(home

Alfred Benzons Møntauktion.

–o–

Avisartikel fra 1885

[ © Re-publikation 2002 af MEM]

–:–

I Dagene fra den 6. til den. 9. ds. har der her i Byen været afholdt offentlig Auktion over den første Afdeling af den af afdøde Apotheker Alfred Benzon efterladte værdifulde Møntsamling, efter at dog i Forveien det kongelige Møntkabinet efter den Afdødes testamentariske Bestemmelser havde udtaget alle de Mønter, det manglede i sin Samling. Den Afdeling, der blev bortsolgt, omfattede udelukkende danske og norske Mønter i Middelalderen, og ved det til Auktionen med stor Omhyggelighed og Sagkundskab udarbeidede Katalog var kun den Mangel, at der ikke i Parenthes var anført, hvilke Mønter Kabinettet havde udtaget; herved vilde der nemlig have været givet et komplet Billede af, hvor fyldig og omfattende den Afdødes Samling var. Fortegnelsen omfattede i alt 1951 Numre, og disse udbragtes til den betydelige Sum af næsten 11,700 Kr., en Sum. der er saa meget betydeligere, som det ikke er den yderst ringe eller rent forsvindende Sølvværdi, der er betalt i dette Tilfælde, men udelukkende vedkommende Mønters større eller mindre Sjældenhed. Som Exempler paa, hvilke betydelige Priser der betaltes for enkelte af disse smaa, tilsyneladende saa ubetydelige og værdiløse Pengestykker, skulle vi anføre, at to Mønter fra Knud den Stores Tid, prægede i Lund og i Slagelse, solgtes for henholdsvis 100 og 260 Kr., en Mønt fra Magnus den Godes Dage, præget i Lund, kostede 110 Kr., en Harald Hein fra Roskilde 102 Kr., en Brakteat fra Valdemar den Stores Regimente 120 Kr., en under Kong Hans slaaet Gylden 155 Kr. og endelig en Gylden, slaaet i Malmø i Aaret 1527 under Frederik den Første, 300 Kr. –

Der vil endnu i næste Aar og i 1887 blive afholdt tre Auktioner, ved hvilke den Afdødes øvrige Mønter ville komme under Hammeren; den første af disse vil omhandle de slesvigske og holstenske Mønter, den anden de svenske og den tredje de danske Mønter under de senere oldenborgske Konger.

 

Nationaltidende 13. Nov. 1885


Litteratur


Tilbage til MEM forsiden