(home

En Odense Møntsamlers Virksomhed

–o–

1926 af: L. Chr. Petersen

efter et håndskrevet manuskript. [?] og '....' angiver svært-læselige passager.

 

–:–

S

tødet til at jeg blev Møntsamler gav maaske min 19 Aar større Broder, Garver H.P.Petersen, idet jeg af ham fik nogle Mønter, som i mange Aar havde været i Familiens Eje, og hvoraf jeg forresten har endnu et Par Stykker tilbage: En 2 Mark fra Fr. III, Norge (med en sjælden Sølvklang) samt en arabisk Kobbermønt.

 

Tidsrummet fra 1868 til Dato faldt Tiden for min Samlervirksomhed. Allerede ca. 1868 husker jeg, at jeg begyndte at samle paa Mønter, 9 Aar gammel; hos en lidt ældre Skolekammerat Joh. Østerbye senere Telegrafist, han havde ogsaa Interesse og byttede naturligvis med ham. Senere i Skolen havde jeg en Klassekammerat Ove Gjedde, som skaffede mig saadanne Herligheder som Kobberpenninge fra Erik af Pommern fundne paa Vesterhoved [?] Bakke m.fl. Den Gang var det dog Mønter fra alle Lande, jeg samlede paa. Ca. 1884 .....

 

 

…… ……… …….. ……… ……. ……..

[pt. oversprunget et længere stykke]

… ..  ……  ….  ….. …   …….. ….

 

En stor Auktion fremkom i Aaret 1924, nemlig afdøde Etatsraad Emil Glückstadts meget store Samling af Middelalders og nyere Mønter; hans Fader havde paabegyndt denne, som Sønnen arvede. Det var Meningen at det skulde have været Fideicommis og have bestaaet til evige Tider, samt tilgjængelig for Rentierne [?]; baade den gamle Gl. og Sønnen kjendte ikke noget til Mønter men lod Mønthdl. Kirchhoff om Kjøbet af Mønterne, derfor af enkelte Typer saamange var; men det fik en snarlig Ende ved Glückstadts Fallit og Død, man seer heri Verdens Omskiftelighed. Ved denne Aukt. var der samlet flere udenlandske Mønthandlere i Holland, England, Tyskland, Sverige. Det var en Samling af fine, velkonserverede Mønter med mange Sjældenheder. Et Nedslag paa Middelalders Mønter begyndte … …..  De meget store Sjældenheder som Guldmønter gik meget til utroligt højt. Jeg kjøbte intet, men Fy.S.M. kjøbte bredt. Chr. III Mark norsk 1545 til 300 Kr. – Chr. IIII Species 1596, til 300 Kr. og Species (Pjaster) 1624 ogsaa 300 Kr., det var 3 dyre Mønter samt Tillæg 12½ %.

 

I Slutningen af Bruuns Liv skete der en Forandring paa Møntsamlernes Omraade, han havde altid i mange Aar taget det bedste paa Auktionerne. Nu udvidede han Kjøbet, han kjøbte saaledes den bedste Samling efter hans egen nemlig Fabrikant Joh. Guildals betydelige Samling, død 1920, den bedste efter Bruun, for 65.000 Kr., og Kronen paa Værket satte han, idet han for ca. 140.000 Kr. kjøbte den største Samling i Landet nemlig Bille-Brahes Samling; som opbevaredes paa Hvedholm paa Fyen, skjøndt Fideicommis, havde Greven ved de store Forandringer med Godserne, faaet Tilladelse at sælge Samlingen. Alle disse Mønter er det nu Meningen at slaa sammen med hans egen store Samling, udtage, og sælge Dubletterne, samt at bevare Hovedparten paa et for alle tilgjængeligt, brandsikret Sted.

 

Imidlertid naaede Bruun ikke at faa sine Planer realiserede, da han døde forinden 1923. De første der blev solgt var de engelske, de dansk-engelske fra Northumberland gik dog til M.K. Hans danske Mønters Dubletter solgtes d. 12. Ockt. 1925 og flg. Dage under stor Tilstrømning fra Udlandet gjennem Opkjøbere, bl.a. var Guldmønter dyre, men ogsaa mange uhyre sjældne, en af de dyreste var en Portugaløser til 3.000 Kr., som gik til London, en Guldgylden u.A. fra …. til 1.025 Kr. gik til Aarhus, den blev altsaa her i Landet, ellers gik de bedste ligesom Glückstadts til Udlandet navnlig Holland og England.

 

Jeg var saa heldig ved Hjælp af H. Lynge & Søn, da jeg ikke selv kunde være tilstede, at erhverve til Museet nogle Brakteater[?] før Valdemar, hvoraf navnlig No. 308 fra Knud Magnussen var meget sjælden og meget pæn; tillige Erik af Pommerns sjældne 4 Penning af hvilke der kun er fundet 4 Expl. i fundet i Stege; en anden meget sjælden Mønt jeg fik var Christ. 2 et 4 Skil. 1535, som Appelgren mener at være præget i Stockholm under Gustaf I. Jeg har mærkelig nok i Forvejen ejet et Expl. af denne sjældne Mønt stammende fra Åbo. Møntens Forekomst i Finland kunne maaske bidrage til at bekræfte …., at den er slaaet i Stockholm, i saa Fald et enestaaende Tilfælde. Denne Mønt er meget slidt, mere end den første jeg havde, som Bruun kjøbte paa min Aukt. No. 275. Denne kommer derfor til at nyde den Ære at blive indlemmet i hans Samling; hvorimod nærværende maa nøjes med at ligge i F.St.M.

 

Ved Bruuns Aukt. synes som at Priserne er gaaet ned navnlig paa Middelalderen, men naturligvis var det jo ogsaa kun Dubletter. Af Mønthandlerne fra Udlandet var med disse paa Aukt. særlig Spink's Repr. fra London, Schulman fra Amsterdam de mest fremtrædende, Tyskland og Sverige mindre. Af Bruuns Dubletter vare mange temmelig … … … …. …. …. …. …. … …. … …  … … …

 

Glückstadts Aukt. gav forresten Anledning til at den numism. For. led et stort Tab idet Formanden, Dr.phil. Wilcke meldtes ud af Foreningen, han var bleven fornærmet, over en Kritik forresten tildels begrundet af hans Udarbejdelse af Kataloget og Glückstadts Samling; han har gjort Foreningen meget godt, og gjort et stort Arbejde for den, men han var en … og stridbar Herre, som havde ondt ved at komme ud af det med Folk: "Vi alene vide".

 

I de senere Aar er der kommen mange nye Møntsamlere; mange af disse nye er kommen frem, de seer den store Stigning paa Mønter. I haab om Fortjeneste, samler de en Tid.

 

I Begyndelsen af 1900 dukker der en ny Mand op i Odense og bliver meget betydelig nemlig Skiferdækker H. Ernst's Søn, Sagfører Axel Ernst. Han havde som Dreng og sin Studentertid allerede samlet lidt paa Mønter samt erhvervet sig nogle i Numism. Foreng. samt lidt i Udlandet. Ved Glückstadts Auktion fik han en Mængde udmærkede Mønter, og nu ved Bruuns Auktion kjøbte han bl.a. en Mængde Middelaldersmønter. Han har derfor allerede en Mængde Mønter og han har et ualmindeligt stort Kjendskab til Mønter. Bl.a. har A.Ernst skrevet nogle Artikler af num. Indhold, saaledes hans store Artikel om Bjørkømønter.

 

Foruden vi tre Samlere i Odense er der i Øjeblikket mig bekjendt at nævne, et Par Stykker, Adjunkt Rasmussen og afdøde Læge Strøm, samlede en Tid. I Otterup findes en Samler, som er kommen til i de senere Aar Nielsen og skal have faaet nogle sjældnere Ting, og i Diernitze[?] er en pens. Gaardejer til Frøvadsholm, som har en lille Samling af nyere Mønter, som han særlig har beflittet sig paa at faa i finste Konservationer, men han faaer vist sjældent noget, maaske er han lidt for ømfindtlig, ved de to sidste Aukt. fik han saaledes intet. I Ørbæk findes endvidere en Fabrikant C. Nielsen. Til andre Møntsamlere paa Fyen, kjender jeg faktisk Ingen.

 

Foruden nævnte Mønthandler E.H. Kirchhoff  †1922, som i min Tid har været Mønthandler, kom senere Aug. Krautwald, de døde begge for faa Aar siden; førstn. havde en mangeaarig Erfaring og mange store Sjældenheder er gaaet igjennem hans Hænder, jeg har dog ikke faaet noget særligt …. administrerede han Glückstadt'ernes Samling, som gav ham nok. Sidstnævnte boede i Nærheden af L.E.Bruun og afleverede til denne, hvad han havde af Betydningsfuldt.

 

Den tredje og yngste af Mønthandlerne var Axel Clausen. Hos ingen af dem har jeg erhvervet noget af betydning.

En yngre Mand i Flensburg Kunstmaler Nöbbe, som selv samler, har tidligere skaffet mig sjældne Ting.

 

Juli 1910 skete det store højest interessante Møntfund i Grenaa, idet 11.0000 [?] Mønter blev fundet; efter at jeg havde …. et Par Rejsende [?] … kom der imidlertid først et Par Aar efter 1912 Liv i Forretningen. Jeg blev kjendt med en Mand i Ebeltoft og lidt efter lidt lykkedes det ham at faa en Del af de fundne Mønter pillet [?] ud af Befolkningen, saaledes at jeg i Løbet af 5 Aar i alt fik 678 Stk., som jeg gav 691 Kr. for. Af disse foræredes ca. 600 Stk. til M.K. Resten beholdt jeg til min Aukt. eller gav til F.S.M. De svære Straffe som var truet med af Politiet ….. virkede alt sammen ikke.

 

I en Række Aar foretog jeg en Del tildels Forretningsrejser i Danmark, Sverige og Norge, osv. saaledes flere Gange i Stockholm og forskjellige store Byer, … paa Gotland, hvor jeg da kun faa Baner fandtes, maatte benytte Apostlenes Befordring, og omtrent overværede et større Møntfund af angelsaxiske Mønter. Paa en af Turene i Sverige erhvervede jeg saaledes en fra Niels, … min Katalog No. 458, som havnede i M.K., hvor forresten flere fra Sverige er kommen hen. Paa mine to Ture til ….. havde jeg ingen Held. Også i Skanør og Falsterbo erhvervede jeg paa et Par Ture nogle Borgerkrigsmønter; paa en Tur op i Mellem Sverige til Sköfde besøgte jeg den største Samler af de svenske Plåtmønter, fhv. Apotheker Gustaf Cavalli.

 

I 1922 havde Museet den Ærgrelse og Tab at en af deres sjældneste Mønter: Chr. IV, Portugaløser 1592, uforsigtigen forsvandt. Skjøndt meldt paa Politikontoret, er det tvivlsomt om den nogensinde atter kommer frem for Dagen.

 

I Slutningen af November Maaned 1925, afholdte Foreningen 40 Aars Jubilæum i Kjbh. med Tilslutning af mange Medlemmer bl.and. de to Herrer Ernst i Odense og den gamle[?] Kontorchef Ridiger, selvfølgelig var den forholdsvis nye Formand, Museumsinspektør G. Galster ogsaa mødt.

 


Litteratur


Tilbage til MEM forsiden