(home

Auktionen over Konferensraad Bech's Møntsamling.

–o–

Priserne for ældre Mønter stigende. – Auktionerne indbragte ca. 40,000 Kroner.

–:–

Avisartikel fra 1906 forfattet af: Numis

[ © Re-publikation 2002 af MEM]

 

Auktionen over Konferensraad Bech's efterladte Samling af danske, norske og holstenske Mønter er nu afsluttet. Otte Dage igennem stillede Samlere samt danske og tyske Mønthandlere i Hotel Dagmar før Kl. 5 om Eftermiddagen og holdt ud ved Auktionsbordet i tre stive Timer. Det gjaldt jo om at følge med, om at erhverve de Stykker, der havde Betydning for Vedkommendes Samling, og om at se den kolossale Stigning i Priserne, som Auktionen udviste. Alle Hensyn til Middagsmaden, til Vedkommendes Erhverv eller private Affærer maa vige for en saadan Auktion, saa længe den varer. Det er jo sjeldent, at vi her i Landet holder store Møntauktioner, der kan maaske gaa mange Aar hen, førend en lignende Samling bliver splittet til alle Sider, og Liebhaverne maa derfor være fuldtud med. Tilmed ejede Konferensraad Bech adskillige Mønter af saa stor Sjeldenhed, at de ikke oftere vil komme frem, idet de erhvervedes til Samlinger, fra hvilke de aldrig vil blive udskilte.

Vi skal nævne Priserne paa de 10 højst betalte Stykker, Nr. 641 Halv Species uden Aar fra Frederik den Tredje gik i 235 Kr., Nr. 415 Firedobbelt (firkantet) Dukat 1648 betaltes med 240 Kr., Nr. 153 en saakaldt tredobbelt ungarsk Gylden fra Christian den Fjerde (1608) for 240 Kr., Nr. 314 Dobbelt Guldkrone 1637 betaltes med 250 Kr., Nr. 526 norsk Species fra 1694 med 260 Kr., Nr. 1702 Species 1711 fra den slesvig-holstenske Hertug Carl Friderich gik i 270 Kroner, Nr. 669 Dobbelt Dukat 1673 for 300 Kr., Nr. 19 Christian den Tredies Gylden fra 1536 for 366 Kr., Nr. 854 Christian den Femtes Dukat uden Aarstal for 505 Kr. og Nr. 284 Christian den Fjerdes Hanrejs-Dukat fra 1627 for 545 Kroner – Auktionens højeste Bud.

Til de nævnte Priser maa lægges 6 Procent i Auktionsomkostninger og for de Samleres Vedkommende, der lod byde ved en Mønthandler som Kommissionær, tillige dennes Salær. Man vil heraf se, at det kan være en ret kostbar Passion at samle paa Mønter.

Den kongelige Mønt- og Medaillesamling – der mellem Samlerne betegnes som "Kabinettet", et Ord, der skriver sig fra den Tid, da Samlingen dannede et af Kabinetterne i Kunstkammeret – havde fra Boet faaet Tilladelse til uden Vederlag at udtage 12 Exemplarer af Numrene, som det manglede. Kabinettet løste den vanskelige Opgave – der kunde friste til at udtage 12 værdifulde Mønter – meget godt, afvejende Boets Krav med Kabinettets Ønsker. Det udtog et par Dukater og nogle Smaamønter – nogle sjeldne, andre mere almindelige – som manglede i Kabinettets Samlinger, og købte derefter en Del af de andre Mønter, som det savnede til – i flere Tilfælde – meget høje Priser.

Saa vidt man kunne skønne, er den kongelige Møntsamling begyndt med at erhverve dels Prøveslag i forskellige Metaller af ældre Mønter og dels Mønter med Fejl eller Variationer i Indskrifterne. Sadanne Mønter har tidligere ikke været omfattede med større Interesse af Samlingens Ledelse og maa derfor nu erhverves for ret høje Priser.

I Foraaret solgtes Konferensraad Bech's Samling af Mønter fra Middelalderen ved Auktion for ca. 10,000 Kr. Den nu afsluttede Auktion indbragte 28,500 Kroner og den Bech'ske Møntsamling har saaledes repræsenteret en Værdi af 38,500 Kr.

 

 

–:–

Avisnotits efter den 3. auktion i 1907

[Re-publiceret 2002 af MEM]

 

"Auktionen over Konferentsraad Bechs efterladte Møntsamling er nu sluttet. Samlingen, der utvivlsomt var en af de største her i Landet, og som indeholdt adskillige, meget sjeldne Mønter, har i alt indbragt 63,000 Kr."


Litteratur


Tilbage til MEM forsiden