 

Några av dagens särskilt aktiva samlare insåg självständigt och rationellt den “orättvisa” behandling småmynten rönt och har gjort det till sin samlarspecialitet. I min generation är jag kanske den som tidigast agerade “mot strömmen” och förvärvade många fina underskattade småmynt när det gick som vildast till på andra fronter. Det började så smått under de första Ekström-auktionerna för att eskalera under 80-talet då jag också mötte tuff konkurrens från först Sonny Serrestam och senare Jan-Olov Björk, båda också med dokumenterad god kunskap om och känsla för kopparmynt. Våra inbördes budstrider under auktionerna har i några fall överträffat även de vildaste svingarna under Svensson-auktionerna. Klassiska incidenter man gärna minns med nostalgi - kampen om Ekströms “nolla” av öre SM 1685 eller Mynthusets “nolla” av 1/6 öre 1715. Som tur är utvecklas vi som samlare och är sällan konkurrenter längre. Kopparentusiasmen förs vidare av nya ansikten.

 

Polletter är ett annat sidoområde som gått mot en renässans. Särskilt de äldre brukspolletterna från 16- och 1700-talen har en trogen skara hängivna samlare. Detta område hade jag glädjen att få återupptäcka tack vare mynthandlare Österlunds “outsinliga” källor i slutet av 1970-talet, följt av fina komplement ur Svenssons samling på föreningsauktionerna 1983 och 1984. En ledande samlare idag är Dan Carlberg vars grundstomme härstammar från ovannämnda källor.

 

Mynt från utlandet

 

Myntmarknaden i Sverige har onekligen uppvisat ett fantastiskt utbud under de senaste 30 åren. Flera enastående samlingar har bildats och splittrats, andra åter har kommit på marknaden efter att ha varit oåtkomliga i 50-100 år. En del fina objekt som omsatts i Sverige har dock hemförts från utlandet, från auktioner och mässor. Utlandet är en ständig källa till överraskningar. Större samlingar eller viktiga utbud kan exemplifieras av;

-         Algårds besittningsmynt 1973 och 1974 (Ringberg, Düsseldorf),

-         Svenska guldmynt 1974 (Hornung, Köpenhamn),

-         Otto Smith svenska mynt 1977 (Ringberg/Ahlström, Düsseldorf ),

-         Ambassadör-samling 1978 (Lepczyk, USA),

-         “Stockholm collection” 1981 (NASCA, New York),

-         Eklunds kopparmynt 1981 (Oslo Mynthandel),

-         Svenska mynt 1982 (Christensen, USA),

-         Brands rariteter 1982-83 (Sothebys, Zürich),

-         Gustav II Adolf special 1985 (Bank Leu, Zürich)

-         Svenska mynt 1985 (Hornung, Köpenhamn)

-         Svenska mynt 1986 (Oslo Mynthandel)

-         Schmitz svenska mynt 1989-1990 (SBC/Spinks, Zürich)

-         Svenska mynt 1992 (Spinks, London)

-         Nordins svenska mynt 1994 (Münzen und Medaillen, Basel)

-         Svenska mynt 1995 (Kunsthallen, Köpenhamn)

-         Svenska mynt 1997 (SBC, Zürich)

-         Pittman svenska mynt 1999 (Akers, Chicago)

 

Framtiden

 

Samlarintresset och myntmarknaden är inne i en sund tillväxt med prisnivåer baserade på genuint intresse. Ett visst spekulativt inslag kommer alltid att finnas men de värsta avarterna och tväraste kasten lär vi knappast få se i Sverige. Den amerikanska dynamiken ligger inte för det svenska kynnet och vår historiska tillbakablick kan göras så mycket djupare och intressantare än vad den amerikanska någonsin förmår vid en jämförelse.

 

Internet kommer säkert att bidra till auktionsformer som kompletterar den traditionella med tryckta kataloger etc. Antikören i Göteborg är föregångare i Sverige med populärt resultat som följd.

 

Kvalitetsbedömningen kommer att bli mer “vetenskaplig” och noggrann, kanske inspirerad av det amerikanska systemet men med en logisk 100-gradig skala. Efterfrågan på kvalitetsmynt kommer att fortsätta och raritetsmynt kan gå en värderenässans tillmötes. Ny rön och kunskaper kommer att bidra till andra samlarmönster. Årtalssamlande kanske kommer att få stå tillbaka för typ- och specialiserat variantsamlande.

 

Kunniga amatörsamlare kommer att publicera sig mer och därmed lämna välkomna bidrag till framförallt den svenska mynthistorien efter 1521. Sådana forskningsinsatser och uppsatser, artiklar m.m. kompletterar populärt den akademiska forskningens rapporter och litterära bidrag. Att samlar- och studiemödor kan gagna vår kunskap om det historiska numismatiska arvet är en del av tjusningen och kanske utmaningen för en och annan utövare.

 

Vi har under 90-talet märkt hur Herman Lindquists populära historieskrivning samt TV-serier på samma tema pånyttfött intresset hos den yngsta generationen som annars riskerat gå helt förlorad i cyberspace. Tekniken har medfört nya utmaningar och möjligheter för museerna. Interaktiva CD-ROM för myntkunskap och spel på motsvarande tema kan bli nästa steg i Sverige. Utländska förebilder finns. En numismatiskt intresserad samlare går dock säkert inte helt förlorad i den virtuella världen. Tack och lov så finns ju mynten, medaljerna, sedlarna, polletterna och litteraturen kvar som den påtagliga vittnesbörden om vad vårt intresse handlar om. Så länge vi kan förvalta dessa reliker och klenoder, så länge kommer också den traditionelle myntsamlaren att kvarstå.

 

(fra jubilæumsbogen "Samlad glädje" pp 15-23, udgivet 1999 af Numismatiska Klubben i Uppsala)


Litteratur


Tilbage til MEM forsiden