(home

 

Norske samlererindringer (uddrag)

 

 

–o–

 

 

"Steensgaard", den 10. november 1996 af: Bernhard F. Brekke

 

 

–:–

 

D

ette er historien om en norsk myntsamling som ble skapt i 1960 og 1970-årene og solgt mellem 1975 og 1980. Den er et tidsdokument som kan være av interesse for både nutidens og fremtidens samlere av og forskere i norske mynter.  

 

Jeg har selv studert auksjons- og samlingskataloger fra 1670 opp til våre dager, flere hundre av dem, så jeg vet hvilken nytte man kan ha av dem, særlig hvis de er utstyrt med både priser og kjøpernes navne. Mange av de gamle inneholder dessuten bemerkninger og forklaringer av stor interesse.

 

På 1800-tallet hadde samlerne bare et verk å gå efter, nemlig "Beskrivelsen" av 1791. Den var redigert av bl.a. P.F.Suhm som var dansk, men som hadde bodd i Trondheim og var gift med datter av den store trønderske forretningsmann Thomas Angell. "Beskrivelsen" er et veldigt verk som beskriver alle de mynter som dengang befant sig i Kongens Kunstkammer, som det nuværende Nationalmuseet dengang kaltes. Alle mynter og medaljer er avbildet i tegninger. I 1888 skrev General C.T.Jørgensen et nytt myntverk, men gjennemgående forsatte samlerne å bruke "Beskrivelsen" inntil H.H.Schou offentliggjorde sitt moderne og meget uttømmende myntverk i 1926. Det gjør rede for alle kjente varianter og går fra 1448 til 1923, og inneholder således alle dansk/norske mynter opp til 1814. De gamle samlere samlet efter Schou da dette verk kom ut, og Oslo Mynthandel A/S, Oslo, opplyser fremdeles om Schou-numre for de mere verdifulle og viktige mynter på deres auksjoner.

 

I 1967 ga jeg selv ut et lite hefte over Unionstidens mynter fra 1814 til 1873, speciedalertiden, og i 1964 kom Holger Hede's utmerkede verk over danske og norske mynter fra 1448. Holger Hede var på sin første myntauksjon i 1906 da F.C.Bech's samling kom til salg og holdt senere en rekke myntauksjoner i Kjøbenhavn over store samlinger fra Bruun's dublettauksjon i 1925 til Ragoczy-auksjonene i 1959 og 1961. Han hadde selv store samlinger som ble solgt hos B.Ahlström Mynthandel AB, Stockholm, i 1976 og 1977 hvad det norske materialet angår, og i Kjøbenhavn i 1988-91-94 hvor de danske myntene og alle medaljene ble solgt av Ahlström og Bruun Rasmussen Kunstauktioner i samarbeide. I 1970 kom jeg så ut med en bok om de norske myntene fra 1483-1969 som så i 1976 ble innlemmet i "Norges Mynter" år 1000-1975. Dette er i dag det verk som norske samlere benytter. Begge de to siste bøkene ble forlagt av Numismatiska Bokförlaget AB, Stockholm, under ledning av Bjarne Ahlström.

 

De store myntauksjonene i det 20. århundre har vært:

1906 F.C.Bech 

1915 H.Ernst  

1914 og 1917 L.Chr.Petersen

1919 Joh.G.Guildal (efter delkjøp av L.E.Bruun)

1924 Emil Glückstadt

1925 L.E.Bruun (dublettene !)

1927 H.H.Schou       

1929 P.Hauberg

1930 F.E.Jeppesen   

1934 O.C.Bjørnstad     

1938 S.Broge   

1939 C.Wellmann   

1946 J.Wilcke

1949 M.Haunstrup  

1959 V.Ragoczy

1961 V.Ragoczy

1965 Axel Ernst

1966 Axel Ernst

Alle i Kjøbenhavn.

 

I 1970-årene ble det meste av det norske materialet solgt i Stockholm hos B.Ahlströms Mynthandel AB, men også hos Gert Hornung's Mønthandel og Arne Bruun Rasmussen i Kjøbenhavn.

 

Siden 1979 har Oslo Mynthandel A/S, Oslo, overtatt den største delen av omsetningen av norske mynter, men der er også kommet til andre mynthandlere og i Trondheim holder Riibe's Mynthandel A/S også auksjoner siden 1985.

 

Alle tiders største norske, og også danske, myntsamling ble skapt av grosserer L.E.Bruun, Kjøbenhavn i årene ca. 1880-1922. Hans enorme samling omfattende mange tusen mynter ligger i dag på Frederiksborg Slot på Sjælland og tjener som reserve for Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling i Nationalmuseet, Kjøbenhavn. Ifølge testamentarisk bestemmelse skal den selges i år 2023. Kort før sin død overtok han med [Julius Wilcke's] mellemkomst Grevskabet Brahesminde's myntsamling, dengang Danmark's største, men han nådde aldri den glede å innlemme denne samling i sin egen, en samlers største fornøyelse. Hans totale samling er utgitt i bokform i 1928 og burde finnes i ethvert numismatisk bibliotek.

 

Allerede på 1600-tallet var der i Odense et numismatiskt miljø i familiene Mule og Bircherod. Johannes Mule nedskrev sin samling i 1670 og Thomas Bircherod skrev Danmark's første numismatiske avhandling i 1701. Først i slutten av 1700-tallet begynner de første store samlinger å dukke opp, men i det 19. århundre kommer den ene store samling efter den andre.

 

I Norge skrev C.J.Schive i 1865 sitt store verk om norske mynter fra vikingetiden og oppover, og det har faktisk holdt seg helt til våre dager. Flere store samlinger ble også skapt i Norge:

 

solgt 1763 General von Grüner, Christiania           

solgt 1805 Biskop Ole Irgens, Bergen                         

solgt 1835 Bernt Holm, Christiansand                        

solgt 1836 Sogneprest F.C.O.Faye, Christiania             

solgt 1839 C.F.Glukstad, Christiania                            

solgt 1847 Krigskommissær A.C.Mohr, Bergen          

overdratt UM  J.F.Biermann, Christiania                          

solgt 1906 A. Blom, Christiania                                  

solgt 1907 [anonym ved ors.] O.J.Hesselberg, Christiania

 

Overrettssakfører J.P.B.Grimsgaard i Sarpsborg, hvis samling ble solgt i 1889 gikk meget inn for de gamle norske myntene og var kanskje en av de få som var født i Norge. Tollkasserer Christie hadde en stor samling som i dag ligger på et museum i Skien, over 4.000 mynter fra Skandinavia. Postmester i Mandal, Johan Ludvig Malthe's samling ble solgt i 1884 på P.C.Hauberg III.

 

Opp til 1970-tallet ble alt solgt i Kjøbenhavn, men i 1976 og 1977 solgte Ahlström i Stockholm den norske delen av Holger Hede's praktfulle samling og i årene 1975-6-7-8 også deler av min samling, mest de lavere denominaler. I Oslo kom auksjoner, som tidligere nevnt først i gang for alvor i 1979 og 1980 da min samling kom til salg. I 1985 kom 1. og 2. del, og i 1986 også 3. del av Jan S. Christensen's store samling. I 1988-89 og 1991 kom så Helge Reff's enorme samling til salg i 5 deler. Til slutt kom Olav Kirkevoll's samling til salg i mars 1996. Alle disse auksjonene i Oslo ble holdt i Oslo Mynthandels regi. Gullik Kirkevoll og Helge Reff var dominerende navn i norsk numismatikk og deres navn forekom flittig helt opp til Ragoczy's auksjoner i 1959 og 1961. De bragte hjem til Norge store mengder av sjeldne mynter fra danske auksjoner i de 30-40 årene de samlet. Reff's samling ble stjålet tidlig på 1970-tallet og kom senere til rette ved hjelp av Politiet's og Oslo Mynthandel's energiske detektivarbeid. Innehaverne av Oslo Mynthandel A/S, Jan Olav Aamlid og Gunnar Thesen deltok begge personlig i efterforskningen og har megen ære av at denne viktige samling kom tilbake til sin eier.

 

En særlig interessant del av numismatikken for oss nordmenn er naturligvis den rent norske delen fra år 1000 med Olav Trygvason's eneste slåtte penning opp til 1537 da Erkebispen i Nidaros Olav Engelbrektson måtte forlate landet, og den siste motstand mot Danmark måtte opphøre. UM har dessverre intet eksemplar av Olav Trygvasons mynt, der finnes to i Sverige og 1 i Berlin, efter hvad jeg vet. Men fra Olav den Hellige og fremover er både offentlige og private samlinger vel forsynte.

 

Det er klart at Schive's verk av 1865 ga støtet til adskillig forskning på dette felt, og samlerne gikk ivrig inn for disse seriene hvor der finnes mange store sjeldenheter. Schive begynte sitt verk med tre mynter fra Eirik Blodøks, nemlig I-1, 2, 3. Disse og andre vikingemynter er naturligvis teknisk sett ikke en del av de rent norske myntrekkene, men jeg fant dem i alle fall av stor interesse, og det lykkedes meg å finne ca. 30 eksemplarer som det fremgår av listen over min samling.

 

Det er klart at Schive's verk fra 1865 ikke har kunnet holde stand mot forskningen i de 130 år som er gått siden verket kom ut. Professor Kolbjørn Skaare ved Universitetets Myntkabinett er nu kommet med et stort verk om de norske middelaldermyntene som inneholder de siste erfaringer og Skaare's fortolkning av det enorme materiale han har hatt til disposisjon på Myntkabinettet. Som museumsmann er Skaare mindre optatt av sjeldenhetsgrad og priser, hvilket jo interesserer samlerne i høy grad, men hans historiske rammebeskrivelser og detaljer i forbindelse med utmyntningene dekker et stort savn hos våre samlere og forskere.

 

Jeg samler fremdeles norsk/dansk numismatisk litteratur, og studiet av de gamle samlingene gir meg faktisk nesten like megen glede som studiet av myntene i sin tid. De gamle auksjonskatalogene er inspirerende lesning helt tilbake til rundt 1700, og Schive og Skaare for middelalderen og J. Wilcke med sine 7 bind når det gjelder tiden opp til 1814 er uundværlig lesning for de som vil sette seg inn i forholdene bak de forskjellige utmyntningene.

 

Numismatikken har i det hele tatt gitt meg et ekstra innhold i mitt liv, og jeg ønsker alle nuværende og fremtidige samlere og forskere hell og lykke med forehavendet.

 


 

 

Litteratur


 

Tilbage til MEM forsiden