(Til Erling: klik her)


111) (Jacobsen, Erling Vester dedicated) (MEM ed.): docuumentation. 1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR. eller: eet beskjedent bieDrag tiL ærliege ærling Wester iacobsöns mInde med samt eet forskræCkeliegt instrUCtions-stuudiUM I anVendt U-ærlieg blad-reporter methodIIC. endVIdere eet anhang til tryCksagen sViinske hIstorier. fotografscoop / info / citater / anm / demo / foto / (klager)

Udgivet af Grelbers Forlag, Kiöbenhaun (fredag 1. Nov. 1996), 104 pp, ill. 4º.

Published to the honour of numismatic newspaper-columnist and token-collector Mr. E.V.Jacobsen, Malling (born Aug. 12 1950). Contributions from various authors e.g. Knud Refsing Andersen, Carsten Juste, Ærlige Ærling, Redelige René, Norman Lindtner, Stefan Brun, Karl Aage Jepsen, Holger Hede, Georg Galster, Jørgen Sømod, Ivann Bruun, Leo Hansen, Otto Mørkholm, Jørgen Steen Jensen, Poul Henningsen, Ole Hasselbalch, Niels Stampe.

Bogen er en fortsættelse og et supplement til Jørgen Sømods bog »Svinske historier. et aLdeLes nødvendIgt bIdrag tIL den rette forståeLse af det sIdste hundrede års hændeLser bLandt nuMismatIkkens Venner I Danmark, hVorVed der også gøres opmærksom på en række bLandt kendere Værende mIsforståelser. endVIdere oplysnInger om, hVorLedes sager af anden beskaffenhed er søgt behandLet«, København [1. november 1989], 66 sider, ill

I 1995 havde en journalist fra Jyllands-Posten nemlig forsøgt at overtage Galsters + Hedes ukorrekte og udokumenterede sigtelser dog uden først at bekymre sig om kontrolforespørgseler. Journalisten forsøgte i en serie avisartikler at kriminalisere et auktionshus og 5 sagesløse ejere af den berømte 1701-mønt. I retssalen måtte journalisten dernæst erkende, at sigtelserne var uden grundlag, og journalisten kunne naturligvis slet ikke i Retten føre sandhedsbevis, hvorfor de ukorrekte sigtelser fremtidigt henstår under begrebet myter fremført af en mytoman [citat O.Becher].

 Journalisten nødsagedes til at oplyse Retten: "De sagsøgte bestrider ikke sagsøgerens ret til at sælge mønten", og boganmeldelsen fra Numisma Asloia noterer: "I dag vet vi at ... alle påstander i Morgenavisen Jyllands-Posten er tilbakevist, og journalist Erling Vester Jacobsen ble avslørt som løgner, dikter og bakvasker ... han havde ikke kunnet styre fantasien sin.", hvorefter kommer derouten, som Hr. Ove Becher noterer fra retssalen: "For at undgå straf afgav Jyllands-Postens journalist Erling Vester Jacobsen falsk vidneforklaring i Østre Landsret" [DTCM nr 93, 1998], og Becher oplyser tillige aug. 1998 "Retten kom ikke ind på enkelte postulater, der var fremført i Jyllands-Posten, idet Retten ikke fandt de forskellige postulater var grove nok til en straffedom over journalisten Erling Vester Jacobsen, hvilket ikke skal forstås derhen, at de anførte løgne m.v. ikke er skrevet i Jyllands-Posten, endsige at Erling er blevet frikendt for sagsøgerens påstande herom; - men Erling er alene frikendt for de af sagsøgeren krævede repressalier og erstatning" og videre "Formentlig beklager alle, at der har været grundlag for at udbrede negativ – men korrekt – omtale af Herr Jacobsen. Som bekendt er det dog en del af ytringsfriheden, at kunne udbrede også negativ omtale." og tilbage står, som Hr. Hjalmar Haaskjold  lakonisk skriver: "[Erling] har fået ris til sin egen bag, så det batter".

Men eventyrkvaliteterne var der trods alt intet at udsætte på ..... Der Rest ist Gut.

Anm. HHaa i Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335 »Omstridt mønt på plads !« . VS i Danish Token Club Medlemsblad nr. 88, København april/maj 1997, p. 1259. BSBM i Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 251, april 1997, p. 3. NS i Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 28. november 1996 og torsdag 16. oktober 1997 og torsdag 20. november 1997. KK i Numisma Asloia nr. 232, Oslo april 1998, pp. 21-22. PGC i Numismatiskt Forum nr 4, Åtvidaberg september 1998, p. 9.

   

Recensioner af:

Bibliografi 1974-1999 (2000)

Norman Lindtner 232

Ifølge god dansk tradition er det væsentligt at bringe sin viden – også inden for numismatik – videre til nye højder, og her foreligger så den komplette numismatiske bibliografi dækkende samtlige Morten Eske Mortensens skriftlige arbejder 1974-1999 med ikke mindre end 121 numre. En ikke uvæsentlig del af disse 121 numre er bøger eller selvstændige hæfter. Bibliografien anfører i megen detailleret grad alle gængse bibliografiske oplysninger.

Derudover er bibliografien forsynet med et væld af annoteringer og forklarende og uddybende noter. Dette er et stort plus, idet udenforstående dermed ganske let bliver sat ind i, hvad titlerne dækker, og noterne sætter de undertiden kortfattede titler i perspektiv. Yderst betænksomt er der også tilføjet et grundigt emne-register samt index over anmeldersignaturer, liste over citerede publikationssteder og index over samtlige de af MEM biograferede ældre tiders møntsamlere.

Alt i alt en yderst nyttig publikation til den, som vil vide mere.

For de, der ikke vil bruge penge på en papirtrykt udgave – eller ikke har råd til at købe litteratur – foreligger den service, at man gratis kan læse bibliografien på Gladsaxe Gymnasiums website

http://www.danskmoent.dk/artikler/membibl.htm   .

(Numismatiskt Forum nr 5, Åtvidaberg december 2000, p. 18)

 

 

 

Erling Vester Jacobsen 233

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Erling Vester Jacobsen <erling@public2.east.cn.net>

Til: gambit@post2.tele.dk <gambit@post2.tele.dk>

Dato: 10. november 2000 01:46

Emne: I viderebringer injurier

 


Kære Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager

På jeres iøvrigt fornemme sider om Dansk Mønt viderebringer I injurier mod mig, der ved dom i såvel Københavns byret som Østre Landsret er kendt retsstridige. I finder det på siden:

  http://www.danskmoent.dk/artikler/membibl.htm#mem111 .

Alt det æreskrænkende, der står om mig, er - for at sige det pænt - forkert. Og det faldt der dom  for i begge retsinstanser. MEM citerer annoncer indrykket af sin såkaldte bisidder, Ove Becker, samt et pseudonym, han øjensynlig selv kan råde over, plus en omtale fra et norsk blad, hvor det vist er et meget åbent spørgsmål, hvem forfatteren er.

MEMs omgang med sandheden er så grov, at jeg må forlange, I øjeblikkeligt fjerner det fra jeres sider om Dansk Mønt.

Jeg bor og arbejder p.t. i Kina og har ikke de mange hundrede sider sagsmateriale - hovedsagelig produceret af MEM - med herom. Men I kan evt. bede Jørgen Sømod om et kort referat af sagen. Jeg vedhænger den injurierende tekst i et word-dokument - og håber, I reagerer prompte, så vi undgår unødige udgifter til advokater.

Med venlig hilsen

Erling Vester Jacobsen

Beijing Correspondent

7-1-21 Ta Yuan Dipl. Compound

1 Xin Dong Lu, Chaoyang District

Beijing 100600, P.R. of China

Tel & Fax: +86-10-6532 0635

Mob: +86-13601089240

e-mail: erling@public2.east.net.cn

(Email meddelelse, Peking 10. november 2000)

[MEM anm.: ovenstående citeres fra en emailtekst, og altså ikke en anmeldelsestekst]

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Morten Eske Mortensen [mailto:mem@image.dk]

Sendt: 14. november 2000 21:33

Til: erling@public2.east.cn.net

Cc: Niels Jørgen Jensen

Emne: Re.: ikke-eksisterende, af EVJ opdigtede 'injurier'

Vedr. ikke-eksisterende, af EVJ opdigtede 'injurier' 13. nov. 2000

Kære Erling

Det er hyggeligt igen at høre fra dig. Nu aktuelt med din nedenstående e-mail af 10. nov. 2000 med titlen "I viderebringer injurier" vedr. "Bibliografi 1974-1999" udgivet af Grelbers Forlag, og som med 100 % korrekt citat gengives af bl.a. websiden Dansk Mønt, hvilket også ved Højesterets-dom 1996 under alle omstændigheder er stadfæstet som fuldt tilladeligt (note 1).

Indledningsvist bemærker jeg, at du åbenbart stadig ikke er bekendt med de danske regler vedr. citering, ytringsfrihed, trykkefrihed, censur-afskaffelse samt endnu mindre injurie-lovgivningen.

Tilfældigvis er jeg specialist heri, og jeg skal om nødvendigt gerne belære dig.

 

Du skriver (citeres): " Dansk Mønt viderebringer … injurier mod mig, der ved dom i såvel Københavns byret som Østre Landsret er kendt retsstridige. I finder det på siden: http://www.danskmoent.dk/artikler/membibl.htm#mem111 . Alt det æreskrænkende, der står om mig, er - for at sige det pænt - forkert. Og det faldt der dom for i begge retsinstanser.", hvilket er tåbesnak, der dog viser, at din digter-fantasi fortsat er intakt, thi:

A) Du har KUN været med i 2 (to) retssager, der handlede om, hvorvidt DU evt. havde fremsat injurier mod sagsøger

B) Du har været med i 0 (nul) retssager, der handlede om, hvorvidt andre personer evt. skulle have fremsat 'injurier' mod dig

C) Du har INGEN DOM, der siger, at nogen personer overhovedet skulle have fremsat retsstridige 'injurier' mod dig.

Idet jeg ikke er bekendt med tilstedeværelsen af blot een eneste 'injurie' i den korrekte "Bibliografi 1974-1999" OPFORDRES du til med direkte, nøjagtigt og præcist citat at nævne minimum een 'injurie'. Selvfølgelig véd jeg godt, at det kan du ikke, da der INGEN 'injurier' er at citere. Og indtil du har bevist minimum een 'injurie', ER DER SLET INGEN 'injurier'.

Da Grelbers Forlag publicerer / har publiceret "Bibliografi 1974-1999" world wide i div. medier incl. de elektroniske, UDFORDRES DU hermed til at bakke dit morsomme men forvrøvlede ordskvalder op med en stævning mod rette part: Grelbers Forlag ved MEM.

Udebliver denne stævning som forventeligt må vi konkludere, at der alligevel ikke var nogen 'injurier' i den af Grelbers Forlag udgivne "Bibliografi 1974-1999" , som Grelbers Forlag selvfølgelig på ingen måde tilbagekalder, og du må herefter for evigt holde din kæft.

Jeg tillader mig at gætte på, Kære Erling, at vi herefter ikke hører yderligere fra dig.

 

Med stor og venlig hilsen

Din hengivne

Morten

(også på vegne Grelbers Forlag)

Kopi til juridisk konsulent O. Becher.

PS

Såfremt Du skulle have noget at beklage dig over, er det for resten ikke alle mulige ikke-involverede personer, du skal ynke dig til. Det rette sted du skal henvende dig er såmænd: ……. hos MIG.

Hvorfor mon jeg hidtil endnu aldrig har modtaget en eneste klage fra dig ?

Ligeledes – såfremt der er et eller andet, du vitterligt gerne vil have bragt en ende på – er det rette sted, du skal henvende dig: ……. hos MIG.

 

NOTE 1

Højesterets-dom 1996 ang. ret til at viderebringe ærekrænkende ytringer.

"Højesteret frikendte i mandags en journalist og en tidligere ansvarshavende chefredaktør fra Vejle Amts Folkeblad for at have viderebragt ærekrænkende ytringer mod en advokat. Bladet havde i 1993 citeret en ældre kvinde …" [chefredaktøren Morgenavisen Jyllands-Posten 11.12.1996]

"Det overordnede princip er det logiske, at man ikke skal straffe budbringeren, men at den, der fremsætter beskyldningerne, sigtelserne eller fornærmelserne, alene skal stå til ansvar. Det er et godt og sundt princip." [chefredaktøren Morgenavisen Jyllands-Posten 11.12.1996]

"Dommen fastslår, at pressen har frihed til at viderebringe også ubehagelige oplysninger, som man ud fra en journalistisk vurdering anser for relevante for befolkningen."

[chefredaktøren Morgenavisen Jyllands-Posten 11.12.1996]

"… dommen [giver] rent faktisk borgerne en udvidet ytringsfrihed. Medierne skal ikke være tilbageholdende med at publicere upopulære og kontroversielle synspunkter … Budbringeren skal ikke straffes, siger Højesteret."

[kancellisten Morgenavisen Jyllands-Posten 07.01.1997]

"Den trykte presse skal ikke længere frygte for sagsanlæg og trusler om store erstatningsbøder, selv om redaktørerne vælger at viderebringe ringeagtende og ærekrænkende udtalelser fra en navngiven person."

[Karl Erik Nielsen og Svend Erik Skovmose Morgenavisen Jyllands-Posten 11.12.1996].

Find selv artiklerne i arkivet. Hvis du ikke gider, kan du sende mig DKK 30 til omkostninger, og jeg tilbyder så at fremsende kopier af disse domsreferater.

(Email meddelelse, København 14. november 2000)

 

[MEM anm.: Herefter hørte Grelbers Forlag – som spået – intet yderligere fra vores fælles gode Ven, Journalist Jacobsen]

 

----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Morten Eske Mortensen [mailto:mem@image.dk]

Sendt: 21. december 2000 18:04

Til: numis@vip.cybercity.dk; erling@public2.east.cn.net

Emne: og de teede sig, som var de et par spyfluer i et for lille lokale

"NU er det slut! Nu må det være nok! Det ... det kan han ... det må han ikke. Det er ... det er ... noget svineri. De flinke herrer supplerede så nydeligt hinanden, og teede sig, som var de et par spyfluer i et for lille lokale.

.... Nej, Nej, Nej ! Det er forbudt. Det må de ikke. Det er ulovligt. Det burde være ulovligt. Og så sendt ud til v o r e s medlemmer. At v o r e s medlemmer skal lide den tort, at skulle se hans navn i forbindelse med vores blad. Det ... må vi standse. Postvæsenet ! Ja, vi må sende et dementi ud. Ja, det er det første. Og så skal trykkemaskiner være forbudt. De burde ihvertfald være det til den slags publikationer. .... Jeg har aldrig hørt noget lignende. Vi må stoppe det. Nu må vi skride ind over for det underlødige bilag ....."

[Gribbebos Julehæfte 1984]

God Jul & Godt Nytår

(Email meddelelse, København 21. december 2000)

[MEM anm.: ovenstående citeres fra en emailtekst, og altså ikke en anmeldelsestekst]

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Morten Eske Mortensen [mailto:mem@image.dk]

Sendt: 14. februar 2001 21:18

Til: erling@public2.east.cn.net

Emne: Er der virkelig INTET, du ønsker at klage over ...... hos GRELBERs FORLAG ?

 

.... i så tilfælde må Du herefter tie for evigt. Tidsfristerne er jo udløbet, véd Du.

 

Copy of original email dated 14. Nov. 2000.

 

Når det tidspunkt evt. måtte indtræffe, hvor der er et eller andet Du kunne tænke dig et låg lagt på, er den rette person at henvende Dig til: ...... - som nævnt i email af 14.11.2000 - hos MIG.

 

mange hilsener

Din Morten

(Email meddelelse, København 14. februar 2001)

 

Norman Lindtner 234

Following a good Danish tradition it is important to extend your knowledge – even in numismatics – to higher levels, and present is thus the complete numismatic bibliography covering all Morten Eske Mortensen's written works 1974-1999 totalling no less than 121 numbers. A good part of these 121 numbers are books or self-contained booklets. This bibliography in great detail supplies all prevailing bibliographic information one could wish for.

Beyond that the bibliography has been added a wealth of annotations and explaining and elaborating notes. This fact is a big plus, since the third parties this way very easy gets to understand, what lies beneath the titles, and the annotations puts into a perspective the sometimes rather short-formulated titles. Very thoughtful is the addition of a thorough subject index, and an index of reviewers signatures, a listing of places of publications quoted, plus a complete name index of all those old time collectors which have had their biographies written by MEM.

All in all a very useful publication for those, who want to know more.

For the benefit of those who do not want to spend money on a paper based edition – or those who cannot afford to buy literature – is available the service to read the bibliography for free on the website of Gladsaxe Grammar School http://www.danskmoent.dk/artikler/membibl.htm

(NI Bulletin, Dallas, Texas, issue 3, March 2001, pp. 83-84)


Til Bibliografi 1974-1999